Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220926

Granty na granty – promocja jakości IV

Data: 26.09.2022 - 31.12.2023
Granty na granty – promocja jakości IV

Opiekunowie konkursu w CWN:

Magdalena Żychowska,
tel. 12 663 30 08,
e‑mail: m.zychowska@uj.edu.pl

Anna Cieślik-Zubek,
tel. 12 663 30 27,
e‑mail: anna1.cieslik@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Przedmiot konkursu:

Program „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”, w ramach którego można ubiegać się
o środki finansowe w związku z przygotowaniem wniosku projektowego złożonego na wezwanie  konkursowe w programach badawczych Unii Europejskiej (UE).

Wsparcie skierowane jest do jednostek naukowych i uczelni, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej występowały w roli:

 • koordynatora projektu w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
 • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie w ramach międzynarodowego albo krajowego
 • konsorcjum (WP leader),
 • samodzielnego wnioskodawcy,
 • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Marie Skłodowska-Curie COFUND,
 • współkoordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach
 • międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP co-leader),
 • ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC (w przypadku
 • konkursu Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council).

W ramach inicjatywy są finansowane:

 • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
 • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest uzyskanie przez wniosek projektowy:

 • ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold, przy czym w przypadku, gdy:
  • zasady oceny ustanowione przez KE określają poziom Threshold dla poszczególnych kryteriów oceny – wymagane jest uzyskanie co najmniej poziomu progu Threshold w każdym z tych kryteriów,
  • wniosek projektowy był wynikiem uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego, w związku z którym zostało przyznane finansowanie w ramach jednej z wcześniejszych edycji programu „Granty na granty” – wymagane jest uzyskanie ostatecznej oceny KE na poziomie wyższym od poprzedniego,
 • oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu, a w przypadku konkursu ERC –PoC– ostatecznej oceny na poziomie A.

Ogólne zasady konkursu i przygotowania wniosku:

 • Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, związanych z:
  • przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
  • przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
  • uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych, związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
  • organizacją spotkań roboczych międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader), albo zespołu projektowego, albo z uczestnictwem w takich spotkaniach.
 • Wnioskodawca jest uprawniony także do wystąpienia o jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy, którzy byli zaangażowani w opracowanie wniosku projektowego. W Uniwersytecie Jagiellońskim ww. dodatek będzie wypłacany w formie dodatku jednorazowego, zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników wprowadzonym Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2022 roku.
 • Refundacji nie podlegają: koszty pośrednie, koszty zakupów środków trwałych, podatek od towarów i usług (VAT), koszty wynagrodzenia zasadniczego pracowników wnioskodawcy.

Forma składania wniosków:

 • Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego, a w przypadku wnioskodawcy, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji z ERC o przejściu do II etapu konkursu.
  • Wnioskodawcy, których wnioski ocenione zostały przez KE bądź którzy otrzymali zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC przed dniem 26 września 2022 r., mogą składać wniosek w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków.
  • MEiN wymaga składania wniosków tylko w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej: https://osf.opi.org.pl/

Termin składania wniosków:

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym (wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC).

Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania
w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze
źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z jednostek CM
UJ) proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN przynajmniej 10 dni przed planowanym
terminem złożenia wniosku:

 • roboczą wersję wniosku (w postaci pliku pdf) lub przekazać opiekunowi konkursu w CWN dostęp do wniosku w systemie ZSUN/OSF na zasadach redaktora pomocniczego. Opiekun konkursu dokona sprawdzenia i weryfikacji wniosku pod względem formalnym;
 • po otrzymaniu informacji od opiekuna konkursu w CWN i zakończeniu pracy nad wnioskiem należy wygenerować w systemie ZSUN/OSF „Oświadczenie do wniosku” oraz pobrać przygotowany wniosek, a następnie przesłać na adres opiekuna konkursu w CWN:
  • ostateczną wersję wniosku w postaci pliku PDF zapisanego wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_GrantynaGranty_30-09- 2022), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu i kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej);
  • „Oświadczenie do wniosku” opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana lub Dyrektora/ Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

W systemie w ZSUN/OSF w części „Elektroniczna wysyłka” należy dołączyć podpisane przez władze UJ
„Oświadczenie do wniosku”, które zostanie przesłane przez opiekuna konkursu w CWN na wskazane
przez Państwa adresy mailowe.
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną,
uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie
elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 września 2022 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”

Krajowy Punkt Kontaktowy