Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Możliwość zatrudniania naukowczyń i naukowców z Ukrainy przez laureatów grantów z NCN.

Możliwość zatrudniania naukowczyń i naukowców z Ukrainy przez laureatów grantów z NCN.

Narodowe Centrum Nauki otworzyło dodatkową możliwość wsparcia naukowczyń i naukowców uciekających przed wojną. Kierownicy grantów NCN mogą w ramach posiadanych środków zatrudnić w zespole badaczy z Ukrainy. Fundusze na ten cel mogą pochodzić z każdej pozycji w kosztorysie załączonym do umowy grantowej z NCN.

W projektach można będzie zatrudniać osoby, które mają co najmniej stopień naukowy doktora (w ukraińskim systemie kandydat nauk) i przed wybuchem wojny pracowały na ukraińskich uczelniach oraz w innych ośrodkach. Ich działalność i zainteresowania muszą być związane z tematyką projektów. 

Jednostki naukowe są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów z tej samej lub pokrewnej dyscypliny i do podjęcia działań służących ich integracji ze środowiskiem naukowym.

Z możliwości zatrudnienia naukowczyń i naukowców z Ukrainy będą mogli skorzystać laureaci grantów MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, SYMFONIA oraz programów międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI i UNISONO. Zatrudnienie badaczy nie powinno spowodować niewykonania zaplanowanych wcześniej zadań.

Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego grantu nie może przekroczyć stu tysięcy złotych. W ramach tego limitu możliwe będzie zatrudnienie jednej osoby na rok, można także zatrudnić większą liczbę osób na krótszy czas lub z niższym wynagrodzeniem.

Powyższe działanie zostanie uznane przez NCN za prawidłowe wykonanie umowy grantowej przy spełnieniu następujących kryteriów:

 1. Zatrudnienie nie spowoduje niewykonania zaplanowanych zadań badawczych;
 2. Osoba zatrudniona posiadać będzie co najmniej stopień naukowy doktora lub uprawnienia równorzędne (ukraiński kandydat nauk);
 3. Działalność i zainteresowania naukowe zatrudnionego badacza związane będą z tematyką projektu badawczego. Weryfikacja powyższego kryterium powinna być dokonana przez Państwa na podstawie złożonego przez badacza CV;
 4. Osoba zatrudniona bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała i prowadziła badania w jednostce naukowej w Ukrainie, a w wyniku działań militarnych przybyła na terytorium Polski 24 lutego 2022 r. lub później; 
 5. Zatrudnienie badacza dokonane na podstawie niniejszego pisma nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. na okres maksymalnie 1 roku. O ewentualnej możliwości zatrudniania ze środków grantowych po upływie ww. terminu lub na dłuższy okres Centrum będzie informować odrębnymi pismami;
 6. Maksymalna wysokość środków finansowych w ramach kosztów bezpośrednich projektu lub projektów dla osoby zatrudnionej nie może przekroczyć 100 000 zł;
 7. Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego projektu badawczego przeznaczonych na wynagrodzenie zatrudnionej osoby lub osób nie może przekraczać 100 000 zł z kosztów bezpośrednich przy zatrudnieniu na okres jednego roku. W przypadku krótszego okresu zatrudnienia maksymalną wysokość środków finansowych pochodzących z grantu NCN oblicza się w sposób proporcjonalny. W ramach dopuszczalnego limitu 100 000 zł na projekt możliwe jest zatrudnienie więcej niż jednej osoby na odpowiednio krótszy okres lub z niższym wynagrodzeniem;
 8. Środki finansowe na przedmiotowy cel mogą pochodzić z każdej pozycji kosztów bezpośrednich w kosztorysie załączonym do umowy grantowej. Środki finansowe mogą też pochodzić z dwóch lub więcej projektów finansowanych przez NCN i realizowanych przez Jednostkę, pod warunkiem, że zatrudniona osoba spełnia kryterium opisane w pkt. 3 w odniesieniu do każdego projektu badawczego;
 9. Spośród Państwa pracowników zaangażowanych w realizację projektu badawczego Jednostka wyznaczy opiekuna naukowego. Opiekun naukowy zatrudnionego badacza nie jest uprawniony do pobierania z tego tytułu środków finansowych pochodzących z NCN. W przypadku, o którym mowa w ostatnim zdaniu pkt. 8, należy wyznaczyć opiekuna zaangażowanego tylko w jednym z grantów, o których mowa w ww. pkt.;
 10. W terminie 7 dni od dnia zatrudnienia NCN zostanie poinformowany o zatrudnieniu badacza z Ukrainy wraz z podaniem:
  • a. CV badacza wraz z informacją o opiekunie naukowym,

   b. numeru projektu lub projektów, w ramach których zostaną wykorzystane środki na zatrudnienie,

   c. pozycji budżetowych projektu lub projektów, z których pochodzić będą środki finansowe oraz wysokość tych środków,

   d. działań, jakie Jednostka zamierza podjąć w celu integracji zatrudnionego badacza z Państwa środowiskiem naukowym

 11. W terminie 14 dni od upływu 6 miesięcy od zatrudnienia badacza w Jednostce do NCN zostanie przesłana informacja, w której opisany zostanie przebieg dotychczasowego zatrudnienia i realizacji zamierzonych działań, o których mowa w pkt. 10d niniejszego pisma. Taką informację należy też złożyć do Centrum w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na jaki badacz został zatrudniony.

NCN nie będzie wymagało zawierania aneksów do umów grantowych.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zatrudniania badaczy z Ukrainy zostały opisane w liście przewodniczącego Rady i dyrektora NCN do jednostek naukowych. 

Kierownicy grantów NCN, zainteresowani zatrudnieniem naukowczyń i  naukowców z Ukrainy, proszeni są o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

żródło: NCN

Pliki do pobrania
docx
Wzór pisma o zmiany w kosztorysie projektu na zatrudnienie badaczy z Ukrainy
pdf
PROCEDURA ZATRUDNIANIA BADACZY Z UKRAINY
Polecamy również
Komunikat Ministra o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków
Komunikat Ministra o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków
ZintegrUJ - możliwości włączania ekspertów z zagranicy do programów studiów
ZintegrUJ - możliwości włączania ekspertów z zagranicy do programów studiów
CHanse
Aż 3 zespoły badawcze z UJ otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu CHANSE (NCN).
Polones Bis 1
9 naukowców z zagranicznych ośrodków badawczych będzie prowadzić badania na UJ.