Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przepisy i wzory dokumentów

Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów (zarządzenie 96)

Załączniki do Regulaminu 

Dokumenty powiązane:

Ww. Regulamin jest dokumentem stanowiącym uszczegółowienie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (par. 33).

Poniżej przedstawione są dokumenty źródłowe, z których należy korzystać przy planowaniu stawek wynagrodzenia w projektach. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie wytycznych programowych zachęcamy do konsultowania poszczególnych przypadków z Zespołem ds. kwalifikowalności wynagrodzeń CAWP.

Komunikat Rektora UJ w sprawie uśrednionego uniwersyteckiego wynagrodzenia na rok:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Załącznik nr 11 do Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego

W zakresie, którego nie reguluje ww. Załącznik stosuje się następujące dokumenty:

Zarządzenie nr 102 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w UJ

Uchwała nr 113/IX/2015 Senatu UJ w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń

W związku z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) wprowadzającym zakaz występowania stosunku bezpośredniej podległości służbowej między osobami bliskimi w uczelni informujemy, że zapis ten dotyczy również stosunku bezpośredniej podległości służbowej w przypadku kierownika projektu i członków jego zespołu.

Do obowiązków kierownika projektu należy m.in. organizowanie i koordynowanie pracy członków zespołu, wydawanie poleceń służbowych, delegowanie zadań członkom zespołu, bezpośrednie nadzorowanie pracy członków zespołu, jakości i terminowości prowadzonych przez nich badań (wykonywanych zadań), egzekwowanie wykonania powierzonych członkom zespołu obowiązków, nadawanie kierunku podejmowanym przez członków zespołu działaniom. Zgodnie z powyższym założeniem należy uznać, ze kierownik projektu jest bezpośrednim przełożonym członka zespołu projektowego.

Zarządzenie nr 123 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy

Wzory dokumentów niezbędne do zawierania umów cywilnoprawnych