Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

październik 2023

20231011
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Weave-UNISONO

Data: 11.10.2023 - 31.12.2024
Weave-UNISONO

Opiekun konkursu w CWN:

Joanna Łyczek
tel. 12 663 30 27
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl

Instytucja finasująca:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Warunki i zasady aplikowania dostępne są na stronach:

Informacje związane z przygotowaniem wniosków: 

 • Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z paneli NCN, zgodnie z zakresem wskazanym w warunkach konkursu agencji wiodącej.
 • Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE.
 • Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. 
 • Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.
 • Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy (ten sam - jeśli to możliwe - lub jak najbardziej zbliżony dla wszystkich zaangażowanych w dany projekt zespołów). W przypadku projektów badawczych, w których realizację zaangażowane będą partnerskie zespoły badawcze z Czech lub Niemiec lub Słowenii lub Luksemburga, ubiegające się o środki finansowe w GAČR lub DFG lub ARIS lub FNR, czas trwania projektu może wynosić maksymalnie 36 miesięcy
 • Kosztorys zaplanowany we wniosku wspólnym na realizację zadań badawczych przez partnerskie zespoły badawcze musi być zgodny z zasadami dotyczącymi kwalifikowalności kosztów obowiązującymi w instytucji partnerskiej lub współpracującej, właściwej dla danego zespołu badawczego.
 • Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR= 4,7244 PLN - dla wniosków krajowych wysłanych do 31.12.2023 r., 1 EUR= 4,5940 PLN - dla wniosków krajowych wysłanych po 1.01.2024 r.

Wymagania dotyczące kierownika projektu: 

 • Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec niezależnie od etapu kariery.
 • Osobą wskazaną jako kierownik projektu we wniosku krajowym nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z tym wnioskiem jest planowana jako realizująca działanie naukowe we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA i dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna.
 • Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji w projekcie wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzeniem kwerend.

Zasady finansowania:

 • W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
 • Budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w OSF.
 • W ramach kosztów bezpośrednich w budżecie projektu należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 370 zł (zakup nowego zestawu ważnego 2 lata oraz zestawu odnowionego ważnego 2 lata). 
 • Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich.
 • Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych  w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości.

Sposób składania wniosków:

Wnioski wspólne składane są przez zagraniczne zespoły partnerskie do właściwej agencji wiodącej, zgodnie z wytycznymi tej agencji.

Wnioski krajowe należy złożyć do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. 

Regulacje wewnętrzne UJ: 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku 
w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu
, osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:

 • W terminie do 10 dni przed złożeniem wniosku w OSF:
  • wersję roboczą wniosku krajowego, w formie pliku PDF wygenerowanego z systemu OSF („drukuj PDF”) – celem weryfikacji pod względem formalnymi rachunkowym wraz z wnioskiem wspólnym;
 • Po weryfikacji przez CWN i zakończeniu pracy nad wnioskiem prosimy o przekazanie:   
  • ostatecznej wersji wniosku krajowego w postaci pliku PDF  wygenerowanego z systemu OSF dokumentu: opcja „Drukuj PDF”, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt;
  • wygenerowanego z systemu OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”;
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z systemu OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym;
  • Formularza rejestracji projektu badawczego wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.

Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN: https://cwn.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty.  

Zachęcamy do konsultacji wniosku wspólnego z opiekunem konkursu w CWN celem weryfikacji formalnej.

 

Więcej informacji:

Informacja CWN