Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najbliższe konkursy ERC

Identyfikator konkursu: ERC-2018-StG

Otwarcie konkursu: 03/08/2017

Zamknięcie konkursu: 17/10/2017

Identyfikator konkursu: ERC-2018-SyG

Otwarcie konkursu: 03/08/2017

Zamknięcie konkursu: 14/11/2017

Identyfikator konkursu: ERC-2018-PoC

Otwarcie konkursu: 06/09/2017

Zamknięcie konkursu: 16/01/2018, 18/04/2018, 11/09/2018

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Research Council (ERC)

 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

ERC StG – Starting Grant – dla początkujących naukowców, do 1,5 mln euro; do 5 lat.

 

Cel: Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu.

Adresaci: Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 2-7 lat.  Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora.

ERC CoG – Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, do 2,0 mln euro; do 5 lat.

Cel: Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

Adresaci: Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym, jeśli od dnia uzyskania dyplomu doktorskiego minęło 7-12 lat. Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.

ERC AdG – Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym, do 2,5 mln euro; do 5 lat.

 

Cel: Granty te wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

Adresaci: Naukowcy z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

ERC SyG – Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, do 10 mln euro; do 6 lat.

 

Cel: Grant służy rozwiązywaniu ambitnych problemów badawczych. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.

Adresaci: Naukowcy (min. 2 – maks. 4), niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, mający dorobek zgodny z wymogami konkursów o Starting, Consolidator lub Advanced Grant.

ERC finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:

 

 • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERC (do 150 000 euro),
 • akcje koordynujące i wspierające – Coordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową.

 

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

 • Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji.
 • Zakupy aparatury i usług. W przypadku zakupu aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
 • Szkolenia. Można sfinansować szkolenia np. doktorantów, jak i przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
 • Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu lidera i członków zespołu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
 • Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zasadzie projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
 • Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access.
 • Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.

Zwiększenie budżetu o 1 mln euro (StG, CoG i AdG) lub o 4 mln euro (SyG), możliwe jest w trzech przypadkach:

 1. przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
 2. zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
 3. konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej.

 

 • Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator lub w przypadku Synergy Grant – Corresponding PI).
 • Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą.
 • Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Funding & Tenders Portal.
 • Jedynym kryterium oceny projektu jest jakość naukowa, w rozbiciu na 2 elementy: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz naukowa wartość pomysłu.
 • Ocena jest dwustopniowa, w drugim etapie przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z autorem wniosku. W przypadku SyG ocena jest trzystopniowa.
 • Instytucja goszcząca podpisuje z Europejska Radą ds. Badań Naukowych (ERC) umowę o grant, a z głównym badaczem – umowę dodatkową, w której zobowiązuje się m.in. do wspierania realizacji projektu oraz do zapewnienia głównemu badaczowi autonomii badawczej i niezależności w zarządzaniu funduszami projektu. Umowa dodatkowa określa także obowiązki głównego badacza.
 • Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.
 • Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

  Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Synergy Grant Proof of Concept Grant
Otwarcie konkursu   12 września 2023 29 maja 2024 12 lipca 2023 16 listopada 2023
Zamknięcie konkursu 24 października 2023
(7 listopada 2023)
12 grudnia 2023 29 sierpnia 2024 8 listopada 2023 
(15 listopada 2023)
14 marca 2024
17 września 2024
Budżet (mln EUR) 601 584 578 400 30