Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2024

20240319
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

FENG - Nabór dedykowany instytucjom o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych

Data: 19.03.2024 - 29.07.2024
FENG - Nabór dedykowany instytucjom o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych

Opiekunowie konkursu w CWN:

Edyta Nowak,
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl,
tel. 12 663 30 20 

Paweł Moń
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl,
tel. 12 663 38 34

Instytucja ogłaszająca:

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Przedmiot konkursu:

Działanie 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Nabór dedykowany instytucjom o charakterze sieciowym składających się z organizacji badawczych. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty realizowane w konsorcjum, przy czym liderem konsorcjum projektu jest podmiot należący do sieciowej organizacji badawczej. Projekt realizowany jest przez co najmniej dwa podmioty należące do tej samej sieciowej organizacji badawczej.

Sieciowa organizacja badawcza prowadzi działalność podstawową w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych nakierowanych na wspieranie polityki gospodarczej i naukowej państwa. Organizacja posiada wspólne cele, plany i strategie rozwoju, a jeden z jej organów, wskazany w akcie prawnym regulującym działanie organizacji, ma uprawnienia nadzorcze wobec podmiotów tworzących organizację. Sieciowa organizacja badawcza działa w oparciu o wewnętrzne struktury współpracy realizujące cele określone przez organy tej organizacji.

W skład projektu konsorcjalnego tworzonego przez Lidera konsorcjum mogą wchodzić:

  1. instytut naukowy PAN,
  2. instytut badawczy,
  3. międzynarodowy instytut naukowy,
  4. Centrum Łukasiewicz,
  5. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
  6. uczelnia publiczna,
  7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz.742, z późn. zm.), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wynikiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s.1, z późn. zm.).

W konkursie może brać udział grupa podmiotów składająca się z podmiotów, o których mowa w pkt. od 1) do 7) działająca jako konsorcjum.

Nabór wniosków do 29 lipca 2024 r. do godziny 16.00

Zakres wsparcia: rozwój publicznej infrastruktury badawczej, a także rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze wykorzystania tej infrastruktury na rzecz przedsiębiorstw, komercjalizacji wyników badań, transferu technologii i zarzadzania innowacjami.

Jednym z podstawowych warunków jest zapewnienie skutecznego dostępu dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów do wspartej infrastruktury badawczej na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.

Poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania dla części niegospodarczej wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Intensywność pomocy publicznej dla części gospodarczej nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Link do ogłoszenia konkursowego