Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura organizacyjna CWN

Akty prawne

Zarządzenie nr 128 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany nazwy i struktury organizacyjnej Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: utworzenia Biura ds. obsługi programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 76 Rektora UJ z 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z 25 września 2015 roku w sprawie połączenia Działu Funduszy Strukturalnych i Działu Programów Badawczych w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Biuro Centrum Wsparcia Nauki

Zadania:

 • obsługa administracyjna Centrum i jednostek wchodzących w skład Centrum

Biuro ds. obsługi programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zadania:

 • koordynowanie i obsługa administracyjna realizacji programu, a w szczególności:
 • stała współpraca z podmiotami tworzącymi wewnętrzną strukturę programu ID.UJ;
 • obsługa administracyjna Zespołu Koordynującego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • obsługa administracyjna Rady Programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • obsługa administracyjna Międzynarodowego Komitetu Doradczego w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • obsługa administracyjna działań realizowanych na poziomie ogólnouniwersyteckim oraz w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych;
 • administrowanie budżetem programu;
 • monitorowanie postępu rzeczowego oraz zgodności realizacji programu z warunkami umowy, w tym opiniowanie zmian do programu;
 • weryfikowanie i bieżąca obsługa dokumentacji programu;
 • stała współpraca z jednostkami UJ i UJ CM zaangażowanymi do realizacji i obsługi programu.

Dział Spraw Naukowych

Zadania:

 • obsługa działań związanych z rozwojem naukowym pracowników i doktorantów, w szczególności w zakresie ubiegania się o nagrody, stypendia, wyróżnienia oraz staże naukowe;
 • wstępne rejestrowanie i weryfikowanie w systemie SAP danych dotyczących projektów;
 • prowadzenie ewidencji wniosków i realizowanych projektów, w tym wprowadzanie i aktualizowanie w systemie POL-on informacji i danych o realizowanych w UJ projektach;
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień z działalności naukowej, w tym współpraca z Biurem Analiz Instytucjonalnych i Raportowania;
 • upowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności naukowej;
 • zarządzanie treścią, redagowanie i administrowanie: stroną www Centrum, stroną www ID.UJ, Strefą Projektów UJ, Strefą ID.UJ oraz profilami prowadzonymi przez Centrum w mediach społecznościowych;
 • przygotowywanie anglojęzycznych wersji treści tworzonych w ramach działalności Centrum, w tym ID.UJ;
 • obsługa administracyjna komisji rektorskiej właściwej do spraw etyki badań naukowych;
 • koordynowanie i wspieranie prac administracyjnych związanych z nadawaniem stopni naukowych w Uniwersytecie oraz działalnością rad dyscyplin UJ, w tym udzielanie informacji w zakresie obowiązujących procedur, opłat za przeprowadzenie postępowania, archiwizacji prac doktorskich oraz nostryfikacji stopni naukowych;
 • koordynowanie zarządzania danymi badawczymi UJ.

Dział Krajowych Programów Badawczych

Dział Międzynarodowych Programów Badawczych

Dział Programów Rozwojowych i Edukacyjnych

Zadania ww. działów:

 • doradztwo w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz konsultacji indywidualnych;
 • pomoc w formalnym przygotowaniu wniosków o finansowanie oraz dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej złożenie tych wniosków;
 • weryfikacja formalna wniosków o finansowanie;
 • pomoc na etapie podpisywania lub aneksowania umów o finansowanie oraz umów partnerskich;
 • doradztwo dla kierowników projektów oraz zespołów projektowych w zakresie zarządzania projektami i ich realizacją;
 • monitorowanie rzeczowej realizacji działań projektowych;
 • opiniowanie zgodności zgłaszanych zmian do projektów z warunkami umowy o finansowanie, wytycznymi programu i wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w UJ;
 • weryfikacja formalna sprawozdań z realizacji projektów;
 • współpraca z kierownikami projektów, zespołami projektowymi oraz jednostkami administracyjnymi w ramach przeprowadzanych kontroli i audytów, w tym udział w przygotowywaniu wymaganych dokumentów oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych;
 • udział w sieciach naukowych;
 • stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi UJ zaangażowanymi do realizacji i obsługi projektów, w szczególności z jednostkami rozliczającymi projekty;
 • udział w przygotowaniu projektów strategicznych UJ. 

Zespół ds. obsługi formalno-prawnej

Zadania:

 • opracowywanie wzorów dokumentacji z zakresu działania Centrum, konsultowanie i negocjowanie umów konsorcjów, przygotowywanie projektów umów, listów intencyjnych, umów o finansowanie i porozumień w zakresie przygotowania i realizacji projektów oraz w zakresie działalności naukowej obsługiwanej przez Centrum;
 • konsultowanie i aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych i procedur w zakresie dotyczącym przygotowania i realizacji projektów oraz w zakresie dotyczącym działalności naukowej obsługiwanej przez Centrum;
 • udział w przygotowywaniu odwołań, protestów i wyjaśnień dotyczących projektów oraz w zakresie pozostałej działalności naukowej obsługiwanej przez Centrum, w tym nadzór nad formalnym procedowaniem protokołów pokontrolnych i ich archiwizowanie;
 • współpraca z zespołami projektowymi w przygotowaniu dokumentacji oraz przeprowadzaniu postępowań na wyłonienie wykonawców zamówień finansowanych w ramach projektów oraz w zakresie pozostałej działalności naukowej obsługiwanej przez Centrum, dla których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 • monitorowanie udzielonej i otrzymanej przez Uniwersytet pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis;
 • stała współpraca z Zespołem Radców Prawnych UJ

Zespół ds. kwalifikowalności wynagrodzeń

Zadania:

 • weryfikowanie formy zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów oraz w zakresie pozostałej działalności naukowej obsługiwanej przez Centrum w oparciu o wytyczne programu lub wniosek o finansowanie;
 • konsultowanie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów oraz wewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności naukowej obsługiwanej przez Centrum w zakresie zgodności z wytycznymi programów;
 • udzielanie wyjaśnień na potrzeby przeprowadzanych kontroli i audytów projektów oraz w zakresie działalności naukowej obsługiwanej przez Centrum;
 • stała współpraca z Centrum Spraw Osobowych.