Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Program Horyzont Europa oparto na trzech wzajemnie wspierających się filarach:

Filar I: Doskonała baza naukowa

Filar II: Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa

Filar III: Innowacyjna Europa

uzupełnionych o dodatkowy komponent: szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz o działania Wspólnego Centrum Badawczego.

Klastry tematyczne wyzwań globalnych

Poprzez tematyczne grupy polityk (klastry) obejmujące całe spektrum globalnych wyzwań, Horyzont Europa będzie wspierać badania oparte na współpracy w zakresie wyzwań społecznych, przed którymi stoi Europa, oraz wzmacniać potencjał technologiczny i przemysłowy. Te klastry to:

„Klimat, energia i mobilność” – aby zwiększyć skalę badań i innowacji w dziedzinach związanych z klimatem,

„Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”  - aby umożliwić przedsiębiorstwom europejskim dostęp do potrzebnych im technologii i danych, z naciskiem na badania kwantowe.

„Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne” – aby zagwarantować większego wsparcia dla badań naukowych i innowacji w sektorach kultury i kreatywnym poprzez tworzenie przestrzeni współpracy w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz sztuki i nauk humanistycznych.

„Zdrowie” – aby odpowiedzieć na takie wyzwania jak pandemia koronawirusa, rozszerzenie badań klinicznych, innowacyjne środki ochronne, wirusologia, szczepionki, leczenie i diagnostyka oraz przekładanie wyników badań na instrumenty polityki zdrowia publicznego.

W programie Horyzont Europa mogą uczestniczyć podmioty z całego świata, które mają osobowość prawną. Z programu Horyzont Europa będą natomiast finansowane niektóre z nich. Są to:

 • podmioty z państw członkowskich lub stowarzyszonych z Programem Horyzont Europa;
 • podmioty z państw o niskim lub średnim poziomie dochodu narodowego;
 • w drodze wyjątku podmioty z innych, nie stowarzyszonych krajów trzecich.

Większość projektów będzie realizowana w konsorcjach złożonych z co najmniej 3 niezależnych podmiotów, mających siedzibę w minimum 3 państwach członkowskich lub stowarzyszonych (przynajmniej jeden z partnerów musi mieć siedzibę w państwie członkowskim).

Od generalnej zasady występują jednak odstępstwa. Poniższe działania mogą być realizowane przez jeden lub kilka podmiotów, z których jeden musi mieć siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym:

 • granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC);
 • granty Europejskiej Rady ds. Innowacyjności (EIC)
 • działania w zakresie mobilności naukowej i w wybranych partnerstwach
 • działania koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Actions) mogą być realizowane przez jeden lub kilka podmiotów, które mogą mieć siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym lub innym kraju trzecim.

 • Research and innovation actions (RIA),
 • Innovation actions (IA),
 • Coordination and support actions (CSA),
 • Programme co-fund actions (CoFund),
 • Innovation and market deployment actions (IMDA),
 • Training and mobility actions (TMA),
 • Pre-commercial procurement actions (PCP),
 • Public procurement of innovative solutions actions (PPI),
 • European Research Council grants (ERC);
 • European Innovation Council grants (EIC);
 • Institutionalised European Partnerships;
 • Euratom Research and Training Programme;
 • Joint Research Centre activities (JRC).

Wysokość dofinansowania

 1. Podstawowy poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.
 2. W przypadku projektów innowacyjnych dofinansowanie na poziomie do 70%, (z wyjątkiem instytucji o charakterze niezarobkowym (non-profit), które finansowane są do 100%).
 3. W niektórych partnerstwach stawka dofinansowania może być niższa – do 60%.

Maksymalne poziomy dofinansowania podane będą w Programie Pracy.

Koszty kwalifikowane

 • Koszty bezpośrednie - koszty poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu.
  • koszty osobowe
  • koszty podwykonawstwa
  • pozostałe koszty bezpośrednie (koszty podróży, amortyzacja sprzętu trwałego, zakup towarów i usług)
 • Koszty pośrednie - koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z  realizacją danego projektu

Stały ryczałt na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (subcontracting).

VAT będzie kosztem kwalifikowanym, o ile instytucja nie może go odzyskać.

Zasady programu Horyzont Europa są w dużym stopniu kontynuacją regulacji Horyzontu 2020. 

Istotna zmiana wystąpiła w przypadku:

 • kosztów personelu oraz
 • wyliczania stawki do raportu finansowego. 

Zamiast stawki godzinowej beneficjenci będą posługiwali się stawką dzienną. Godzinowa rejestracja czasu pracy nie będzie wymagana i zostanie zastąpiona miesięczną deklaracją określającą ilość dni przepracowanych na rzecz projektu. Instytucje, które prowadzą godzinową ewidencję czasu pracy, mogą tę praktykę kontynuować. Składając raport finansowy będą przeliczać godziny na dni.

Sposób rozliczania

Zdecydowana większość projektów będzie rozliczana na podstawie refundacji poniesionych kosztów. W ograniczonym zakresie  będzie kontynuowana realizacja projektów typu Lump sum, rozliczanych na bazie wykonania zaplanowanych zadań projektowych, a nie rozliczania kosztów.

Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Funding and Tenders Portal – link do formularza wniosku znajduje się na podstronie danego konkursu.

Szczegółowy opis procedury jest zawarty w EU Funding & Tenders Portal Online Manual: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Pełna dokumentacja związana z programem Horyzont Europa: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON

Stronami umowy są Komisja Europejska i wszyscy partnerzy konsorcjum. Na jej podstawie partnerzy konsorcjum zobowiązują się do realizacji określonego projektu, a Komisja Europejska do jego współfinansowania. Wszystkie umowy w ramach nowego programu Horyzont Europa są zawierane wyłącznie w formie elektronicznej.

Tekst umowy grantowej z wyjaśnieniami (w języku angielskim): EU Grants AGA — Annotated Grant Agreement (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf)

Schemat podpisywania umowy grantowej (Grant Agreement):

 • Declaration of honour: każdy beneficjent musi elektronicznie podpisać indywidualną Declaration of Honour przez LSIGN – Legal Signatory – Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Prorektor UJ ds. badań naukowych.
 • Grant Agreement: podpisuje koordynator (przez LSIGN) a następnie Komisja Europejska.
 • Accession Forms: podpisuje każdy beneficjent (przez LSIGN).

Umowa konsorcjum (Consortium Agreement)
Umowa podpisywana pomiędzy partnerami konsorcjum realizującego projekt. Komisja Europejska nie jest stroną tej umowy. Zawarcie jej jest obowiązkowe, o ile nie wynika  inaczej z wezwania do składania wniosków (call for proposals). Umowa podpisywana jest „papierowo”.

Przewodnik: jak sporządzić umowę konsorcjum (EN) [UWAGA: LINK JEST DO HORIZON 2020, NIE MA NOWEGO] Guidance How to draw up your consortium agreement  

Model umowy konsorcjum: DESCA 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wiodące programy Horyzont Europa