Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220915

OPUS 24 / OPUS LAP

Data: 15.09.2022 - 15.12.2022
OPUS 24 / OPUS LAP

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CWN:

Wydziały: PiA, ZiKS, Jednostki pozawydziałowe:
Mateusz Basarab,
tel. 12 663 38 64,
e‑mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl

Wydział FAIS:
Monika Pacholczyk,
tel. 12 663 30 09
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl

Wydziały: Filozoficzny, Polonistyczny:
Jakub Górka,
tel. 12 663 30 11,
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl

Wydziały: Biologii, SMiP:
Agnieszka Gajda-Górecka,
tel. 12 663 30 25,
e-mail:agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Wydziały: Chemii, GiG:
Monika Mikołajczyk,
tel. 12 663 38 39,
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Wydziały: BBiB, Filologiczny:
Łukasz Kucharzyk,
tel. 12 663 38 49,
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

Wydziały: Historyczny, Matematyki i Informatyki:
Joanna Łyczek,
tel. 12  663 38 92
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl 

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs na projekty badawcze. Konkurs OPUS 24 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG, SNSF,FNR lub FWO / wniosek OPUS LAP
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

Ważne! Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 24 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z  procedurą składania wniosków

Termin składania wniosków:

do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:

 • do dnia 21 listopada 2022 r. - w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
 • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF,
 • Oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Komunikatu),
 • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ
 • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
 • Porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu,
 • Oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Komunikatu),
 • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ 

Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.

UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.

Po uzyskaniu finansowania, w celu uregulowania współpracy pomiędzy partnerami w ramach grupy podmiotów konieczne będzie zawarcie dodatkowego porozumienia (rozszerzona wersja porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu.

 • do dnia 28 listopada 2022 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF na adres mailowy opiekuna konkursu w CWN (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Wykonawcy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 8 grudnia 2022 r. (do godziny 15.30) ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_Opus24_8-12-2022), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ

Załącznik nr 1 do Komunikatu Prorektora UJ

Załącznik nr 2 do Komunikatu Prorektora UJ

Informacja o konkursie na stronie NCN