Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230328

Inwestycje związane z kształceniem 2024

Data: 28.03.2023 - 30.04.2023
Inwestycje związane z kształceniem 2024
 
 
 
 
 
 

Opiekun konkursu w CWN:

Paweł Moń
tel. 12 663 38 34
e‑mail: pawel.mon@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Przedmiot konkursu:

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1956), 30 kwietnia 2023 roku upływa termin składania, w trybie normalnym, wniosków dotyczących inwestycji związanych z kształceniem na 2024 rok.

Wnioski o dofinansowanie mogą dotyczyć wyłącznie inwestycji w zakresie zakupu inwestycyjnego infrastruktury związanej z kształceniem. Wnioski o dofinansowanie nie mogą dotyczyć inwestycji budowalnych.
  
Zgodnie z wytycznymi konkursowymi wnioski dotyczące zakupu inwestycyjnego (zakup środka trwałego) mogą dotyczyć wyłącznie środków trwałych o szacowanej cenie jednostkowej poszczególnego sprzętu/zakupu powyżej 10 000 zł brutto (przy założeniu pełnej kwalifikowalności podatku VAT) albo 10 000 zł netto (przy założeniu braku kwalifikowalności podatku VAT lub zakupach ze stawką VAT 0%). 

Ostateczna wartość dla pojedynczego środka trwałego  zostanie określona na podstawie wykazu planowych do zakupu środków trwałych opisanych w Formularzu zgłoszenia projektu inwestycyjnego  i Formularzu kwalifikowalności podatku VAT. W związku z powyższym zachęcam do przygotowywania jednego wniosku aplikacyjnego w ramach danego wydziału/jednostki UJ. 

Nabór wniosków w MEiN trwa do 30 kwietnia 2023 r.

Forma składania wniosków:
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz w wersji podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 
Regulacje wewnętrzne UJ:
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku  w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania  i wynagradzania personelu projektu, Jednostki UJ  (nie dotyczy CM UJ) zainteresowane udziałem  w konkursie proszę o przekazanie do CWN:
  • do dnia 14 kwietnia 2023 r.:
    • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN lub poprzez dostęp do systemu ZSUN/OSF), celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym  i rachunkowym;
    • Formularza zgłoszenia projektu inwestycyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ 
  • do dnia 24 kwietnia 2024 r.:
    • ostatecznej wersji części A wniosku „wersja dla Ministerstwa” (wersja elektroniczna – opcja OSF podpis cyfrowy -  przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym z równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna projektu w CWN ostatecznej pełnej wersji wniosku w postaci pliku PDF lub wersja papierowa - opcja OSF papierowo  - z podpisami i równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna projektu w CWN ostatecznej pełnej wersji wniosku w postaci pliku PDF – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt. 
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek do MEiN w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów w części A wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu  w CWN na wskazane przez Państwa adresy mailowe.
 
Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu inwestycyjnego.
 
Dodatkowe informacje: