Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia w NCN

W Uniwersytecie Jagiellońskim w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki obowiązuje następująca procedura przyznawania stypendiów naukowych. Zapisy te nie dotyczą programu ETIUDA.

1. Przed przyznaniem stypendium w projekcie należy zapoznać się z właściwym regulaminem przyznawania stypendiów naukowych:
a) Regulamin I - dla konkursów NCN ogłoszonych przed 15.03.2017 roku,
b) Regulamin II - dla konkursów NCN ogłaszanych od 15.03.2017 roku.
2. Stypendia przyznawane są w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez kierownika projektu.
3. Konkurs na stypendystę może zostać ogłoszony najwcześniej po otrzymaniu decyzji Dyrektora NCN o finansowaniu projektu, z zastrzeżeniem, że warunkiem podpisania ze stypendystą umowy stypendialnej będzie uprzednie podpisanie umowy o finansowanie projektu.
4. Przed opublikowaniem ogłoszenia o konkursie należy uzyskać zgodę kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (tj. Dziekana lub stosownie do specyfiki jednostki) na jego ogłoszenie (wzór pisma).
5. Ogłoszenie o konkursie należy umieścić na stronie internetowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (np. strona Wydziału, strona Instytutu) oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki za pośrednictwem formularza.
6. Narodowe Centrum Nauki nie narzuca ram czasowych trwania konkursu.
7. Stypendium przyznawane jest przez trzyosobową komisję. Skład komisji proponowany jest przez kierownika projektu, a zatwierdzany przez kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu. Przewodniczącym komisji jest kierownik projektu.
8a. Kryteria dla konkursów NCN ogłoszonych przed 15.03.2017 roku:
Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

 • studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub
 • studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub
 • doktorantem.

Ponadto osoba ta musi także spełniać kryteria wskazane we wniosku o finansowanie projektu. Powyższe kryteria są to warunki początkowe, które muszą być spełnione tylko w momencie rozpoczęcia przez stypendystę realizacji zadań w projekcie. W związku z tym na stypendystę może zostać wybrana osoba, która w momencie ogłoszenia wyników konkursu nie spełnia w/w warunków. Obowiązek oceny realności spełnienia danego kryterium kwalifikowalności stypendysty oraz odpowiedzialność za ewentualne niespełnienie tego wymogu w momencie przystąpienia stypendysty do realizacji zadań w projekcie spoczywa na kierowniku projektu.
Na stypendystę nie może zostać wybrana osoba przebywająca w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub dziekańskim.
Jeżeli w trakcie pobierania stypendium zmieni się status stypendysty (np. ukończy studia, uzyska tytuł doktora) to nadal może on pobierać stypendium.
8b. Kryteria dla konkursów NCN ogłaszanych od 15.03.2017 roku:
Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

 • studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
 • studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów lub
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Ponadto osoba ta musi także spełniać kryteria wskazane we wniosku o finansowanie projektu.
Stypendysta może pobierać stypendium naukowe, jeśli przez cały okres realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z w/w kryteriów. Jeżeli w okresie realizacji zadań w projekcie stypendysta zacznie spełniać inne kryterium niż to, na podstawie którego przyznano mu stypendium, to może kontynuować pobieranie stypendium naukowego. Jeżeli w okresie pobierania stypendium stypendysta przestanie spełniać kryterium, na podstawie którego przyznano mu stypendium i nie spełnia innych kryteriów spośród wskazanych powyżej, to może pobierać stypendium naukowe, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.
Weryfikacja oraz kontrola warunków, na podstawie których przyznawane jest stypendium naukowe spoczywa na kierowniku projektu.
W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z kryteriów, o których mowa w punkcie 8b, stypendysta ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie o tym fakcie kierownika projektu.
Na stypendystę nie może zostać wybrana osoba przebywająca w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub dziekańskim.
9. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:
a) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań,
b) oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.
10. Punktacja przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium powinna zostać przyznana zgodnie z:
a) Par. I, pkt. 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – dla konkursów NCN ogłoszonych przed 15.03.2017 roku;
b) § 3, pkt. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – dla konkursów NCN ogłaszanych od 15.03.2017 roku.
11. Wyniki konkursu w formie listy rankingowej należy podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej jednostki, w której będzie realizowany projekt.
12. Po zakończeniu procedury konkursowej kierownik projektu przygotowuje protokół z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu (wzór protkołu).

13. Protokół z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu podpisany przez kierownika projektu, członków komisji i kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (Dziekana lub stosownie do specyfiki jednostki) przekazywany jest do CAWP.
14. Po zaakceptowaniu protokołu przez Prorektora UJ ds. badań naukowych, na podstawie informacji z CAWP, kierownik projektu sporządza umowę stypendialną.
15. Umowę stypendialną należy sporządzić w 3 egzemplarzach według właściwego wzoru.
a) wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach:

 • SONATA 6-8
 • SONATA BIS 3-4
 • OPUS 6-8
 • HARMONIA 5-6
 • MAESTRO 5-6
 • SYMFONIA 2-3

b) wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach:

 • SONATA BIS 5-6
 • OPUS 9-12
 • MAESTRO 7-8
 • SYMFONIA 4

c) wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach:

