Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia

Przed przyznaniem stypendium w projekcie należy zapoznać się z właściwym regulaminem przyznawania stypendiów naukowych:

a) Regulamin I - dla konkursów NCN ogłoszonych przed 15.03.2017 roku,

b) Regulamin II - dla konkursów NCN ogłaszanych od 15.03.2017 roku,

c) Regulamin IV – dla konkursów ogłaszanych od 14.03.2019 roku.

Stypendia przyznawane są w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez kierownika projektu.

1. Konkurs na stypendystę może zostać ogłoszony najwcześniej po otrzymaniu decyzji Dyrektora NCN o finansowaniu projektu, z zastrzeżeniem, że warunkiem podpisania ze stypendystą umowy stypendialnej będzie uprzednie podpisanie umowy o finansowanie projektu.

2. Przed opublikowaniem ogłoszenia o konkursie należy uzyskać zgodę kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (tj. Dziekana lub stosownie do specyfiki jednostki) na jego ogłoszenie (wzór pisma).

3. Ogłoszenie o konkursie należy umieścić na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (np. strona Wydziału, strona Instytutu) oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki za pośrednictwem formularza. Narodowe Centrum Nauki nie narzuca ram czasowych trwania konkursu.

4. Stypendium przyznawane jest przez trzyosobową komisję. Skład komisji proponowany jest przez kierownika projektu, a zatwierdzany przez kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu. Przewodniczącym komisji jest kierownik projektu.

5. Kryteria przyznawania stypendium określone są we właściwym Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych.

6. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

a. informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań,

b. oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.

7. Punktacja przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium powinna zostać przyznana zgodnie z:

a) § I, pkt 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – dla konkursów NCN ogłoszonych przed 15.03.2017 roku;

b) § III, pkt 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – dla konkursów NCN ogłaszanych od 15.03.2017 roku;

c) § III, pkt 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – dla konkursów NCN ogłaszanych 14.03.2019 roku.

8. Wyniki konkursu w formie listy rankingowej należy podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej jednostki, w której będzie realizowany projekt.

9. Po zakończeniu procedury konkursowej kierownik projektu przygotowuje protokół z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu.

10. Protokół z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu podpisany przez kierownika projektu, członków komisji i kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (Dziekana lub stosownie do specyfiki jednostki) przekazywany jest do CWN.

11. Po zaakceptowaniu protokołu przez Prorektora UJ ds. badań naukowych, na podstawie informacji z CWN, kierownik projektu sporządza umowę stypendialną.

12. Umowę stypendialną należy sporządzić w 3 egzemplarzach według właściwego wzoru.

a) wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach NCN ogłoszonych przed 15.03.2017 roku,

b) wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach NCN ogłaszanych od 15.03.2017 roku,

c) wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach NCN ogłoszonych od 14.03.2019 roku.

13. Numer umowy należy nadać w Jednostce podstawowej zgodnie z zasadami Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego: XXX.0641.crp.rrrr. Przy przygotowaniu numeru umowy zmianie ulega tylko pierwszy człon znaku akt (XXX), który jest symbolem jednostki organizacyjnej UJ, w której przygotowywana jest umowa. Numer „crp” jest to numer, pod którym projekt jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Projektów w UJ, a „rrrr” to rok, w którym nadano numer crp.

14. Umowę stypendialną podpisuje: stypendysta, kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (Dziekan lub stosownie do specyfiki jednostki) oraz kierownik projektu. Umowę przekazuje się do CWN.

15. Po zweryfikowaniu jej poprawności formalnej CWN przekazuje ją do Działu Rozliczeń Projektów Krajowych, a następnie do podpisu Kwestora. Po uzyskaniu wymaganych podpisów 2 egzemplarze pozostają w Uniwersytecie (jeden w Dziale Spraw Osobowych, drugi w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych), a jeden egzemplarz otrzymuje stypendysta.

1. Przed przyznaniem stypendium w projekcie należy uzgodnić kształcenie takiej osoby w ramach rekrutacji specjalnej „projektowej” z wybraną Szkołą Doktorską. 
2. Stypendium doktoranckie jest przyznawane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu na stypendystę w porozumieniu ze Szkołą Doktorską, należy przygotować protokół z wyboru personelu projektu.
4. Protokół z wyboru personelu projektu podpisany przez kierownika projektu i kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (Dziekana lub stosownie do specyfiki jednostki) przekazywany jest do CWN.
5. Po zaakceptowaniu protokołu przez Prorektora UJ ds. badań naukowych, na podstawie informacji z CWN, kierownik projektu sporządza porozumienie czterostronne.
6. Porozumienie procedowane jest w 4 egzemplarzach.
7. Porozumienie podpisuje: stypendysta, kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (Dziekan lub stosownie do specyfiki jednostki), kierownik projektu, a następnie Szkoła Doktorska. Porozumienie przekazuje się do CWN. Po zweryfikowaniu jego poprawności formalnej CWN przekazuje ją do odpowiedniego Działu Rozliczeń Projektów, a następnie do podpisu Kwestora. Po uzyskaniu wymaganych podpisów 2 egzemplarze pozostają w Uniwersytecie (jeden w Centrum Spraw Osobowych, drugi w Dziale Rozliczeń Projektów), 1 egzemplarz otrzymuje Szkoła Doktorska, a 1 egzemplarz otrzymuje stypendysta.

1. Kierownik projektu przygotowuje protokół z wyboru personelu projektu. W uzasadnieniu wyboru wykonawcy należy podać, że „Stypendysta został wyłoniony w konkursie, zgodnie:
o z Regulaminem przyznawania stypendiów I (uchwała Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.) – dotyczy projektów z NCN do 24 edycji włącznie,
o z Regulaminem przyznawania stypendiów II (uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.) – dotyczy projektów z NCN od 25 do 32 edycji,
o z wytycznymi Narodowego Centrum Nauki – dotyczy projektów z NCN od 33 edycji,
o z wytycznymi Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dotyczy projektów z FNP,
o z wytycznymi programu – dotyczy pozostałych projektów.”
Protokół należy przesłać do opiekuna projektu w CWN, na tej podstawie opiekun projektu w CWN przypisuje stypendystę do projektu w systemie SAP.
 
2. Doktorant jest równocześnie wpisywany do USOS - jest to wpis do Szkoły Doktorskiej, którego dokonuje sekretariat programu kształcenia na wydziale/jednostce pozawydziałowej.
3. Po uzyskaniu akceptacji Rektora na protokole z wyboru personelu projektu Kierownik projektu lub/i biuro/osoba obsługująca projekt/ biuro konkretnego programu kształcenia sporządzają umowę wg załączonego wzoru.
4. Do umowy dołącza się opinię CWN (mail lub kopia Komunikatu Rektora, w przypadku, gdy w Komunikacie została zawarta informacja na temat kwalifikowalności kosztów stypendium), która potwierdza, że z danego projektu możliwe jest sfinansowanie stypendium ustawowego.
5. Umowę należy przesłać do Kwestury (potwierdzenie dostępności środków, obligo, podpis Kwestora UJ).
6. Umowę należy przesłać do CSO (wypłata).