Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220620

GOSPOSTRATEG IX

Data: 20.06.2022 - 20.09.2022
GOSPOSTRATEG IX

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CWN:

Anna Dryja
tel. 12 663 38 43
anna.dryja@uj.edu.pl

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Cel programu:

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, których głównym celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zasady konkursu:

 • Do konkursu mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą wyłącznie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz podmioty wdrażające. Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów. Liderem konsorcjum może być podmiot wdrażający lub jednostka naukowa.
 • NCBiR udziela dofinansowania na realizację projektów, które obejmują: badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac przedwdrożeniowych, nie uzyska dofinansowania.
 • Projekt może obejmować kilka zagadnień badawczych, przy czym należy wskazać jedno, główne zagadnienie badawcze dotyczące projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu).
 • Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy. Projekt może obejmować FAZĘ A (badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe) i FAZĘ B (prace przedwdrożeniowe) albo tylko FAZĘ B.
 • Nie jest możliwe finansowanie przez NCBiR zadań realizowanych przez podmioty wdrażające będące jednostkami budżetowymi.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł a maksymalna 8 mln zł.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających kosztów podwykonawstwa).
 • Wyniki projektu należy wdrożyć w terminie trzech lat od zakończenia realizacji projektu.

Forma składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego LSI, dostępnego na stronie: lsi.ncbr.gov.pl. System będzie dostępny od 20 czerwca do 20 września br. do godziny 16:00.
W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CWN.

Termin składania wniosków:

od 20 czerwca do 20 września 2022 r.

Regulacje wewnętrzne UJ:

1. W związku z zapisami umowy o dofinansowanie projektu (załączniki nr 11 do regulaminu konkursu) zakładającymi między innymi odpowiedzialność solidarną partnerów za realizację projektu, zobowiązuje Autorów/Kierowników projektów do wcześniejszego zgłaszania chęci udziału w konkursie.

Wstępne deklaracje udziału w konkursie wraz z informacją zawierającą tytuł projektu, planowany skład konsorcjum, zakres prac przewidziany dla UJ oraz planowany budżet w tym części dla UJ, proszę zgłaszać mailowo do dnia 20 lipca 2022 r. na adres opiekuna konkursu w CWN. Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym aplikowaniu w konkursie. Opiekun konkursu w CWN poinformuje o decyzji Władz UJ.

2. Po uzyskaniu akceptacji dla planowanego projektu, zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 8 sierpnia 2022 r. do opiekuna konkursu w CWN:
  • projektu porozumienia, w przypadku gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie i lider dysponuje własnym wzorem porozumienia,
  • wytycznych do porozumienia, w przypadku gdy UJ pełni rolę lidera w projekcie, w celu przygotowania wzoru porozumienia dla konsorcjum,
 • do dnia 8 września 2022 r.:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN) celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym,
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.
 • do dnia 14 września 2022 r. ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub wersja papierowa z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Małgorzatą Chęcińską-Głazik z CWN, tel. 12 663 38 35, małgorzata.checinska@uj.edu.pl.

Natomiast w przypadku kwestii dotyczących praw majątkowych do rezultatów projektu przenoszonych na rzecz uprawnionego prosimy o kontakt z Zastępcą Dyrektora CITTRU p. Krystianem Gurbą, krystian.gurba@uj.edu.pl, tel. 12 664 42 10 lub Dyrektor CITTRU p. dr inż. Gabrielą Konopką-Cupiał, gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl, tel. 12 664 42 05.

Więcej informacji:

Ogłoszenie NCBiR

Komunikat Rektora