Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promocja i informacja

Konkursy od: Opus 9, Maestro 7, Sonata 9, Preludium 9, Sonata Bis 5

Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do zamieszczenia na aparaturze naukowo-badawczej i innych urządzeniach zakupionych lub wytworzonych w ramach realizacji projektu logo Centrum i pełnej nazwy Centrum w języku polskim Narodowe Centrum Nauki lub angielskim National Science Centre, Poland oraz poprawnego numeru rejestracyjnego projektu.

na przykład:

„Aparatura naukowo-badawcza/urządzenie* zakupiona ze środków/ wytworzone w ramach realizacji* projektu nr rej. 2015/19/B/HS6/02214 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki”

*Należy wybrać właściwe

Logo NCN do pobrania

Konkurs Polonez Bis 1

Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do zamieszczenia na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu oznaczenia (przykład):

  • a) „Aparatura naukowo-badawcza została zakupiona lub wytworzona w ramach projektu nr 2021/87/P/ST1/02214* współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 945339 w ramach działań „Marie Skłodowska-Curie”

Lub odpowiednio w języku angielskim:

  • This equipment is part of a project No. 2021/87/P/ST1/02214* co-funded by the National Science Centre and the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement no.945339;
  • b)    logo UE (flaga EU ). Jeśli flaga UE umieszczona jest w zestawieniu z innym logo, logo UE musi być należycie wyeksponowane.

*Przykładowy numer umowy

Konkursy do: Opus 8, Sonata 8, Maestro 6, Preludium 8, Sonata Bis 4

Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do zamieszczenia na aparaturze naukowo-badawczej zakupionej ze środków projektu oznaczenia - „Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/15/ST10/04229”.

na przykład: 

„Aparatura naukowo-badawcza sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/15/ST10/04229”

Konkursy Dioscuri

Lider Centrum Dioscuri i Jednostka Przyjmująca zobowiązują się do umieszczania we wszystkich publikacjach oraz opracowaniach będących wynikiem realizacji projektu, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących funkcjonowania Centrum Dioscuri adnotacji w języku angielskim w brzmieniu "project financed under Dioscuri, a programme initiated by the Max Planck Society, jointly managed with the National Science Centre in Poland, and mutually funded by Polish Ministry of Education and Science and German Federal Ministry of Education and Research". Ponadto Kierownik projektu zobowiązuje się do umieszczenia na AAM adnotacji o następującej treści: "This research was funded in whole or in part by [Funder] [Grant number]. For the purpose of Open Access, the author has applied a CC-BY public copyright licence to any Author Accepted Manuscript (AAM) version arising from this submission".

Lider Centrum Dioscuri i Jednostka Przyjmująca zobowiązują się do zamieszczenia na urządzeniach zakupionych lub wytworzonych w ramach realizacji projektu logo i pełnych nazw instytucji finansujących projekt w języku angielskim ("National Science Centre, Poland, Max Planck Society, Polish Ministry of Education and Science, German Federal Ministry of Education and Research").

naklejki - wzór

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Wytyczne w zakresie promocji projektów finansowanych ze środków krajowych NCBiR.

Wzory:

  1. Tablica informacyjna (dla projektów których przedmiotem jest np. zakup środków trwałych);
  2. Materiały informacyjne i promocyjne o dużych wymiarach;
  3. Materiały o małych rozmiarach;
  4. Tabliczki przy drzwiach, informujące o współfinansowaniu stanowiska pracy.

Zasady promocji programów finansowanych z funduszy UE

Przykładowe oznakowanie

Zasady promowania projektu

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Przykładowe oznakowanie

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zasady promocji i oznakowania projektów

Przykładowe oznakowania

Beneficjenci funduszy UE muszą umieszczać flagę UE i deklarację finansowania ("Finansowane przez Unię Europejską" lub "Współfinansowane przez Unię Europejską") we wszystkich swoich działaniach promocyjnych  i upowszechniających oraz na każdej infrastrukturze, sprzęcie, pojazdach, dostawach lub głównych rezultatach sfinansowanych z dotacji.

Flaga UE i deklaracja finansowania muszą być umieszczone w sposób łatwo widoczny dla opinii publicznej i odpowiednio wyeksponowane.

Finansowanie UE musi być ponadto potwierdzone we wszystkich rodzajach wyników publicznych (w tym zgłoszeniach patentowych, unijnej normalizacji wyników), kontaktach z mediami i innych oświadczeniach publicznych.

Flaga UE i oświadczenie o finansowaniu są dostępne w Umowie o dofinansowanie oraz na stronie internetowej.

Logo Komisji Europejskiej

Logo ERC

Instrukcja stosowania logo Komisji Europejskiej.