Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

January 2022

20220103
Previous week
Next week

NAWA Preludium Bis 2

Date: 03.01.2022 - 10.12.2025
NAWA Preludium Bis 2

Announcing Institution:

NAWA

The aim of the call:

CWN Project Advisor:

Panel HS

Katarzyna Pilipowicz
phone: 12 663 30 05
e‑mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Panel ST

Karolina Mika
phone: 12 663 30 02
e‑mail: karolina1.mika@uj.edu.pl 

Panel NZ

Marek Plewa
phone: 12 663 30 03
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl

The aim of the Program is to support international mobility of doctoral students through enabling them to complete internships abroad, connected with participation in research projects under the competition of the National Centre of Science PRELUDIUM BIS 2.

Internships abroad will enable PhD students to gain scientific experience in European and non-European academic or research centers and to establish international scientific cooperation. These activities will be synonymous with PRELUDIUM BIS 2 projects of National Centre of Science.

To whom addressed:

An application for funding of a foreign internship may be submitted by a PhD student carrying out a research project that received funding in the PRELUDIUM BIS 2 competition.

Application Deadline:

The program's call for proposals will run continuously until December 10, 2025 at 3:00 p.m.

More informations:

NAWA call - in Polish

Web Content Display Web Content Display

Pozostałe możliwości finansowania dla doktorantów

Cel programu: zwiększanie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu i kierowaniu pracami badawczych oraz w zarządzaniu własnym zespołem w trakcie realizacji projektów badawczych, których efekty mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Adresaci programu: naukowcy rozpoczynający karierę (do 35. roku życia), doktoranci i doktorzy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 7 lat. Wnioskodawca ma za zadanie pozyskać do współpracy jednostkę naukową z siedzibą w Polsce, która zatrudni kierownika projektu i członków jego zespołu badawczego. 

Kwota finansowania: do 1,2 mln zł na projekt. 

Termin składania wniosków: od stycznia do marca (dzień rozpoczęcia i zakończenia zależny od edycji).

Planowanie otwarcia najbliższej edycji na styczeń 2022 r.

Read More o

Adresaci: O stypendium dla wybitnych młodych naukowców może się ubiegać osoba, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i która jest zatrudniona w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego (np. uczelnia). Do okresu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy).

Maksymalna wysokość finansowania nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie. Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania stypendium zostaną wskazane w decyzji MEiN.

Stypendium można otrzymać tylko raz.

Termin składania wniosków: od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. (termin CWN 14 grudnia 2021 r.)

Read More o

 

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Program składa się z modułów:

 1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2;
 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

Środki finansowe przyznane w ramach programu wnioskodawca przeznacza na:

 1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”;
 2. zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
 3. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 i 619), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
 4. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu.
Read More o

Cel: Konkurs  na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Adresaci programu: 

Kierownikiem projektu składanego w konkursie PRELUDIUM może być osoba, która w dniu, w którym upływa termin składania wniosków nie posiada stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Ważne: Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Do wymienionego czasu wlicza się podróże służbowe mające bezpośredni związek z realizowanym projektem i udokumentowane delegacjami służbowymi oraz urlop wypoczynkowy regulowany przepisami Prawa pracy.

Kwota finansowania: budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Termin składania wniosków: najbliższy nabór rozpocznie się 15 marca a termin składania wniosków to 15 czerwca 2022 r.

Read More o

Cel: Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. 

W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Adresaci programu: konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Kwota finansowania: Budżet konkursu wynosi 160 mln zł.

Środki przeznaczone na realizację badań w projekcie PRELUDIUM BIS nie mogą przekraczać 180 000 zł.

Termin składania wniosków: najbliższy nabór rozpocznie się 15 marca a termin składania wniosków to 15 czerwca 2022 r.

Read More o

Cel: Konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy. Konkurs OPUS LAP otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. 

Adresaci programu: Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. We wniosku należy podać prace i/lub dokonania artystyczne z okresu 10 ostatnich lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (począwszy od 2011 r.). Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach.

Kwota finansowania: Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

Termin składania wniosków: najbliższy nabór rozpocznie się 15 marca a termin składania wniosków to 15 czerwca 2022 r.

Read More o

Cel: Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie stypendium można otrzymać tylko raz.

Adresaci programu: 

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1991 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

– z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,

– z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.

*PRACE B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe) są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

Kwota finansowania: 28 000 zł rocznie dla laureatów i 36 000 zł rocznie dla laureatów wyróżnionych. 

Termin składania wniosków:  ostatni nabór upłynął 28 listopada 2021 r.

Read More o

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej (EMBC) jest organizacją międzyrządową, która finansuje kształcenie i kariery naukowców w dziedzinie biologii molekularnej. Realizuje Program Główny EMBC, powierzony został Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO).

Termin składania wniosków:

New Venture Fellowships - na wiosnę 2022 r. https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/new-venture-fellowships/application/

Scientific Exchange Grants - nabór ciągły, aplikację należy przesłać najpóżniej trzy miesiące przed planowaną wizytą https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/application/

 

 

Read More o

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej. Program CEEPUS oferuje: stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich; stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”; stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów. O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą: studenci, studenci doktoranci, pracownicy naukowi.

Read More o

Cel: Wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Adresaci: 

 • indywidualni naukowcy
 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki…
 • organizacje międzynarodowe
 • Wspólne Centrum Badawcze KE

Naukowiec (każdej narodowości i z dowolnego kraju):

 1. Początkujący (ESR – Early stage researcher) – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra,
 2. Doświadczony (ER – Experienced researcher) – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

Termin składania wniosków:  w zależności od aktualnego naboru

Read More o

NAWA zaprasza studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA

W ramach Programu wymiany osobowej studentów, doktorantów i naukowców realizujemy wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, znajdującymi się w zakładkach poszczególnych krajów.

Szczegóły oferty dla naukowców dostępne na stronie NAWA tutaj

Szczegóły oferty dla studentów tutaj

Nabór wniosków (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 20 grudnia 2021 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

Read More o

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. 

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom Program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom na realizację części kształcenia.

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek stypendysty oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Read More o

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci - stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej oraz z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów, a w przypadku kandydatów na pełne studia – przejść pomyślnie procedurę rekrutacyjną na wybranej uczelni. Studia odbywają się w języku polskim.

Nowością w tegorocznym naborze (2021) jest możliwość ubiegania się o stypendium dla doktorantów i studentów, którzy zamierzają podjąć studia III stopnia w Polsce.

Uprawnieni do udziału w Programie są również laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską, którzy mogą ubiegać się o stypendium NAWA na okres studiów polonistycznych I lub II stopnia na wybranej uczelni publicznej w Polsce.

Read More o

Instytut Uniwersytecki we Florencji

Studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomia, historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2023 r.

Read More o Instytut Uniwersytecki we Florencji