Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20221201

Stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Data: 01.12.2022 - 31.12.2022
Stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opiekunowie konkursu w CWN:

Joanna Boroń
tel. 12 663 30 00
e‑mail: j.o.boron@uj.edu.pl

Alicja Król
tel. 12 663 30 38
email: alicja2.krol@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

O stypendium może ubiegać się osoba, która

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w podmiocie należącym do szkolnictwa wyższego

UWAGA:

 • przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • do okresu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej
 • okres 7 lat jest liczony od daty (a nie od roku) uzyskania stopnia doktora
 • Status młodego naukowca będzie weryfikowany zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.
 • Stypendium może być przyznane maksymalnie na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). 
 • Maksymalna wysokość finansowania nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie. Wysokość stypendium oraz okres otrzymywania stypendium zostaną wskazane w decyzji MEiN. 
 • Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
 • Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada roku, w którym składany jest wniosek (tj. do 30 listopada 2022 r.).
 • Przy ocenie wniosków o stypendium uwzględnione zostaną kryteria określone w § 11 ust. 1 pkt. 3-5 rozporządzenia MEiN.
 • Wnioski o przyznanie stypendiów są rozpatrywane do dnia 30 czerwca – roku następującego po
  roku, w którym zostały złożone (tj. do 30 czerwca 2023 r.).

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków w MEiN trwa do 31 grudnia 2022 r.

Sposób składania wniosków:

 • MEiN wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej. Wniosek należy wypełnić w systemie ZSUN/OSF. Wzór wniosku dostępny jest jako załącznik nr 2 do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
 • Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną (tj. Prorektora UJ ds. badań naukowych).
 • Podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła w systemie ZSUN/OSF osoba składająca wniosek (kandydat). Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium w systemie ZSUN/OSF należy złożyć dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej oraz dokumenty potwierdzające przerwy w działalności naukowej (jeśli dotyczy) oraz inne wymagane oświadczenia.

Informacje dotyczące przygotowania wniosku:

 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN
 • W formularzu wniosku, w miejscu przeznaczonym na dane osoby podpisującej wniosek należy wpisać dane:

Tytuł: prof. dr hab.

Imię i nazwisko: Piotr Kuśtrowski

Tytuł/stopień: Prorektor UJ ds. badań naukowych

e-mail: prorektor.nauka@uj.edu.pl

Numer telefonu służbowego: 12 663 11 42

 • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do podpisywania wniosku zostanie przesłane do kandydatów przez opiekunów konkursu celem załączenia do wniosku w systemie przed jego ostatecznym zamknięciem.
 • Podpisy składane na oświadczeniach dołączanych do wniosku muszą być podpisami kwalifikowanymi bądź odręcznymi, nie jest dopuszczalne umieszczanie na dokumentach wklejonego skanu podpisu osoby składającej oświadczenie.

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 14 grudnia 2022 r. roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF) przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN, w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych;
 • do dnia 27 grudnia 2022 r. ostatecznej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w tym oświadczeniami. Wniosek powinien zostać podpisany podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), a oświadczenia odręcznie lub podpisem kwalifikowanym przez kandydata.

Wniosek w formie elektronicznej można wysłać dopiero po dołączeniu do niego w systemie ZSUN/OSF podpisanego przez władze UJ dokumentu.

Zatwierdzone przez Władze UJ wnioski zostaną przekazane przez opiekunów konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe.

Obowiązkiem kandydata jest elektroniczna wysyłka kompletnego podpisanego formularza wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w systemie ZSUN/OSF.

Wniosek musi być wysłany w systemie najpóźniej 31 grudnia 2022 r.

W trosce o jakość składanych wniosków, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszym terminie.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. Nauki ws. stypendium

Informacja na stronie MEiN na temat składania wniosków o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (konkurs SMN18) z dnia 15.11.2022

Informacja na stronie MEIN na temat rozpoczęcia naboru wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (konkurs SMN18) + FAQ,  z dnia 29.11.2022

Instrukcja składania wniosków o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (konkurs SMN18) w systemie OSF 

Rozporządzenie MEiN ws. stypendium