Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

czerwiec 2024

20240618
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Inwestycje związane z działalnością naukową

Data: 18.06.2024 - 31.07.2024
Inwestycje związane z działalnością naukową

Opiekun konkursu w CWN:

Paweł Moń

tel. 12 663 38 34,
e‑mail: pawel.mon@uj.edu.pl
(OSF login: pawel.mon)

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot konkursu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. 2019.533), 31 lipca 2024 roku upływa termin składania wniosków dotyczących inwestycji związanych  z działalnością naukową na 2025 rok.

Wnioski o dofinansowanie mogą dotyczyć:
 • inwestycji w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł;
 • inwestycji budowlanych.
W przypadku inwestycji budowalnych preferowane będą przedsięwzięcia posiadające projekt budowlany i pozwolenie na budowę. 
 
Wnioski o dofinasowanie w zakresie inwestycji budowlanych muszą być skonsultowane i zatwierdzone przez Dział Inwestycji Budowlanych UJ. 
 
Forma składania wniosków:
Ministerstwo wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji: osf.opi.org.pl oraz w wersji podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 
Regulacje wewnętrzne UJ
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu Jednostki UJ (nie dotyczy CM UJ) zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:
 • do dnia 15 lipca 2024 r.:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN lub poprzez dostęp – czytelnik - do systemu OSF), celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym;
  • Formularza zgłoszenia projektu inwestycyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/. 
 • do dnia 25 lipca 2024 r.:
  • 1) opcja OSF z wykorzystaniem podpisu cyfrowego: ostatecznej wersji części A wniosku „wersja dla Ministerstwa” przesłanej w postaci pliku PDF z równoczesnym przesłaniem ostatecznej pełnej wersji wniosku również w postaci pliku PDF, opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.
  • 2) opcja OSF – wersja papierowa: ostatecznej wersji części A wniosku „wersja dla Ministerstwa” w 2 egzemplarzach wraz z 1 egzemplarzem ostatecznej pełnej wersji wniosku, opatrzonych podpisem kierownika projektu oraz kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów w części A wniosku. Informacje  o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane na Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CWN.
 
Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja kierownika jednostki UJ oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu.
 
Więcej informacji: