Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220315

OPUS 23 - ZAKOŃCZONY

Data: 15.03.2022 - 15.06.2022
OPUS 23 - ZAKOŃCZONY

UWAGA: PONIŻSZE ZASADY I TERMINY DOTYCZĄ OSÓB I JEDNOSTEK UJ (NIE DOTYCZY COLLEGIUM MEDICUM)

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CWN:

Wydziały: PiA, ZiKS, Jednostki pozawydziałowe:
Mateusz Basarab,
tel. 12 663 38 64,
e‑mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl

Wydział FAIS:
Monika Pacholczyk,
tel. 12 663 30 09
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl

Wydziały: Filozoficzny, Polonistyczny:
Jakub Górka,
tel. 12 663 30 11,
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl

Wydziały: Biologii, SMiP:
Agnieszka Gajda-Górecka,
tel. 12 663 30 25,
e-mail:agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Wydziały: Chemii, GiG:
Monika Mikołajczyk,
tel. 12 663 38 39,
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Wydziały: BBiB, Filologiczny:
Łukasz Kucharzyk,
tel. 12 663 38 49,
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

Wydziały: Historyczny, Matematyki i Informatyki:
Joanna Łyczek,
tel. 12  663 38 92
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl 

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Termin składania wniosków:

do 15 czerwca 2022 r.  do godziny 16:00.

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:

 • do dnia 19 maja 2022 r. w przypadku, gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
  • i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF,
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego)
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
  • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu,
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego),
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
   • Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.
   • UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.
   • Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie ZSUN/OSF.
 • do dnia 25 maja 2022 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Zespół badawczy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 7 czerwca 2022 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_OPUS23_07-06-2022), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej),
  • wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot”, o skanu podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym, oraz
  • Formularza rejestracji projektu, wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ (nie dotyczy wniosków, w których do CWN złożono wcześniej porozumienie o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego wraz z ww. formularzem). System Strefa Projektów UJ dostępny jest na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.

Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot” oraz „potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”.

Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekunów konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe.

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

NCN

Wzór porozumienia

Materiały szkoleniowe, znajdujące się poniżej, dostępne są po zalogowaniu.

Pliki do pobrania
OPUS 23 - Zasady ogólne
OPUS 23 - koszty w projektach
OPUS 23 - system OSF
OPUS 23 - Zasady wynagradzania
pdf
PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI