Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Employment in the project

Read More o

Read More o
Read More o

Read More o

Read More o

Dodatki do wynagrodzenia

Dodatek to wynagrodzenie przyznawane z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia pracownikowi dodatkowych czynności. Dodatek może otrzymać wyłącznie pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w formie aneksu do umowy o pracę lub aktu mianowania.

Rodzaje dodatków

Obecnie stosowane są następujące rodzaje dodatków do wynagrodzenia:

- jednorazowy, miesięczny oraz jednorazowy płatny po wykonaniu zadań – w przypadku projektów realizowanych na zasadach określonych w zarządzeniu 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.)

Wniosek o dodatek jednorazowy składa się po wykonaniu zadań, a wniosek o dodatek jednorazowy płatny po wykonaniu zadań należy złożyć przed przystąpieniem do wykonywania zadań w projekcie.

Dodatek jednorazowy oraz dodatek jednorazowy płatny po wykonaniu zadań wypłaca się jednorazowo po wykonaniu przez pracownika powierzonych czynności.

Dodatek miesięczny powinien być przyznany przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków. Dodatek miesięczny wypłaca się co miesiąc, w okresie zadeklarowanym we wniosku o przyznanie dodatku.

Łączna kwota wszystkich dodatków nie może przekroczyć 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, ponadto wysokość dodatku musi być także zgodna z wytycznymi właściwymi dla danego programu.

- jednorazowy, okresowy, projektowy - w przypadku projektów realizowanych na zasadach określonych w zarządzeniu 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.) i ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodatek jednorazowy wypłaca się jednorazowo po wykonaniu przez pracownika obowiązków pracowniczych z uwzględnieniem terminowości wykonania powierzonych prac. Łączna kwota dodatków jednorazowych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika w ciągu roku budżetowego.

Dodatek okresowy powinien być przyznany przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków. Podczas przygotowywania dodatków okresowych należy uwzględnić koszty przeznaczone na 13stą pensję danego pracownika. Dodatek okresowy wypłaca się co miesiąc, w okresie zadeklarowanym we wniosku o przyznanie dodatku. Łączna kwota dodatków okresowych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia zasadniczego pracownika w ciągu roku budżetowego.

Dodatek projektowy przyznaje się ze względu na rodzaj wykonywanych przez niego obowiązków wynikających z zawarcia przez Uczelnię umów o realizację projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Dodatek projektowy przyznaje się na czas określony w związku z wykonywaniem obowiązków w projekcie w okresie jego realizacji w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego finansowanego z projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor UJ może przyznać pracownikowi dodatek projektowy w wysokości 300% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego finansowanego z projektu. Dodatku projektowego nie przyznaje się w projektach, w których wynagrodzenie pracownika związane z realizacją projektu zostało określone w dokumentacji projektu, w tym we właściwych wytycznych, a dokumentacja projektu nie przewiduje wypłaty dodatku projektowego.

Pomocą w zakresie sprawdzenia limitu dodatku dla danej osoby służy Centrum Spraw Osobowych bądź Zespół ds. kwalifikowalności wynagrodzeń CWN. Zespół analizuje również czy przyznanie dodatku do wynagrodzenia jest możliwe jeśli dana osoba zaangażowana jest także w realizację innych projektów.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski przygotowuje się w systemie SAP. Uprawnienia do generowania wniosków w systemie posiada administracja poszczególnych jednostek UJ. Instrukcja składania wniosku o dodatek specjalny znajduje się na stronie SAPIENS UJ.

Po zaakceptowaniu wersji elektronicznej wniosku należy go wydrukować z systemu SAP. Następnie należy uzyskać podpis kierownika projektu oraz kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (dziekana lub stosownie do specyfiki jednostki) i przesłać wniosek do Sekcji ds. weryfikacji i kontroli.

Ponadto do Centrum Spraw Osobowych należy dostarczyć szczegółowy zakres czynności, który stanowić będzie załącznik do aneksu przyznającego dodatek.

Po akceptacji wniosku przez Kwestora oraz Rektora Centrum Spraw Osobowych przygotowuje aneks do umowy o pracę i kontaktuje się z pracownikiem w celu podpisania dokumentu.

Wnioski o dodatki generowane są przez system SAP i weryfikowane w wersji elektronicznej przez CWN, Centrum Spraw Osobowych oraz Dział Rozliczeń właściwy dla danego projektu, a następnie w wersji papierowej przekazywane do podpisu Władz UJ. W związku z tym cała procedura (od momentu złożenia wniosku do momentu jego akceptacji w systemie SAP) trwa ok. 3 tygodni.