Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Aktualny harmonogram konkursów NCN
 
 
 

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs bez ograniczeń co do stopnia/tytułu naukowego. Kierownik projektu powinien wykazać minimum 3 opublikowane prace naukowe. Ograniczono natomiast kwotę przeznaczoną na zakup aparatury – 500 tys. w grupie nauk ścisłych i o życiu, 150 tys. w grupie nauk humanistycznych i społecznych (dot. pojedynczego urządzenia).

Opiekunowie konkursu w CWN:
Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Agnieszka Gajda-Górecka, tel. 12 663 30 25, agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

 • Wydział Biologii
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Anna Micał, tel. 12 663 30 11, anna.mical@uj.edu.pl

 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Polonistyczny
 • Wydział Geografii i Geologii

Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

 • Wydział Chemii

Łukasz Kucharzyk, tel. 12 663 38 49, e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Filologiczny

Weronika Musielak, tel. 12  663 38 92, e-mail: weronika.musielak@uj.edu.pl

 • Wydział Historyczny
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierię naukową.

Opiekunowie konkursu w CWN:

Katarzyna Pilipowicz, tel. 12 663 30 05, katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Marek Plewa, tel. 12 663 30 03, marek.plewa@uj.edu.pl
Aleksandra Ryś, tel. 12 663 30 02 aleksandra.rys@uj.edu.pl

 

 
 

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Opiekunowie konkursu w CWN:

 

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych.

Opiekunowie konkursu w CWN:

Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Agnieszka Gajda-Górecka, tel. 12 663 30 25, agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

 • Wydział Biologii
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Anna Micał, tel. 12 663 30 11, anna.mical@uj.edu.pl

 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Polonistyczny
 • Wydział Geografii i Geologii

Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

 • Wydział Chemii

Łukasz Kucharzyk, tel. 12 663 38 49, e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Filologiczny

Weronika Musielak, tel. 12  663 38 92, e-mail: weronika.musielak@uj.edu.pl

 • Wydział Historyczny
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 
 

onkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Opiekunowie konkursu w CWN:

Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Agnieszka Gajda-Górecka, tel. 12 663 30 25, agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

 • Wydział Biologii
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Anna Micał, tel. 12 663 30 11, anna.mical@uj.edu.pl

 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Polonistyczny
 • Wydział Geografii i Geologii

Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

 • Wydział Chemii

Łukasz Kucharzyk, tel. 12 663 38 49, e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Filologiczny

Weronika Musielak, tel. 12  663 38 92, e-mail: weronika.musielak@uj.edu.pl

 • Wydział Historyczny
 • Wydział Matematyki i Informatyki

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

p. Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 89, e-mail: l.szafranski@uj.edu.pl

p. Katarzyną Szczepaniec, tel. 12 663 34 42, e-mail: k.szczepaniec@uj.edu.pl

 
 

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego.

Opiekunowie konkursu w CWN:

Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Agnieszka Gajda-Górecka, tel. 12 663 30 25, agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

 • Wydział Biologii
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Anna Micał, tel. 12 663 30 11, anna.mical@uj.edu.pl

 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Polonistyczny
 • Wydział Geografii i Geologii

Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

 • Wydział Chemii

Łukasz Kucharzyk, tel. 12 663 38 49, e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Filologiczny

Weronika Musielak, tel. 12  663 38 92, e-mail: weronika.musielak@uj.edu.pl

 • Wydział Historyczny
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Przez doświadczonego naukowca rozumie się osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, oraz która spełnia inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie m.in.: w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem projektowym opublikowała co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach, kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Opiekun konkursu w CWN:
Elżbieta Wito, tel. 12 663 30 07, elzbieta.wito@uj.edu.pl

W kwestii Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z:

 
 
więcej o

Konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, przekraczające granice dyscyplin naukowych. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, który w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, kierował realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Opiekunowie konkursu w CWN:
Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl
Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

 
 

Konkurs na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych.

Opiekunowie konkursu w CWN:
Michał Maleszka, tel. 12 663 30 06 michal.maleszka@uj.edu.pl

 

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.

Opiekun konkursu w CWN:
Marta Sikora, tel. 12 663 38 56, marta.sikora@uj.edu.pl

 
 

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze, które będą realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.
 

Opiekun konkursu w CWN:

Magdalena Jelonek, tel. 12 663 38 59, e‑mail: magdalena.jelonek@uj.edu.pl

 

Konkurs na projekty badawcze, realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. 

KONKURS ZAKOŃCZONY. 

Opiekunowie projektów realizowanych na UJ w ramach dofinansowania przyznanego z konkursów HARMONIA w CWN:

Mateusz Basarab, tel. 12 663 38 64, mateusz.basarab@uj.edu.pl

 • Jednostki pozawydziałowe
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Monika Pacholczyk, tel. 12 663 30 09, monika.pacholczyk@uj.edu.pl

 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Agnieszka Gajda-Górecka, tel. 12 663 30 25, agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

 • Wydział Biologii
 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Anna Micał, tel. 12 663 30 11, anna.mical@uj.edu.pl

 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Polonistyczny
 • Wydział Geografii i Geologii

Monika Mikołajczyk, tel. 12 663 38 39, e‑mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

 • Wydział Chemii

Łukasz Kucharzyk, tel. 12 663 38 49, e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • Wydział Filologiczny

Weronika Musielak, tel. 12  663 38 92, e-mail: weronika.musielak@uj.edu.pl

 • Wydział Historyczny
 • Wydział Matematyki i Informatyki