Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania Marie Skłodowskiej-Curie (MSCA)

 • Wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich.
 • Umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych.
 • Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych.
 • Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców!
 •  

 • Więcej informacji:

  Strona internetowa Komisji Europejskiej

  Portal Funding and Tender opportunities

  Program Pracy Marie Sklodowska-Curie Actions

 • indywidualni naukowcy
 • instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze)
 • przedsiębiorstwa (w tym MŚP)
 • organizacje pozarządowe, szpitale, muzea, stowarzyszenia, banki…
 • organizacje międzynarodowe
 • Wspólne Centrum Badawcze KE

Instytucja może mieć status:

 1. Beneficjenta - podpisuje umowę grantową z KE, zatrudnia naukowców i otrzymuje fundusze z KE;
 2. Organizacji partnerskiej - szkoli i przyjmuje naukowców na staże/praktyki, a koszty jej udziału są pokrywane przez jednego z beneficjentów.

 

Naukowiec (każdej narodowości i z dowolnego kraju):

 1. Początkujący (ESR – Early stage researcher) – do 4 lat stażu po uzyskaniu tytułu magistra,
 2. Doświadczony (ER – Experienced researcher) – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra.

 • Obszary i tematy badawcze proponują aplikujące instytucje i naukowcy (bottom-up approach). Projekty są oceniane w kilku panelach tematycznych przez 3 niezależnych ekspertów;
 • Naukowcy korzystający z MSCA muszą spełniać regułę mobilności mówiącą, że nie mogą oni realizować grantu w kraju, w którym przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat w momencie zamknięcia konkursu;
 • Nacisk kładziony jest na aktywny udział sektora nieakademickiego oraz na rozwijanie innowacyjnych kompetencji naukowców;
 • Budżety projektów MSCA tworzone są automatycznie na podstawie liczby osobo-miesięcy (PM – person-month) na jakie przyjmowani są naukowcy oraz stawek określonych przez KE dla kategorii: (1) wynagrodzenie naukowców, (2) realizacja badań, organizacja i uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i kursach, (3) zarządzanie i koszty pośrednie;
 • Wnioski składane są elektroniczne do KE poprzez portal Funding & Tender opportunities.
 • Przy ocenie i realizacji projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS

Projekty składane przez międzynarodowe konsorcja na zatrudnienie naukowców bez stopnia doktora (doktorantów).

CEL: (1) wyszkolenie kreatywnych i przedsiębiorczych naukowców rozwiązujących aktualne wyzwania i wykorzystujących wiedzę do tworzenia nowych produktów i usług oraz (2) zwiększenie szansy zatrudnienia doktorantów w różnych sektorach.

Każdy naukowiec zatrudniony w projekcie Doctoral Networks musi być jednocześnie uczestnikiem szkoły doktorskiej!

Wnioskodawca: Konsorcjum uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych instytucji sektora nieakademickiego, składające się z co najmniej 3 niezależnych instytucji z 3 różnych krajów UE lub stowarzyszonych z HE.

Nabory: 

 • 22.06-16.11.2021
 • 3.05-15.11.2022

Ponowne złożenie wniosku w 2022r. będzie możliwe dla projektów które otrzymają w 2021 ocenę 80% lub więcej.

Rodzaje:

 1. Standard Doctoral Networks – do 360 PM
 2. Industrial Doctorates – szkolenie w sektorze akademickim i przemysłowym – wspólna opieka nad doktorantem – do 360 + 180 PM
 3. Joint doctorates – dąży do nadania wspólnego lub wielokrotnego stopnia doktora – wspólna selekcja i opieka naukowa – do 360 + 180 PM

Długość: projekty do 48 m-cy, zatrudnienie doktoranta 3-36 m-cy; Industrial doctorates – 50 % w sektorze przemysłowym.

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

 

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców ze stopniem doktora i doświadczeniem nie dłuższym niż 8 lat od momentu jego uzyskania.

