Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pensum dydaktyczne

Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego będący nauczycielem akademickim i biorący udział w realizacji projektu może zawnioskować o obniżenie pensum dydaktycznego zgodnie z przepisami Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego - załącznik nr 4, par. 2.

W celu obniżenia pensum dydaktycznego należy skierować pisemną prośbę do Prorektora ds. badań naukowych (proponowany wzór pisma).

Pismo, po podpisie Dziekana, należy dostarczyć do Centrum Wsparcia Nauki. Jeżeli Rektor wyrazi zgodę na obniżenie pensum, wówczas Centrum Spraw Osobowych przygotowuje stosowne dokumenty i kontaktuje się z pracownikiem.

Zgodnie z Zarządzeniem 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych, z którym został zawarty aneks w sprawie czasowej zmiany warunków zatrudnienia, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega pensum dydaktyczne.

Narodowe Centrum Nauki w niektórych typach konkursów wprowadziło możliwość otrzymania środków na obniżenie pensum dydaktycznego. Obecnie są to konkursy SONATA oraz SONATA BIS.

Zgodnie z wytycznymi:

  • Uniwersytet Jagielloński może otrzymać środki na obniżenie pensum o 50 %,
  • środki te mogą być przyznane wyłącznie dla kierownika projektu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy jako pracownik naukowo-dydaktyczny, wynagradzanego w projekcie z puli wynagrodzeń dodatkowych,
  • kwota na obniżenie pensum wynosi 100 zł na każdą godzinę obniżenia i jest obliczana automatycznie przez system OSF po wpisaniu wartości pensum danej osoby.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w niektórych typach konkursów wprowadziła rekomendowaną wysokość pensum dydaktycznego dla poszczególnych typów członków zespołu. Wysokość ta wynosi najczęściej: dla kierownika projektu, zastępcy kierownika, przedstawiciela konsorcjanta oraz młodych doktorów – 60 godzin rocznie, a dla doktorantów – 45 godzin rocznie.

W związku z tym we wszystkich takich przypadkach Uniwersytet Jagielloński zaleca obniżenie pensum do wskazanej przez Fundację liczby godzin. Szczegóły obniżenia pensum podane są każdorazowo w Komunikacie dot. danego konkursu.