Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2024

20240115
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Lider XV

Data: 15.01.2024 - 30.06.2024
Lider XV

Opiekun konkursu CWN:

Anna Dryja
tel. 12 663 38 43
e‑mail: anna.dryja@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Przedmiot konkursu:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło nabór wniosków w ramach XV konkursu programu LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

AKTUALIZACJA 21.02.2024

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dokonało zmiany terminu uruchomienia i zakończenia naboru wniosków w ramach XV edycji konkursu LIDER. Nabór przez NCBR zostanie przeprowadzony w okresie od 18 marca do 30 czerwca 2024 r. W związku z powyższym zmianie ulegną terminy składania dokumentów w CWN:

 • do dnia 13 czerwca 2024 r.:

1. Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie wypełnionych i złożonych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl

2. Roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN),

 • do dnia 24 czerwca 2024 r.:

1. Ostatecznej wersji wniosku tj. pełnej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub akceptacją mailem lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.

Pragniemy również zwrócić uwagę na dodatkowe zmiany wprowadzone do dokumentacji konkursowej:

1. W umowie o finansowanie wprowadzono zapis „W przypadku ustania zatrudnienia Kierownika Projektu, nie jest dopuszczalne wskazanie przez Jednostkę innego Kierownika Projektu w celu kontynuowania realizacji Projektu”.

 

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy. Termin liczony jest od daty uzyskania stopnia doktora),
 2. przygotowują rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, pod warunkiem, że od dnia wyznaczenia promotora do dnia złożenia wniosku nie upłynęło więcej niż 4 lata,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany.

Nabór wniosków w NCBiR trwa do dnia 29 marca 2024 r. do godziny 16.00.

Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach:

Podstawowe informacje dotyczące projektów:

 • Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych,
  a także społecznych i humanistycznych.
 • Minimalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy.
 • Maksymalne dofinansowanie projektu to 1,8 mln zł.
 • Wynagrodzenie Kierownika projektu wynosi maksymalnie 10 000 zł brutto średniomiesięcznie,
  z uwzględnieniem kosztów po stronie pracodawcy i pracownika.
 • Koszty pośrednie stanowią 25% i są naliczane od kategorii wynagrodzenia i pozostałych kosztów bezpośrednich.
 • Koszt zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym będzie kosztem kwalifikowalnym projektu, jeżeli koszt ten dotyczy środka, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji oraz będą spełnione łącznie następujące warunki:
 • wartość aparatury, infrastruktury informatycznej lub innego urządzenia (sprzętu) nie przekracza 500 000 zł,
 • jednostka nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym, który mógłby zostać użyty zamiennie,
 • postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzane jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, przejrzystości postępowania i wyboru wykonawców oraz efektywności rozumianej jako celowe i oszczędne wydatkowanie zgodnie z procedurą wskazaną przez NCBiR.
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie www.cwn.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty

Forma składania wniosków do NCBiR:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysyła Kierownik projektu drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu LSI 2.0 Logowanie (ncbr.gov.pl) Link do systemu będzie aktywny od 19 lutego 2024 r. Do wniosku należy dołączyć załączniki w formie skanu ręcznie podpisanego dokumentu lub dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady wypełniania oraz składania wniosku określają Instrukcja składania wniosku i Instrukcja składania wniosków w systemie LSI 2.0.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy CM UJ) proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 13 marca 2024 r.: [13 czerwca 2024 r.]
 • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie wypełnionych i złożonych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl
 • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN),
 • do dnia 25 marca 2024 r.: [24 czerwca 2024] ostatecznej wersji wniosku, tj. pełnej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub akceptacją mailem lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej),
  w której realizowany będzie projekt.

Wniosek w formie elektronicznej można wysłać w systemie LSI 2.0 dopiero po uzyskaniu akceptacji władz UJ. Podpisany wniosek zostanie przesłany Państwu przez opiekuna konkursu w CWN.
 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w CWN, p. Anną Dryją, anna.dryja@uj.edu.pl, tel.: 12 663 38 43.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Anną Adamus, anna1.adamus@uj.edu.pl, tel.: 12 663 38 89.

Natomiast w przypadku kwestii dotyczących wdrożenia wyników projektu proszę kontaktować się z Brokerami CTT CITTRU (z właściwymi dla Państwa Wydziału).
 

Więcej informacji: 

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych