Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20211215

SONATINA 6 - ZAKOŃCZONY

Data: 15.12.2021 - 15.03.2022
SONATINA 6 - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CWN:

Wydziały: PiA, ZiKS, Jednostki pozawydziałowe:
Mateusz Basarab,
tel. 12 663 38 64,
e‑mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl

Wydział FAIS:
Monika Pacholczyk,
tel. 12 663 30 09
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl

Wydziały: Filozoficzny, Polonistyczny:
Jakub Górka,
tel. 12 663 30 11,
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl

Wydziały: Biologii, SMiP:
Agnieszka Gajda-Górecka,
tel. 12 663 30 25,
e-mail:agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Wydziały: Chemii, GiGi:
Monika Mikołajczyk,
tel. 12 663 38 39,
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Wydziały: BBiB, Filologiczny:
Łukasz Kucharzyk,
tel. 12 663 38 49,
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

Wydziały: Historyczny, Matematyki i Informatyki:
Joanna Łyczek,
tel. 12  663 38 92
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w § 5 pkt 6 uchwały.

Dla kierownika projektu badawczego obowiązkowe jest zaplanowanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora. Kierownik projektu zobowiązany jest do zaplanowania i odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Termin składania wniosków:

do 15 marca 2022 r. 

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CWN:

 • do dnia 21 lutego 2022 r. w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
  • i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF;
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego);
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
  • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu;
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego);
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;

Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.

 • do dnia 24 lutego 2022 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku pdf, przesłanego na adres opiekuna konkursu w CWN (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu/opiekun naukowy/wykonawca, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 8 marca 2022 r. (do godz. 15.30) ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf:
  • a) wygenerowany z systemu dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_SONATINA6_08-03-2022), podpisany podpisem elektronicznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. (Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej). wraz z:
  • b) Formularzem rejestracji projektu, wypełnionego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/ nie dotyczy wniosków, w których do CWN złożono wcześniej porozumienie o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego wraz z ww. formularzem);
  • c) wygenerowanym z ZSUN/OSF dokumentem: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”;
  • d) skanem podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu” lub dokumentem podpisanym podpisem kwalifikowanym;
  • e) potwierdzeniem nadania kierownikowi projektu stopnia naukowego doktora, a w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora, oświadczenia promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenia wydane przez właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora, w formie skanu dokumentu podpisanego odręcznie lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci pliku PDF;
  • f) dokumentem w języku angielskim potwierdzającym zgodę ośrodka naukowego na realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego, w formie skanu dokumentu podpisanego odręcznie lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci pliku PDF. 

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu”. Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekunów konkursu w CWN.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

zał. nr 1 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ REALIZACJI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO

 

NCN