Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Zasady realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

I. Zasady ogólne dla wszystkich projektów realizowanych ze środków NCN

 1. Wszelkie zmiany dokonywane w warunkach realizacji projektu (dalej: zmiany) muszą być merytorycznie uzasadnione tj. muszą mieć bezpośredni związek z tematyką realizowanego projektu, jak również muszą być niezbędne do realizacji założonych celów projektu.
 2. Zmiany nie mogą zagrażać prawidłowemu i pełnemu wykonaniu zaplanowanych w projekcie zadań, ani być sprzeczne z zasadą gospodarności.
 3. Kierownik projektu jest zobowiązany do bieżącego informowania opiekuna projektu w CWN (Centrum Wsparcia Nauki poprzednio CAWP) o wszelkich wprowadzonych przez siebie zmianach. W trosce o prawidłową realizację projektu, zalecam konsultacje z opiekunem projektu w CWN przed podjęciem decyzji o zmianach.
 4. Kierownik projektu i Jednostka zobowiązani są do poinformowania NCN o wszystkich zmianach wprowadzonych w projekcie w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym. Kierownik projektu odpowiedzialny jest za wprowadzenie informacji o zmianach do formularza raportu.
 5. Wnioski o dokonanie zmian wymagające zgody Kierownika jednostki (Reprezentanta UJ ds. funduszy zewnętrznych) lub Dyrektora NCN podlegają wcześniejszej akceptacji Kierownika jednostki UJ realizującej projekt (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie wprowadzane zmiany muszą pozostawać w zgodzie z postanowieniami umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego lub działania naukowego.

II. Zasady dla projektów zakwalifikowanych do finansowania do 16. edycji konkursowej włącznie tj. konkursów do PRELUDIUM 8, OPUS 8, SONATA 8, SONATA BIS 4, MAESTRO 6, HARMONIA 6, SYMFONIA 3 i BEETHOVEN 1

 1. Projekty zakwalifikowane do finansowania do wyżej wskazanych konkursów NCN należy realizować zgodnie z postanowieniami umowy.
 2. Wyjątek stanowią zmiany w obrębie innych kosztów bezpośrednich, które mogą być dokonywane samodzielnie przez kierownika projektu. Warunkiem wprowadzenia zmian jest równoczesne mailowe lub pisemne poinformowanie opiekuna projektu w CWN. Zmiany muszą być zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych obowiązującym w danym konkursie.

III. Zasady dla projektów zakwalifikowanych do finansowania od 17. edycji konkursowej tj. od konkursów: OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATINA 1, SONATA 9, SONATA BIS 5, HARMONIA 7, MAESTRO 7, SYMFONIA 4, BEETHOVEN 2 oraz projektów realizowanych w ramach wielostronnych programów międzynarodowych, w tym między innymi: NORFACE, JPND, CHIST-ERA, JPI HDHL, BIODIVERSA, ENSUF, JPI AMR, M-ERA.NET, QUANT-ERA, ERA-CAPS, SUGI (z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach wszystkich edycji konkursów PRELUDIUM BIS).

1. Kierownik projektu może samodzielnie dokonać następujących zmian w warunkach realizacji projektu, z równoczesnym mailowym lub pisemnym poinformowaniem opiekuna projektu w CWN:

a) zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu polegających na:

 • rezygnacji z zakupu planowanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania do 15% pierwotnie planowanych kosztów aparatury razem
 • zakupie dodatkowej nieplanowanej we wniosku aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania do 15% pierwotnie planowanych kosztów aparatury razem;
 • zmianie modelu/parametrów aparatury, urządzenia lub oprogramowania;
 • zmianie ceny jednostkowej (zakupie planowanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania za kwotę inną niż pierwotnie planowana);

b) bzmian merytorycznych, z uwzględnieniem zasad ogólnych zawartych w pkt I ust. 1 i 2;

c) zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich z zastrzeżeniem przestrzegania katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych obowiązującego w danym konkursie.

