Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

luty 2024

20240206
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

MINIATURA 8

Data: 06.02.2024 - 31.07.2024
MINIATURA 8

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CWN:

Wioletta Żabicka-Falandysz (Wydziały: Filozoficzny, Polonistyki, Prawa i Administracji, Filologiczny, Historyczny,
Zarządzania i Komunikacji Społecznej,Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Jednostki międzywydziałowe - JCJ, Centrum Badań Ilościowych nad Polityką, Centrum Badań Mózgu
)

tel. 12 663 38 44,
e‑mail: wioletta.zabicka-falandysz@uj.edu.pl

Michał Maleszka (Wydziały: Chemii, Geografii i Geologii, Biologii, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Jednostki pozawydziałowe - MCB, JCET, CEP, NCPS Solaris, BJ)

tel. 12 663 30 06,
e‑mail: michal.maleszka@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs MINIATURA 8 na działania naukowe służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
 
Nabór wniosków w NCN potrwa do 31 lipca 2024 r. do godz. 16:00.
 
Nabór wniosków może zostać wstrzymany przez NCN, jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.
 
NCN zwraca uwagę na fakt, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 8 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. Rada NCN przeznaczyła na konkurs MINIATURA 8 środki w wysokości 20 mln zł.
 
W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, NCN rekomenduje rozważenie możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.
 
Zasady konkursu:
1. Wniosek w konkursie MINIATURA 8 może złożyć osoba, która:
 • uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
 • posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
 • jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 • nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.
2. We wniosku można zaplanować działanie naukowe trwające do 12 miesięcy.
3. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. 
4. Działanie naukowe może być realizowane poprzez więcej niż jedną z form wymienionych powyżej pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji tego działania i konieczne do osiągnięcia założonych celów.
5. W ramach konkursu nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. 
6. W ramach konkursu nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.
7. UWAGA: W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.
 
Informacje dotyczące przygotowania wniosku:
 • Wniosek może zostać przygotowany w języku polskim lub angielskim.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania podstawowe lub badania stosowane we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN.
 • W konkursie MINIATURA 8 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, złożony przez osobę realizującą działanie naukowe.
 • Tylko raz można otrzymać finansowanie na realizację działania naukowego w ramach programu MINIATURA.
 • Wysokość wnioskowanego finansowania powinna wynosić od 5 do 50 tysięcy złotych.
 • Wysokość kosztów pośrednich wynosi 10% wartości kosztów bezpośrednich.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie kwot brutto w kosztorysie.
Forma składania wniosków:
Wnioski w konkursie MINIATURA 8 składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie OSF.
 
Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z CM UJ) proszę o przesłanie do CWN przynajmniej 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku:
 • roboczej wersji wniosku w formie elektronicznej w postaci pliku pdf, przesłanego na adres opiekuna konkursu w CWN w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym;
następnie po weryfikacji przez CWN i zakończeniu pracy nad wnioskiem proszę o przekazanie:
 • na adres opiekuna konkursu w CWN: ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu OSF dokumentu: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_MINIATURA8_10-05-2024), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej). 
 • Formularza rejestracji projektu badawczego, wypełnionego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ
 
W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.
 
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. 
W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku oraz dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekuna konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe. 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunami konkursu w CWN:
 
Natomiast w kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z pracownikami Biblioteki Jagiellońskiej: 
Małgorzatą Galik, tel. 12 663 35 89, malgorzata.galik@uj.edu.pl 
Joanną Konik, tel. 12 663 35 89, joanna.konik@uj.edu.pl 
Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 56, l.szafranski@uj.edu.pl 
 
 
Więcej informacji: