Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składanie raportów rocznych (za rok 2021) i końcowych z realizacji projektów badawczych

Składanie raportów rocznych (za rok 2021) i końcowych z realizacji projektów badawczych

!UWAGA!

Informujemy, że przed przystąpieniem do generowania raportu z realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów: OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10, NCN  należy zweryfikować i zaktualizować dane w systemie ZSUN/OSF zgodnie z zakresem opisanym na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-10-aktualizacja-informacji-osf

Uprzejmie informuję i przypominam wszystkim kierownikom projektów badawczych o konieczności złożenia do Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) lub Narodowego Centrum Nauki (NCN) raportów rocznych za 2021 rok i raportów końcowych z realizacji projektów badawczych.

Raporty roczne MEiN i NCN – zasady ogólne:

 1. Termin składania raportów rocznych za 2021 r. do MEiN i NCN upływa 31 marca 2022 r.
 2. W raportach należy przedstawić zrealizowane zadania i rozliczyć koszty poniesione do 31 grudnia 2021 r. na podstawie danych finansowych przekazanych przez Dział Rozliczeń Projektów Krajowych (DRPK).
 3. Dane o poniesionych kosztach Dział Rozliczeń Projektów Krajowych przekaże kierownikom projektów do 10 marca 2022 r.
 4. Pierwszy raport roczny z realizacji projektów finansowanych przez NCN należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy. Jeżeli realizacja projektu zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany.
 5. Proszę pamiętać o zamieszczeniu w raporcie informacji o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, za zgodą kierownika jednostki, w drodze aneksu oraz zmian dokonanych samodzielnie przez kierownika projektu zgodnie z Komunikatem Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad realizacji w UJ projektów badawczych finansowanych przez NCN oraz z Komunikatem Prorektora UJ ds. badań naukowych z 1 grudnia 2021 r. w sprawie zasad realizacji w UJ projektów badawczych finansowanych przez NCN. Proszę zwrócić szczególną uwagę na uwzględnienie w raporcie zmiany formy zatrudnienia poszczególnych wykonawców.
 6. Począwszy od konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1, SONATINA 4, CEUS-UNISONO, w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”, w formularzu raportu analogicznie jak w składanym wniosku, zostaną wyodrębnione następujące podkategorie: materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, wykonawcy zbiorowi, inne koszty. Zgodnie z informacją przekazaną przez NCN formularz raportu rocznego za rok 2020 w ww. konkursach będzie udostępniony w systemie ZSUN/OSF łącznie z formularzem raportu za rok 2021 (w formie jednego skumulowanego formularza raportu). Planowany termin udostępnienia formularzy raportów dla projektów realizowanych w tych konkursach to 1 lutego 2022 r.

Raporty roczne MEiN – zasady szczegółowe:
Dotyczy raportów rocznych (termin do 31 marca 2022 r.): Diamentowy Grant, NPRH

 1. Raport roczny należy sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi dla poszczególnych programów i projektów.
 2. Raporty składane są wyłącznie w wersji papierowej.
 3. Raport roczny w wersji roboczej w postaci pliku Word należy przesłać do opiekuna projektu w CWN do 15 marca 2022 r. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu.
 4. Ostateczną wersję raportu sporządzanego w trzech egzemplarzach i podpisanego w miejscach przeznaczonych dla kierownika projektu oraz podpisanego przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której projekt jest realizowany, należy przekazać do CWN w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów Władz Uniwersytetu tj. do 23 marca 2022 r.
 5. CWN wysyła do MEiN zaakceptowane przez Władze UJ raporty roczne w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy oraz przekazuje jeden egzemplarz do Działu Rozliczeń Projektów Krajowych.

Raporty roczne NCN – zasady szczegółowe:
Ze względu na zmianę trybu obsługi administracyjnej projektów przez NCN (stypendiów, staży i projektów badawczych), która od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. przebiega wyłącznie w formie elektronicznej wprowadza się dwie ścieżki postępowania na etapie przygotowania i składania raportów rocznych do NCN dla:

 1. raportów składanych w wersji papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowalnego;
 2. raportów składanych wyłącznie z użyciem podpisu kwalifikowalnego.

