Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220915

PRELUDIUM BIS 4

Data: 15.09.2022 - 15.12.2022
PRELUDIUM BIS 4

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekunowie konkursu w CWN:

Panel HS

Katarzyna Pilipowicz,
tel. 12 663 30 05,
e‑mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Panel NZ

Aleksandra Ryś,
tel. 12 663 30 02
e-mail: aleksandra.rys@uj.edu.pl

Panel ST

Marek Plewa,
tel. 12 663 30 03,
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Konkurs skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości  co najwyżej  300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 4 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogólne zasady przygotowania wniosków:

 • Kierownikiem projektu składanego w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy.
  Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.
 • W tej edycji konkursu można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że składając aplikację jako Kierownik projektu do konkursu PRELUDIUM BIS 4, nie można jako Kierownik projektu jednocześnie aplikować do konkursów OPUS 24 + LAP, SONATA 18.
  UWAGA:
  Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS, w przypadku przyjęcia go do finansowania, będzie realizowany przez doktoranta wybranego w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany projekt badawczy. Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej.
 • Projekt badawczy PRELUDIUM BIS 4 musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowanej rozprawy doktorskiej.
 • Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant.
 • Doktorant będący uczestnikiem projektu PRELUDIUM BIS 4 jest zobowiązany do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 • Okres realizacji projektów może wynosić 36 lub 48 miesięcy.
 • Wysokość finansowania nie może przekroczyć 300 000 zł, w tym:
 • środki przeznaczone dla kierownika projektu – to maksymalnie 40 000 zł,
 • środki przeznaczone na realizacje badań – 260 000 zł,
 • Dodatkowo budżet projektu obejmuje koszty stypendium dla doktoranta oraz koszty pośrednie.
 • Wysokość stypendium dla doktoranta wynosi 5 000 zł miesięcznie (do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona śródokresowa ocena doktoranta w szkole doktorskiej), a następnie 6 000 zł miesięcznie (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej).
 • W ramach kosztów pośrednich mogą być ujęte:
 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości;
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • W projekcie nie można zaplanować środków na zakup lub wytworzenie aparatury naukowobadawczej, urządzeń i oprogramowania.
 • Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie (tzw. Open Access). Zaplanowanie kosztów na Open Access z kosztów bezpośrednich może skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich).
 • W projekcie należy zaplanować obowiązkowy staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Doktorant finansowany w ramach PRELUDIUM BIS 4 będzie miał obowiązek wystąpienia z wnioskiem o staż do NAWA nie później niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem stażu.
 • Proszę o uwzględnienie w budżecie projektu w ramach innych kosztów bezpośrednich wydatków związanych z zakupem podpisu kwalifikowanego w kwocie ok. 360 zł (zakup nowego zestawu ważnego 2 lata oraz zestawu odnowieniowego ważnego 2 lata).
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie w kosztorysie kwot brutto.
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawcze finansowanego ze środków NCN dostępne są na stronie CWN: https://cwn.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z  procedurą składania wniosków

Termin składania wniosków:

do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z jednostek CM UJ) proszę o złożenie w CWN:

 • do dnia 29 listopada 2022 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku pdf wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF, przesłanego na adres opiekuna konkursu w CWN, (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu/opiekun naukowy/wykonawca, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 9 grudnia 2022 r. ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf:
 • wygenerowany z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru:
  Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_PRELUDIUMBIS4_09-12-2022), podpisany podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt,
  wraz z:
 • wygenerowanym z systemu ZSUN/OSF dokumentem: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”;
 • skanem podpisanego, wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu” lub dokumentem podpisanym podpisem kwalifikowanym;
 • Formularzem rejestracji projektu, wypełnionym w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika projektu”. Dokumenty wskazane powyżej, podpisane przez Władze UJ, zostaną przesłane przez opiekunów konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ

Informacja o konkursie na stronie NCN