Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190416

[komunikat]Premia na Horyzoncie 2

Data: 16.04.2019 - 31.12.2021
[komunikat]Premia na Horyzoncie 2

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Edukacji i nauki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Cel konkursu:

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Przyznane środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie (bez względu na charakter pracy wykonywanej przy realizacji projektu) i stanowią koszty niekwalifikowane projektu realizowanego w ramach ww. programów.

Opiekun konkursu w CAWP:

Katarzyna Kubica-Oroń,
tel. 12 663 30 33,
e‑mail: katarzyna.kubica-oron@uj.edu.pl

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu badawczego w ramach programu ramowego Horyzont 2020 przed dniem złożenia wniosku. O „Premię na Horyzoncie 2" można ubiegać się również po zakończeniu realizacji projektu. 

Termin składania wniosków:

nabór ciągły od 15.04.2019 r.

Sposób składania wniosków:

  • MNiSW wymaga składania wniosków w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej OPI: osf.opi.org.pl.
  • Do wniosku należy dołączyć (w formie pliku pdf) umowę z Komisją Europejską (grant agreement) oraz ewentualne kopie aneksów do tej umowy.
  • Dodatkowo do MNiSW wysyłana jest także wersja papierowa lub elektroniczna pierwszej strony zgłoszenia tj. część A wniosku „wersja dla Ministerstwa" opatrzona podpisami osób uprawionych do reprezentowania jednostki.

Regulacje wewnętrzne UJ:

  • Do decyzji kierownika projektu pozostaje podział przyznanych środków finansowych pomiędzy członków zespołu projektowego w zależności od zaangażowania poszczególnych osób w realizację projektu.
  • W przypadku wniosków złożonych przed 01.04.2020 r. wynagrodzenia wypłacane będą zgodnie z Regulaminem zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzonym Zarządzeniem nr 34 Rektora UJ z 26 kwietnia 2013 z poźn. zm. Przyznane środki finansowe będą wypłacane w formie dodatku specjalnego.
  • W przypadku wniosków złożonych po 01.04.2020 r. wynagrodzenia wypłacane będą zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzonym Zarządzeniem nr 27 Rektora UJ z 17 marca 2020 r. Przyznane środki finansowe będą wypłacane w formie dodatku jednorazowego lub dodatku okresowego.

W celu weryfikacji poprawności wniosku, proszę o przesłanie jego roboczej wersji (w postaci pliku pdf) lub przekazanie opiekunowi konkursu w CAWP dostępu w systemie ZSUN/OSF na zasadach redaktora pomocniczego.

Następnie, po otrzymaniu informacji od opiekuna konkursu w CAWP, proszę o:

  • złożenie 1 egzemplarza wydrukowanego wniosku, podpisanego przez kierownika projektu i kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) - bez wydruku załączników lub przesłanie wniosku w postaci pliku PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu i kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki);

oraz

  • złożenie 2 egzemplarzy części A wniosku („wersja dla Ministerstwa”), wydrukowanych z systemu ZSUN/OSF, podpisanych przez kierownika projektu i kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) lub przesłanie wyżej wymienionego dokumentu w postaci pliku PDF opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu i kierownika jednostki, w której realizowany będzie projekt (Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki) w celu zatwierdzenia przez władze UJ oraz wysłania do MNiSW.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów na wersji drukowanej. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu z CAWP.

Z chwilą wejścia w życie Komunikatu nr 1027.0643.44.2020, traci moc Komunikat Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych nr 1027.0643.24.2019 z 7 maja 2019 roku w sprawie składania wniosków w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2”.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora z dnia 17 lipca 2020 r.

Komunikat Rektora z dnia 7 maja 2019 r.

MNiSW