Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2022

20220926
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Granty na granty – promocja jakości IV

Data: 26.09.2022 - 31.12.2024
Granty na granty – promocja jakości IV

Opiekun konkursu w CWN:

Łukasz Pieczonka
tel: 12 663 30 33
e-mail: lukasz.pieczonka@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot konkursu:

Program „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”, w ramach którego można ubiegać się
o środki finansowe w związku z przygotowaniem wniosku projektowego złożonego na wezwanie  konkursowe w programach badawczych Unii Europejskiej (UE).

Wsparcie skierowane jest do jednostek naukowych i uczelni, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej występowały w roli:

 • koordynatora projektu w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
 • koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie w ramach międzynarodowego albo krajowego
 • konsorcjum (WP leader),
 • samodzielnego wnioskodawcy,
 • ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Marie Skłodowska-Curie COFUND,
 • współkoordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach
 • międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP co-leader),
 • ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC (w przypadku
 • konkursu Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (European Research Council).

W ramach inicjatywy są finansowane:

 • koszty związane z opracowaniem wniosku projektowego, poniesione w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC,
 • jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego.

Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest uzyskanie przez wniosek projektowy:

 • ostatecznej oceny KE na poziomie co najmniej progu Threshold, przy czym w przypadku, gdy:
  • zasady oceny ustanowione przez KE określają poziom Threshold dla poszczególnych kryteriów oceny – wymagane jest uzyskanie co najmniej poziomu progu Threshold w każdym z tych kryteriów,
  • wniosek projektowy był wynikiem uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego, w związku z którym zostało przyznane finansowanie w ramach jednej z wcześniejszych edycji programu „Granty na granty” – wymagane jest uzyskanie ostatecznej oceny KE na poziomie wyższym od poprzedniego,
 • oceny na poziomie A w I etapie konkursu o grant ERC i zaproszenia do II etapu konkursu, a w przypadku konkursu ERC –PoC– ostatecznej oceny na poziomie A.

Ogólne zasady konkursu i przygotowania wniosku:

 • Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, związanych z:
  • przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego,
  • przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
  • uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych, związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
  • organizacją spotkań roboczych międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP leader), albo zespołu projektowego, albo z uczestnictwem w takich spotkaniach.
 • Wnioskodawca jest uprawniony także do wystąpienia o jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy, którzy byli zaangażowani w opracowanie wniosku projektowego. W Uniwersytecie Jagiellońskim ww. dodatek będzie wypłacany w formie dodatku jednorazowego, zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników wprowadzonym Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lutego 2022 roku.
 • Refundacji nie podlegają: koszty pośrednie, koszty zakupów środków trwałych, podatek od towarów i usług (VAT), koszty wynagrodzenia zasadniczego pracowników wnioskodawcy.

Forma składania wniosków:

 • Wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego, a w przypadku wnioskodawcy, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji z ERC o przejściu do II etapu konkursu.
  • Wnioskodawcy, których wnioski ocenione zostały przez KE bądź którzy otrzymali zaproszenie do II etapu konkursu o grant ERC przed dniem 26 września 2022 r., mogą składać wniosek w terminie 60 dni od dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków.
  • MNiSW wymaga składania wniosków tylko w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej: https://osf.opi.org.pl/

Termin składania wniosków:

Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym (wniosek składa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC).

Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania
w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze
źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z jednostek CM
UJ) proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN przynajmniej 10 dni przed planowanym
terminem złożenia wniosku:

 • roboczą wersję wniosku (w postaci pliku pdf) lub przekazać opiekunowi konkursu w CWN dostęp do wniosku w systemie ZSUN/OSF na zasadach redaktora pomocniczego. Opiekun konkursu dokona sprawdzenia i weryfikacji wniosku pod względem formalnym;
 • po otrzymaniu informacji od opiekuna konkursu w CWN i zakończeniu pracy nad wnioskiem należy wygenerować w systemie ZSUN/OSF „Oświadczenie do wniosku” oraz pobrać przygotowany wniosek, a następnie przesłać na adres opiekuna konkursu w CWN:
  • ostateczną wersję wniosku w postaci pliku PDF zapisanego wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_GrantynaGranty_30-09- 2022), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu i kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej);
  • „Oświadczenie do wniosku” opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana lub Dyrektora/ Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

W systemie w ZSUN/OSF w części „Elektroniczna wysyłka” należy dołączyć podpisane przez władze UJ
„Oświadczenie do wniosku”, które zostanie przesłane przez opiekuna konkursu w CWN na wskazane
przez Państwa adresy mailowe.
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną,
uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie
elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 września 2022 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości IV (Horyzont Europa)”

Krajowy Punkt Kontaktowy