 

 1. Raporty składane w wersji papierowej lub z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowalnego. Dotyczy raportów rocznych (termin do 31 marca 2022 r.) składanych z realizacji projektów badawczych do konkursów: OPUS 12, SONATA 12, SONATA BIS 6, MAESTRO 8, PRELUDIUM 12, SYMFONIA 4, HARMONIA 8, BEETHOVEN 2.
  • Raport roczny należy sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi dla poszczególnych programów i projektów.
  • Raport roczny w wersji roboczej w postaci pliku PDF należy przesłać do opiekuna projektu w CWN do 15 marca 2022 r. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu.
  • Ostateczną wersję raportu należy przekazać do CWN w terminie umożliwiającym weryfikację i uzyskanie wymaganych podpisów Władz Uniwersytetu tj. do 23 marca 2022 r.
  • Zgodnie z informacją NCN, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, preferowaną formą składania raportów z realizacji projektów badawczych, jest dokumentacja opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłana do NCN za pośrednictwem platformy ePUAP, możliwe jest złożenie raportu opatrzonego podpisem kwalifikowanym kierownika projektu i Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
  • Natomiast w przypadku braku możliwości podpisania raportu kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu możliwe jest podpisanie dokumentu odręcznie przez kierownika projektu. Następnie skan tak podpisanego raportu, opatrzonego podpisem kwalifikowanym Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) należy przesłać mailowo do opiekuna w CWN. Dokument zostanie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Władze UJ i wysłany przez CWN do NCN za pośrednictwem platformy ePUAP. Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi NCN, w przypadku wyboru tej ścieżki procedowania raportu należy także przekazać do CWN oryginał dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu. NCN wymaga, aby oryginał raportu był przechowywany w podmiocie realizującym projekt.
  • Możliwe jest również złożenie raportu do NCN wyłączenie w wersji papierowej. Ostateczną wersję raportu sporządzanego w dwóch egzemplarzach i podpisanego w miejscach przeznaczonych dla kierownika projektu oraz podpisanego przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której projekt jest realizowany, należy przekazać do CWN w terminie umożliwiającym sprawdzenie i uzyskanie wymaganych podpisów Władz Uniwersytetu tj. do 23 marca 2022 r.
  • Obowiązek wysłania raportu w wersji elektronicznej w systemie ZSUN/OSF spoczywa na kierowniku projektu. Raport w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów Władz UJ na ostatecznej wersji raportu. Informacje o zatwierdzeniu raportu przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna projektu w CWN.
  • CWN wysyła do NCN zaakceptowane przez Władze UJ raporty roczne w wersji papierowej w wymaganej liczbie egzemplarzy lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku raportu składanego w wersji papierowej CWN przekazuje jeden egzemplarz do Działu Rozliczeń Projektów Krajowych, a w przypadku raportu składanego w wersji elektronicznej archiwizuje dokument w systemie SAP w odpowiednim elemencie PSP.
 2. Raporty składane wyłącznie z użyciem podpisu kwalifikowanego.
  Dotyczy raportów rocznych (termin do 31 marca 2022 r.) składanych z realizacji projektów badawczych od konkursów: OPUS 13, SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9, PRELUDIUM 13, HARMONIA 9, SONATINA 1, QUANT-ERA, DAINA 1, BEETHOVEN 3, NORFACE, Solar-Driven Chemistry, JPND, Chist-Era, BIODIVERSA.
  • ​Raport roczny należy sporządzić zgodnie z zasadami obowiązującymi dla poszczególnych programów i projektów.
   b) Szczegóły dotyczące wzoru raportu dla projektów realizowanych we współpracy wielostronnej zostaną przekazane przez opiekuna projektów w CWN (dotyczy projektów w ramach NORFACE, Solar-Driven Chemistry, JPND, Chist-Era, BIODIVERSA).
  • Raport roczny w wersji roboczej w postaci pliku PDF należy przesłać do opiekuna projektu w CWN do 15 marca 2022 r. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu.
  • Ostateczną wersję raportu rocznego należy przesłać do 23 marca 2022 r. do opiekuna projektu w CWN w postaci pliku PDF podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika projektu oraz Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której projekt jest realizowany.
  • Obowiązek wysłania raportu w wersji elektronicznej w systemie ZSUN/OSF spoczywa na kierowniku projektu. Raport w formie elektronicznej należy wysłać w systemie ZSUN/OSF dopiero po uzyskaniu podpisów Władz UJ na ostatecznej wersji raportu. Informacje o zatwierdzeniu raportu przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna projektu w CWN.
  • CWN wysyła do NCN zaakceptowane przez Władze UJ raporty roczne za pośrednictwem platformy ePUAP oraz archiwizuje dokument podpisany elektronicznie w systemie SAP w odpowiednim elemencie PSP.​