CEL: rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału naukowców poprzez pracę nad indywidualnym interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym oraz mobilność międzynarodową i międzysektorową.

Wnioskodawca: Indywidualny naukowiec + Instytucja przyjmująca (dowolny sektor kraju UE lub stowarzyszonego z HE).

Nabory:

 • 22.06-12.10.2021 
 • 13.04-14.09.2022             

Ponowne złożenie wniosku w 2022 roku będzie możliwe tylko dla projektów, które w 2021 otrzymają ocenę 70% lub więcej.

Rodzaje:

 1. European Fellowships (EF) – dla naukowców każdej narodowości, na realizację badań w Europie.
 2. Global Fellowships (GF) – dla naukowców europejskich, na realizację badań poza Europą.

Długość:

EF: 12-24 m-cy;

GF: 24-36 m-cy (12-24 m-ce faza wyjazdowa + 12 m-cy faza powrotna do Europy).

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES

Projekty badawczo-innowacyjne realizowane poprzez wymianę pracowników (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pomiędzy instytucjami tworzącymi konsorcjum projektu.

CEL: realizacja wspólnych prac badawczo-innowacyjnych, wymiana wiedzy i pomysłów (na każdym etapie łańcucha innowacji) przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniające się do rozwoju innowacji oraz międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy.

Wnioskodawca: Konsorcjum uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych instytucji sektora nieakademickiego, składające się z co najmniej 3 niezależnych instytucji z 3 różnych krajów członkowskich, gdzie 2 są z UE lub krajów stowarzyszonych z Programem. W przypadku instytucji z tego samego sektora, przynajmniej jedna musi być z „kraju trzeciego”.

Nabory:

 • 7.10.2021-9.03.2022
 • 6.10.2022-8.03.2023

Długość: 48 m-cy, 360 PM;

Oddelegowanie: od 1 do 12 miesięcy do innego sektora w Europie; pobyty mogą być dzielone; oddelegowania do tego samego sektora w Europie muszą być interdyscyplinarne - w sumie do wysokości 1/3 przyznanych osobo-miesięcy

Marie Skłodowska-Curie COFUND

Współfinansowanie przez KE istniejących lub nowotworzonych programów grantowych.

CEL: zwiększenie puli i dostępności grantów dla naukowców, umożliwiających im prowadzenie badań i rozwój kariery w każdym sektorze: Doctoral & Fellowships programmes. Programy powinny być ukierunkowane na międzynarodowe, międzysektorowe, interdyscyplinarne badania i szkolenia oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Fundusze można uzyskać na programy skierowane do naukowców na każdym etapie kariery naukowej.

Wnioskodawca: Instytucja znajdująca się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z HE.

Nabory: 

 • 12.10.2021-10.02.2022
 • 10.10.2022-9.02.2023

Długość projekt – 60 m-cy; indywidualny grant – 3-36 m-cy; oddelegowanie – do 1/3 okresu trwania indywidualnego grantu.

Dofinansowanie: maximum 10 million € na beneficjenta, może pokrywać różne koszty. Zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenia dla przyjmowanego naukowca do wysokości minimalnej kwoty określonej w Programie Pracy MSCA

Marie Skłodowska-Curie and CITIZENS

 

Projekty polegające na organizacji wydarzeń promujących naukę; Noc Naukowców.

CEL: organizacja Nocy Naukowców i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych prowadzonych w Unii Europejskiej oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej. Realizowane projekty powinny również promować rolę naukowców w społeczeństwie i gospodarce, a także znaczenie badań naukowych w życiu codziennym.

Wnioskodawca: Jedna lub kilka instytucji znajdujących się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z HE

Nabór:

 • 22.06-7.10.2021

Długość: organizacja dwóch wydarzeń w latach 2022 i 2023

Finansowanie: Od 50 tys. do 1,5 miliona € na jedno wydarzenie