Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomoc publiczna i de minimis

Kontakt

Tomasz Guzik 
e-mail: tomasz.d.guzik@uj.edu.pl
tel. 12 663 38 52

 

Zasady udzielania i monitorowania udzielanej przez Uniwersytet pomocy de minimis

  1. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia jednostce UJ (na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 11 Rektora UJ z dnia 4 marca 2016 r.) wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy następujących dokumentów:
    • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
    • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
  2. Jednostka UJ przy współudziale CWN dokonuje weryfikacji przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów.
  3. Z podmiotem ubiegającym się o pomoc de minimis spełniającym warunki do jej otrzymania, UJ podpisuje umowę o udzielenie pomocy de minimis oraz przekazuje zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

Zasady monitorowania otrzymanej przez Uniwersytet Jagielloński pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis

  1. CWN monitoruje otrzymywaną przez UJ (bez Collegium Medicum) pomoc publiczną, w tym pomoc de minimis, poprzez weryfikację zgodności wyliczenia intensywności pomocy publicznej (na etapie aplikowania przez jednostki Uniwersytetu o środki zewnętrzne) z zasadami dotyczącymi maksymalnych progów tej pomocy określonych w przepisach UE oraz przepisach krajowych.
  2. Kierownicy jednostek UJ, kierownicy projektów, organy wykonawcze podmiotów zależnych od UJ (np. spółek celowych UJ), a także pracownicy UJ (w związku z uczestnictwem w szkoleniach, studiach podyplomowych itd.), odpowiadają za przekazanie do CWN w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania pomocy de minimis oryginału zaświadczenia o otrzymaniu takiej pomocy.
  3. CWN udziela informacji na temat otrzymanej przez UJ pomocy de minimis oraz przekazuje na wniosek kierowników jednostek UJ oraz organów wykonawczych podmiotów zależnych od UJ potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis.

pomoc publiczna – należy przez to rozumieć wsparcie udzielane przez jednostki państwowe przedsiębiorstwom (tj. wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym także uczelniom), będące przysporzeniem na ich rzecz korzyści ekonomicznej ze środków publicznych. Korzyścią taką, obok dotacji (finansowej, rzeczowej), może być także ulga podatkowa, kredyt preferencyjny, gwarancja i poręczenie kredytowe, wsparcie kapitałowe, zaniechanie dochodzenia należności, odroczenie terminu zapłaty świadczenia pieniężnego stanowiącego środki publiczne lub rozłożenie go na raty. Pomoc publiczna w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych może obejmować: pomoc na subsydiowanie zatrudnienia, pomoc na szkolenia, pomoc na świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorstw, pomoc na tymczasowe zatrudnianie wysoko wykwalifikowanego personelu, wsparcie udzielane w różnej formie dla przedsiębiorstw oraz realizowanie na zlecenie kontrahentów badań, których rezultaty mają służyć tym kontrahentom. Pomoc finansowa przekazywana na realizację projektu może stanowić pomoc publiczną, jeżeli wynika to z zasad określonych w danym programie, konkursie lub umowie o finansowanie projektu.

pomoc de minimis – należy przez to rozumieć pomoc, która ze względu na niewielką wartość nie wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi i/lub nie zaburza konkurencji. Graniczną kwotą pomocy de minimis jest kwota 200 tys. euro przyznana łącznie w ciągu trzech lat. Pomoc de minimis może wystąpić w przypadku realizacji przez Uniwersytet projektów szkoleniowych, doradczych lub ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości.

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat nr 42 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie składania wniosków przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach programów i konkursów objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Komunikat nr 18 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie składania wniosków w ramach programów i konkursów, objętych schematem pomocy de minimis
pdf
Lista podmiotów powiązanych z UJ
pdf
Treść Zarządzenia nr 11 Rektora UJ z dnia 4 marca 2016 r.