Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koszty pośrednie w projektach realizowanych w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions

Podział środków zaliczanych do kategorii "Manadement and indirect costs" następuje zgodnie z zasadami Zarządzenia nr 20 Rektora UJ z 22 marca 2013 roku.

Wysokość kosztów pośrednich dzielona jest w proporcji: 40% - koszty ogólnouczelniane, 60% - koszty wydziałowe, przy czym:

  1. W przypadku, gdy UJ pełni w projekcie rolę partnera, podstawą podziału kosztów pośrednich jest kwota z kategorii „Management and indirect costs” przypadająca na Uniwersytet Jagielloński zgodnie z umową konsorcjum/partnerską.
  2. W przypadku, gdy UJ pełni w projekcie rolę lidera, podstawą podziału kosztów pośrednich jest kwota z kategorii „Management and indirect costs” przypadająca na Uniwersytet Jagielloński zgodnie z umową konsorcjum/partnerską z wyłączeniem wkładu finansowego partnerów konsorcjum.

Przy ustalaniu proporcji podziału wydziałowych kosztów pośrednich z kategorii „Management and indirect costs” pomiędzy kierownikiem projektu i kierownikiem jednostki UJ (Dziekanem Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) - załącznik nr 2 do ww. zarządzenia, należy wziąć pod uwagę fakt, że ta kategoria kosztów obejmuje również koszty związane z zarządzaniem projektem (np. przyjęcie zagranicznego stypendysty i stworzenie mu warunków umożliwiających realizację projektu, sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań i nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych na realizację badań naukowych w UJ, sporządzanie raportów, itp.).

Mając na względzie zapisy § 3 ust. 5 Zarządzenia nr 20 ewentualne wynagradzanie osób zajmujących się ww. działaniami powinno być finansowane ze środków pozostających do dyspozycji kierownika jednostki UJ (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki).

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat Rektora