Raporty końcowe MEiN i NCN – zasady ogólne:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami raport końcowy składa się nie później niż w terminie 60 dni od daty zakończenia projektu określonej w umowie.
 2. Raport końcowy w wersji roboczej należy przesłać do opiekuna projektu w CWN w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF (NCN) lub Word (MEiN) do 20 dni przed upływem terminu składania raportów w NCN i MEiN. Opiekun projektu w CWN dokona weryfikacji raportu i poinformuje o ewentualnych uwagach lub możliwości przekazania raportu do podpisu wraz z ustalonymi z MEiN i NCN zasadami procedowania dokumentów.

W przypadku programów lub projektów, które nie zostały wskazane w niniejszym komunikacie, opiekunowie projektów w CWN będą kontaktować się indywidualnie z kierownikami projektów w celu ustalenia trybu i terminów przekazywania raportów.

Zwracam uwagę, że niezłożenie raportu rocznego w terminie lub złożenie raportu niespełniającego wymagań określonych w stosownych przepisach powoduje wstrzymanie dalszego finansowania. Natomiast niezłożenie raportu końcowego upoważnia instytucję finansującą do uznania umowy za niewykonaną i uprawnia do żądania od jednostki zwrotu środków.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania raportów zachęcam do kontaktu z opiekunami projektów w CWN:

 • projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Filozoficznym, Wydziale Polonistyki
 • projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Biologii, Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
 • projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA, SYMFONIA realizowane na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Prawa i Administracji, Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Jednostkach pozawydziałowe oraz projekty SYMFONIA realizowane na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziale Biologii i w jednostkach pozawydziałowych
 • projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Chemii, Wydziale Geografii i Geologii
 • projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Matematyki i Informatyki, Wydziale Historycznym
 • projekty NCN: OPUS, SONATA, SONATINA, SONATA BIS, HARMONIA realizowane na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziale Filologicznym
 • projekty NCN: MAESTRO (wszystkie wydziały)
 • projekty NCN: PRELUDIUM 8-16 (panele NZ i HS), PRELUDIUM 17-19 (panel HS) oraz projekty MEiN: DIAMENTOWY GRANT, NPRH edycja nr 4 (moduł: Rozwój)
 • projekty NCN: ETIUDA, PRELUDIUM do edycji 16 (panel ST, Wydział Chemii oraz Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków), PRELUDIUM 17 (panel ST) oraz projekty MEiN: NPRH (moduły: Umiędzynarodowienie i Uniwersalia)
 • projekty NCN: PRELUDIUM do edycji 16 (panel ST, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Geografii i Geologii oraz Małopolskie Centrum Biotechnologii), PRELUDIUM 17 (panel NZ) oraz projekty MEiN: NPRH (moduły: Dziedzictwo Narodowe i Fundamenty)
 • projekty NCN: BEETHOVEN 2 i 3, NORFACE, SHENG 1, CHIST-ERA, BiodivERsA, JPND, Solar-Driven Chemistry
 • projekty NCN: DAINA 1
Polecamy również
Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania w Polsce! Nabór przedłużony do 31 maja!
Profesura NAWA – prestiżowy grant na badania w Polsce! Nabór przedłużony do 31 maja!
NCN Ukraina
Narodowe Centrum Nauki upraszcza wymogi w programie Polonez Bis dla uchodźców z Ukrainy
Spotkanie informacyjne – przygotowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 23
Spotkanie informacyjne – przygotowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu OPUS 23
ERC Mentoring
ERC Mentoring Initiative w Polsce – wsparcie dla naukowców