2. Kierownik projektu może dokonać następujących zmian w warunkach realizacji projektu, po uprzedniej zgodzie Kierownika jednostki (wniosek o zmianę, w tym o przedłużenie okresu realizacji projektu należy przekazać do Kierownika jednostki za pośrednictwem CWN. Wniosek wymaga szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Kierownika jednostki UJ, w której realizowany jest projekt tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej):

a) zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu polegających na:

 • rezygnacji z zakupu planowanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania powyżej 15% pierwotnie planowanych kosztów aparatury razem;
 • zakupie dodatkowej nieplanowanej we wniosku aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania powyżej 15% pierwotnie planowanych kosztów aparatury razem;

b) przedłużenia okresu realizacji projektu do 12 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach). Wniosek o przedłużenie (wzór dostępny na stronie: www.cawp.uj.edu.pl) należy przekazać do Kierownika jednostki za pośrednictwem CWN w terminie umożliwiającym dostarczenie do NCN ww. zgody na minimum miesiąc przed upływem dotychczasowego terminu zakończenia realizacji projektu. W przypadku projektów realizowanych w ramach wielostronnych programów międzynarodowych konieczna jest uprzednia konsultacja z opiekunem projektu w CWN, ponieważ przedłużenie okresu realizacji tych projektów może wymagać spełnienia dodatkowych lub odmiennych warunków;

c) przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości do 15% (ale nie większej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem. Przesuniecie środków odbywa się z wyłączeniem puli wynagrodzeń etatowych i stypendiów. W przypadku projektów realizowanych w grupie podmiotów przesunięcia można dokonać osobno dla każdego z jej członków;

d) zmian w ramach środków dostępnych w puli wynagrodzeń etatowych (ze środków niewykorzystanych na wynagrodzenia etatowe) polegających na:

 • podwyższeniu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na stanowiskach typu post-doc, zaplanowanych we wniosku, do kwoty 120 tys. zł rocznie;
 • podwyższeniu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na specjalistycznych stanowiskach pomocniczych, zaplanowanych we wniosku, do kwoty 85 tys. zł rocznie;
 • utworzeniu dodatkowego/dodatkowych stanowisk typu post-doc z zastrzeżeniem, że pula przeznaczona na to wynagrodzenie/a nie przekroczy 120 tys. zł rocznie;

e) zmian w obrębie puli wynagrodzeń dodatkowych oraz stypendiów dla studentów i doktorantów.

3. Zgody NCN wymagają następujące zmiany:

a) zmiana jednostki, kierownika projektu, opiekuna naukowego w konkursie PRELUDIUM, wiodącego partnera zagranicznego w konkursie HARMONIA oraz kierownika zespołu badawczego w konkursie SYMFONIA;

b) skrócenie okresu realizacji projektu (wyrażone w pełnych miesiącach);

c) przedłużenie okresu realizacji projektu o więcej niż 12 miesięcy w stosunku do pierwotnego terminu jego zakończenia (wyrażone w pełnych miesiącach);

d) przesunięcie środków finansowych pomiędzy latami kalendarzowymi skutkujące zmianą wysokości rat przekazywanych jednostce przez NCN;

e) przesunięcie środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu w łącznej wysokości większej niż 15% (lub więcej niż 100 000 zł) kosztów bezpośrednich z kolumny Razem. W przypadku konsorcjum przesunięcia można dokonać osobno dla każdego z partnerów.

IV. Zasady dla projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów PRELUDIUM BIS.

1. Kierownik projektu może samodzielnie dokonać następujących zmian w warunkach realizacji projektu, z równoczesnym mailowym lub pisemnym poinformowaniem opiekuna projektu w CWN:

a) zmian merytorycznych, z uwzględnieniem zasad ogólnych zawartych w pkt I ust. 1 i 2;

b) zmian w obrębie innych kosztów bezpośrednich z zastrzeżeniem przestrzegania katalogu kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych obowiązującego w danym konkursie. W trosce o prawidłową realizację projektu, konieczna jest uprzednia konsultacja z opiekunem projektu w CWN, gdyż zmiany dokonane przez kierownika projektu skutkujące wprowadzeniem zmian w kosztorysie lub planie badań wymagają uzyskania zgody Kierownika jednostki lub NCN.

2. Kierownik projektu może dokonać przesunięcia środków finansowych w projekcie pomiędzy zaplanowanymi we wniosku kosztami kierownika projektu, a kosztami jego wynagrodzenia dodatkowego, w łącznej wysokości do 40 tys. zł. Zmiana wymaga uzyskania zgody Kierownika jednostki (wniosek o zmianę należy przekazać do Kierownika jednostki za pośrednictwem CWN. Wniosek wymaga szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Kierownika jednostki UJ, w której realizowany jest projekt (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej.

