Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Wiedza Edukacja Rozwój to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia, rozwój szkolnictwa wyższego, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową oraz reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

POWER realizowany jest w ramach VI Osi Priorytetowych:
I. Osoby młode na rynku pracy
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
VI. Pomoc Techniczna

Z punktu widzenia realizacji projektów najbardziej interesujące są Osie Priorytetowe II, III i IV.

Program zakłada realizację opracowania i wdrożenia spójnego systemu monitorowania równości szans płci. Kolejne cele szczegółowe programu to: opracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej (pomiędzy administracją centralną, regionalną, lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi) na rzecz równości szans płci. Wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w dostępie do rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia. Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wzrost liczby MMSP wykorzystujących wsparcie partnerów społecznych przy realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorstwa, w tym pozwalających na efektywne wykorzystanie podmiotowych systemów finansowania w regionie. Wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników. Standaryzacja działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy. Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy, poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników. Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania. Zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Beneficjentami Osi Priorytetowej są m.in.: Centrum Informatyczne Edukacji , Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Instytut Badań Edukacyjnych Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo edukacji Narodowej i inne ministerstwa , Bank Gospodarstwa Krajowego, podmioty ekonomii społecznej.
Przykładowe konkursy:
Konkurs 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego; MRPiPS
Konkurs 2.10 Najlepsi z najlepszych; MNiSW.

Program zakłada podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.
Beneficjentami Osi Priorytetowej są: uczelnie i inne podmioty realizujące podmioty na poziomie wyższym.
Przykładowe konkursy:
Konkurs 3.1 – Realizacja programów rozwoju kompetencji: szkolenia warsztaty, zajęcia w formie projektowej, wizyty studyjne
Konkurs 3.2 – Realizacja studiów doktoranckich w tym m.in.: organizację Międzynarodowych Szkół Letnich dla doktorantów i innych krótkich form pobytu w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie połączonych z prowadzonymi studiami doktoranckimi; organizację studiów doktoranckich w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tworzenie i realizację wysokiej jakości staży dla doktorantów - COFUND
Konkurs 3.3. - Realizacja programów kształcenia w językach obcych, międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach. Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia.
Konkurs 3.4 – Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia, działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.
Konkurs 3.5 – Zintegrowane programy rozwoju szkół wyższych

Program zakłada zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS. Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej. Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.
Beneficjentami Osi Priorytetowej są m.in: instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie
Przykładowe konkursy:
Konkurs 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej
Konkurs 4.3 – Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań powstałych we współpracy z parterami zagranicznymi w następujących obszarach tematycznych. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Informacje opracowane na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 z dnia 07.09.2017 

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 30.03.2017 
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 30.03.2017 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014 – 2020 z dnia 23.08.2017 
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 19.05.2017  
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020
Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w centralnym systemie teleinformatycznym 

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn