Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220316

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Data: 16.03.2022 - 30.09.2022
Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CWN:

Natalia Łakomy
tel. 12 663 38 27
natalia.lakomy@uj.edu.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Cel programu:

Program którego celem jest zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizacja wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Badania naukowe prowadzone w ramach programu powinny łączyć różne perspektywy i podejścia, a ich wyniki są przydatne w rozwiązywaniu realnych problemów identyfikowanych przez wnioskodawców w podejmowanym obszarze badawczym.

Zasady konkursu:

 • Wnioski w konkursie mogą składać dwie osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, przy czym:
  • w dniu składania wniosku jedna osoba jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w instytucji naukowej prowadzącej badania naukowe w Polsce;
  • druga osoba, niezależnie od narodowości, w dniu agresji na Ukrainę tj. 24.02.2022 r. była pracownikiem naukowym prowadzącym badania naukowe w Ukrainie.
 • W imieniu obojga naukowców wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).
 • Zgłoszony projekt badawczy przewiduje realizację badań przez wskazany we wniosku okres 12 miesięcy, przy czym projekty składane w I konkursie powinny rozpocząć się nie wcześniej niż w terminie składania wniosków i nie później niż w drugiej połowie 2022 r., natomiast projekty składane w II konkursie powinny rozpocząć się w pierwszej połowie 2023 r.

Zasady finansowania:

 1. Całkowity budżet pojedynczego projektu na okres 12 miesięcy może wynosić maksymalnie 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.
 2. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł na okres 12 miesięcy i obejmuje: stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 8000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczany na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów etc.).
 3. Finansowanie projektów pochodzi z funduszy własnych FNP oraz z darowizn przekazanych FNP.
 4. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu, np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców etc.

Inne ważne informacje:

 1. Projekt finansowany jest na podstawie umowy między Fundacją, a jednostka goszczącą oraz dwojgiem naukowców składających wniosek.
 2. Środki przekazywane będą w półrocznych transzach zaliczkowych na wskazany w umowie rachunek jednostki goszczącej, zobowiązanej do zarządzania finansowego projektem.
 3. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności opóźniających realizację projektu, na wniosek obojga wnioskodawców, zaaprobowany przez jednostkę goszczącą i po uzyskaniu zgody Fundacji, możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu i wydatkowania środków o 6 miesięcy względem pierwotnego terminu określonego w umowie, bez zwiększania finansowania projektu i bez wymogu aneksowania umowy.

Wniosek powinien zawierać:

 • Dane wnioskodawców i ich instytucji oraz jednostki goszczącej.
 • CV obojga wnioskodawców (do 2 stron A4 dla każdej z osób).
 • Listę do trzech najważniejszych publikacji każdego z wnioskodawców wraz z udostępnionymi wersjami elektronicznymi ich pełnej lub częściowej treści w językach oryginalnych.
 • Opis planowanych badań naukowych wskazujący na ich związek z tematyką programu oraz cel(e) który/e mają być osiągnięte poprzez realizację projektu (do 4 stron A4).
 • Informację dotyczącą podziału zadań, które będą realizowane przez wnioskodawców ze wskazaniem planowanych rezultatów projektu (np. publikacja, scenariusz, wystawa, wykład, warsztaty, szkolenia, strona internetowa, aplikacja etc.), (do 2 stron A4).
 • Informacje dotyczące planowanych działań upowszechniających rezultaty projektu (do 1 strony A4).
 • Informację dotyczącą wkładu jednostki goszczącej w dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy).

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w języku angielskim za pośrednictwem internetowej bazy danych: https://wnioski.fnp.org.pl/
W związku z powyższym, wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CWN.

Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:

 • do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) - ZAKOŃCZONY
 • do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).

Regulacje wewnętrzne UJ:

PONIŻSZE ZASADY I TERMINY DOTYCZĄ OSÓB I JEDNOSTEK UJ (NIE DOTYCZY COLLEGIUM MEDICUM)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o złożenie w CWN:

 • na 8 dni przed zamknięciem konkursu:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN) celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym;
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie: https://cwn.uj.edu.pl/strefa-projektow.
  • na 4 dni przed zamknięciem konkursu: ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF - dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami lub wersja papierowa z podpisami). Wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).

W trosce o jakość składanych wniosków, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszym terminie.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Kamilą Balicką z CWN, tel. 12 663 38 89, kamila.balicka@uj.edu.pl

Więcej informacji:

Komunikat

Ogłoszenie FNP