3. Zgody NCN wymagają wszystkie niewymienione w pkt. 1 i 2 zmiany w projekcie, w tym:

a) zmiana jednostki, kierownika projektu;

b) skrócenie i przedłużenie okresu realizacji projektu (wyrażone w pełnych miesiącach);

c) przesunięcie środków finansowych pomiędzy latami kalendarzowymi skutkujące zmianą wysokości rat przekazywanych jednostce przez NCN;

d) przesunięcie środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku pozycjami kosztorysu z wyłączeniem zmiany wskazanej w pkt. 2.

IV. Zasady dla działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA.

 1. Kierownik projektu może dokonać niezbędnych dla osiągnięcia założonego celu merytorycznego projektu następujących zmian w warunkach realizacji działania naukowego, po uzyskaniu zgody Kierownika jednostki (wniosek o zmianę, należy przekazać do Kierownika jednostki za pośrednictwem CWN). Wniosek wymaga szczegółowego uzasadnienia i akceptacji Kierownika jednostki UJ, w której realizowane jest działanie naukowe tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej):

a) przesunięcia zaplanowanych środków pomiędzy pozycjami w tabeli „Inne koszty bezpośrednie”;

b) zmianie zakresu „Uzasadnienia i kalkulacji” w tabeli „Inne koszty bezpośrednie”;

c) zmianie zaplanowanego kosztu w tabeli „Inne koszty bezpośrednie”;

d) dodanie nowego kosztu w tabeli „Inne koszty bezpośrednie”;

e) przedłużenia okresu realizacji działania naukowego do 6 miesięcy od pierwotnego terminu jego zakończenia, przy czym okres ten musi zostać wyrażony w pełnych miesiącach (możliwość dotyczy wyłącznie działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA od edycji 5). Wniosek o przedłużenie (wzór dostępny na stronie: www.cawp.uj.edu.pl) należy przekazać do Kierownika jednostki za pośrednictwem CWN w terminie umożliwiającym dostarczenie do NCN ww. zgody na minimum miesiąc przed upływem pierwotnego terminu zakończenia realizacji działania naukowego. 

UWAGA

Zwracam uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora NCN wyrażonym w piśmie z dnia 6 lutego 2018 r. zasadność dokonanych zmian oceniona zostanie przez NCN podczas rozliczenia końcowego projektu lub w trakcie ewentualnej kontroli. Ewentualne konsekwencje finansowe (koszty niekwalifikowalne) ponosi Jednostka UJ, w której realizowany jest projekt. Dla projektów zakwalifikowanych do finansowania począwszy od 26. edycji konkursowej, tj. konkursów ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2017 r., czyli MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13, koszt kwalifikowalny to wydatek, który został poniesiony od dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych (termin uprawomocnienia się decyzji liczony jest od daty skutecznego doręczenia decyzji jej adresatowi tj. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu) do dnia zakończenia realizacji projektu i spełnia pozostałe warunki określone w dokumentacji projektowej. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Jednostki UJ lub kierownika projektu nie można występować do NCN o zwrot poniesionych kosztów. Wydatki powstałe do tego czasu stanowić będą koszty Jednostki UJ, w której realizowany jest projekt. Niniejszy komunikat nie ma zastosowania do projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ETIUDA, UWERTURA (zasady realizacji projektów określają wyłącznie postanowienia umowy.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 1 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania
pdf
Komunikat Rektora
docx
Załącznik - wzór pisma o przedłużenie okresu realizacji projektu
Polecamy również
Logo komisji Europejskiej

Lista FAQ dotyczących udziału Wielkiej Brytanii w Horyzoncie Europa

Materiały szkoleniowe - SONATINA 5

Materiały szkoleniowe - SONATINA 5

ERC ogłosiło terminy naborów na Starting, Consolidator i Advanced Grant

ERC ogłosiło terminy naborów na Starting, Consolidator i Advanced Grant

logo Maestro NCN

Wprowadzenie nowego warunku w przypadku ponownego złożenia wniosku w konkursie MAESTRO