Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2021

20211112
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców - ZAKOŃCZONY

Data: 12.11.2021 - 31.12.2021
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców - ZAKOŃCZONY

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opiekun konkursu w CWN:

Kaja Stompór-Lesiecka,
tel. 12 663 38 87,
e‑mail: kaja.stompor@uj.edu.pl

Michał Maleszka,
tel. 12 663 30 06,
e‑mail: michal.maleszka@uj.edu.pl

Zasady konkursu:

 • O stypendium dla wybitnych młodych naukowców może się ubiegać osoba, która:
  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i która jest zatrudniona w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego (np. uczelnia). Do okresu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.
 • Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy).
 • Maksymalna wysokość finansowania nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie. Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania stypendium zostaną wskazane w decyzji MEiN.
 • Stypendium można otrzymać tylko raz.
 • Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
 • Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada roku, w którym składany jest wniosek (tj. do 30 listopada 2021 r.).
 • Przy ocenie wniosków o stypendium uwzględnione zostaną kryteria określone w § 11 ust. 3-5 rozporządzenia MEiN.
 • Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane do dnia 30 czerwca – roku następującego po roku, w którym zostały złożone (tj. do 30 czerwca 2022 r.).
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN: cawp.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty.
 • We wniosku należy wskazać adres skrzynki podawczej ePUAP: /uj/CAWP.

Termin składania wniosków:

od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. (termin CWN 14 grudnia 2021 r.)

Forma składania wniosków:

 • MEiN wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej. Wniosek należy wypełnić w systemie ZSUN/OSF. Wzór wniosku dostępny jest jako załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000725).
 • Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną (tj. Prorektora UJ ds. badań naukowych).
 • Podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła w systemie ZSUN/OSF osoba składająca wniosek. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium w systemie ZSUN/OSF należy złożyć dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej oraz dokumenty potwierdzające przerwy w działalności naukowej (jeśli dotyczy) oraz inne wymagane oświadczenia.

Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 14 grudnia 2021 r. roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF) na adres opiekuna konkursu w CWN, w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych konkursu;
 • do dnia 27 grudnia 2021 r. ostatecznej wersji wniosku w postaci pełnej wersji wniosku z podpisami osoby składającej wniosek oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej) – o formie i sposobie przedkładania wniosku do podpisu władz UJ opiekunowie konkursu w CWN poinformują osoby zainteresowane.

Wniosek w formie elektronicznej można wysłać dopiero po dołączeniu do niego w systemie ZSUN/OSF podpisanego przez władze UJ dokumentu.
Wyżej wymieniony dokument podpisany podpisem elektronicznym przez władze UJ zostanie przesłany na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekunów konkursu w CWN.
Wniosek musi być wysłany w systemie ZSUN/OSF najpóźniej 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji:

MEiN

Komunikat Rektora