 • OPUS 13 - 16
 • SONATA 13 - 14
 • SONATA BIS 7 - 8
 • MAESTRO 9 - 10
 • QuantERA2017

16. Umowę stypendialną podpisuje: stypendysta, kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (Dziekan lub stosownie do specyfiki jednostki) oraz kierownik projektu. Umowę przekazuje się do CAWP. Po zweryfikowaniu jej poprawności formalnej CAWP przekazuje ją do Działu Rozliczeń Projektów Krajowych, a następnie do podpisu Kwestora. Po uzyskaniu wymaganych podpisów 2 egzemplarze pozostają w Uniwersytecie (jeden w Dziale Spraw Osobowych, drugi w Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych), a 1 egzemplarz otrzymuje stypendysta.
17. Numer umowy należy nadać w Jednostce podstawowej zgodnie z zasadami Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego: XXX.0641.crp.rrrr. Przy przygotowaniu numeru umowy zmianie ulega tylko pierwszy człon znaku akt (XXX), który jest symbolem jednostki organizacyjnej UJ, w której przygotowywana jest umowa. Numer „crp” jest to numer, pod którym projekt jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Projektów w UJ, a „rrrr” to rok, w którym nadano numer crp.

 • Na okres pobierania stypendium pomiędzy jednostką a stypendystą może być zawarta tylko jedna umowa (1 osoba = 1 umowa). Nie ma możliwości zawierania umów stypendialnych na okres próbny z opcją przedłużenia.
 • Zaleca się podpisywanie umów stypendialnych na okres pełnych miesięcy.
 • Stypendysta może pobierać stypendium w kilku projektach finansowanych przez NCN równocześnie, pod warunkiem, że wytyczne danego konkursu zawarte w ogłoszeniu konkursowym/uchwale konkursowej nie stanowią inaczej. Łączna kwota pobieranych przez jedną osobę stypendiów naukowych finansowanych ze środków NCN nie może przekraczać:
  a) 3000 zł miesięcznie – dla konkursów ogłoszonych przed 15.03.2017 roku,
  b) 4500 zł miesięcznie – dla konkursów ogłaszanych od 15.03.2017 roku.
 • Kwota stypendium wpisana we wniosku o finansowanie projektu jest kwotą, która zostanie wypłacona stypendyście (stypendia nie podlegają ani opodatkowaniu ani oskładkowaniu).
 • Zabronione jest:
  • zmienianie stypendium na inną formę wynagrodzenia,
  • przekierowanie środków zaplanowanych na wypłatę stypendium do innej kategorii kosztów (np. do wynagrodzeń dodatkowych lub innych kosztów bezpośrednich),
  • pobieranie wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (wynagrodzenie etatowe, wynagrodzenie dodatkowe) w okresie pobierania stypendium naukowego NCN.
 • Dopuszczalne jest:
  • wydłużenie lub skrócenie okresu przyznawania stypendium (w stosunku do okresu wynikającego z wniosku), przy zachowaniu łącznej kwoty zaplanowanej na dane stypendium we wniosku oraz przy zachowaniu zasady, iż stypendium naukowe może być przyznane na okres realizacji zadań w projekcie:
   a) nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy – w konkursach ogłoszonych przed 15.03.2017 roku. Ponadto należy pamiętać, że stypendium wypłacane przez okres krótszy niż 6 miesięcy podlega zwrotowi do Narodowego Centrum Nauki, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn losowych.
   b) nie dłuższy niż 60 miesięcy – w konkursach ogłaszanych od 15.03.2017 roku.
  • zwiększenie lub zmniejszenie stawki miesięcznej przyznanego stypendium (w stosunku do stawki miesięcznej wynikającej z wniosku), przy zachowaniu łącznej kwoty zaplanowanej na dane stypendium we wniosku oraz przy zachowaniu zasady, iż stypendium naukowe może wynosić:
   a) od 500 zł do 3000 zł miesięcznie – w konkursach ogłoszonych przed 15.03.2017 roku,
   b) od 1000 zł do 4500 zł miesięcznie – w konkursach ogłaszanych od 15.03.2017 roku.
   W/w zmiany mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu do umowy stypendialnej. Aneks musi zostać podpisany przez: stypendystę, kierownika jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu (Dziekana lub stosownie do specyfiki jednostki) oraz kierownika projektu.
 • Dopuszczalne jest przeprowadzenie ponownego konkursu i wypłacenie pozostałej części stypendium kolejnemu stypendyście, w przypadku:
  • rezygnacji pierwotnie wybranego stypendysty z pobierania stypendium (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron),
  • nie wywiązywania się stypendysty z obowiązków określonych we wniosku projektowym (wypowiedzenie umowy).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory dokumentów

Pliki do pobrania
doc
Wzór pisma z prośbą o zgodę na ogłoszenie konkursu
doc
Wzór protokołu z posiedzenia komisji w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
docx
Wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach: SONATA 6-8, SONATA BIS 3-4, OPUS 6-8, HARMONIA 5-6 , MAESTRO 5-6, SYMFONIA 2-3
doc
Wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach: SONATA BIS 5-6, OPUS 9-12, MAESTRO 7-8, SYMFONIA 4, BEETHOVEN 2
doc
Wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach: OPUS 13-16, SONATA 13-14, SONATA BIS 7-8, MAESTRO 9-10, QuantERA2017
doc
Wzór umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach: OPUS 17-19, SONATA 15, SONATA BIS 9, MAESTRO 11, Mozart
doc
[Zakres prac] Załącznik do umowy dla stypendiów przyznanych w konkursach: OPUS 17-19, SONATA 15, SONATA BIS 9, MAESTRO 11, Mozart
docx
ANEKS do umowy stypendialnej NCN
doc
Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
docx
Wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (wersja anglojęzyczna)