Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210928

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE - zakończony

Data: 28.09.2021 - 03.11.2021
STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE - zakończony

Zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. badań naukowych, deklaracje uczestnictwa w konkursie należało składać do 6 października 2021 r. jednak limit dla kół naukowych z doświadczeniem w konkursach międzynarodowych nie został wyczerpany. Zainteresowane koła prosimy o kontakt z opiekunem w CAWP:  Panią Patrycją Dąbrowską-Wierzbicką,  patrycja.dabrowska@uj.edu.pl, w celu ustalenia nowego terminu na złożenie deklaracji.

Jedno koło naukowe może złożyć jedną propozycję projektu.

Instytucja ogłaszająca:

Opiekun konkursu w CAWP:

Patrycja Dąbrowska-
Wierzbicka
tel. 12 663 38 40,
e‑mail: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Opis konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

 • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych i w promocji ich wyników,
 • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
 • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań aukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
 • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami,

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości
działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych
powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Podstawowe informacje o konkursie:

 • okres realizacji projektów może wynosić maksymalnie 12 miesięcy,
 • wysokość finansowania lub dofinansowania wynosi maksymalnie 70 000 zł (dopuszcza się możliwość
 • wniesienia wkładu własnego, który nie jest obligatoryjny), wnioski o finansowanie mogą być złożone przez koła naukowe, które:
  • uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowotechnicznej, do udziału, w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach,
  • nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowotechnicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Termin składania wniosków:

3 listopada 2021 r. do godz. 16:00

Sposób i forma składania zgłoszeń:

Wnioski składane są w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania
(ZSUN/OSF), przy czym wygenerowana z systemu „Część A” wniosku, wymaga zatwierdzenia przez
władze UJ. Wniosek w systemie ZSUN/OSF należy wysłać dopiero po uzyskaniu wymaganych podpisów
na wersji ostatecznej wniosku oraz części A. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ lub
CMUJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu:

 • w CAWP w przypadku projektu składanego przez koło naukowe z UJ,
 • w Dziale Nauki w przypadku projektu składanego przez koło naukowe z CMUJ.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Z uwagi na to, że w ramach konkursu uczelnia może złożyć maksymalnie 13 wniosków (odrębnie dla każdego z 13 kół, w tym 10 wniosków dla kół z doświadczeniem w międzynarodowych konkursach oraz 3 wnioski dla kół bez takiego doświadczenia), proszę o złożenie w terminie do 6 października 2021 r. deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Komunikatu. Koło naukowe może złożyć jedną propozycję projektu.

Propozycje wniosków można składać w formie elektronicznej (dokument podpisany elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji.
Propozycje wniosków dla kół naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego proszę przesyłać na adres:
opiekuna konkursu w CAWP: patrycja.dabrowska@uj.edu.pl, natomiast dla kół Collegium Medicum UJ na adres Działu Nauki CMUJ: spk_cm@uj.edu.pl.
Na podstawie przesłanych deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym
trybie procedowania wniosków. Opiekun konkursu w CAWP i Dziale Nauki CMUJ poinformuje o decyzji
Władz UJ.

Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach:

 • w przypadku kół naukowych z UJ: Opiekun konkursu w CAWP skontaktuje się z przedstawicielem koła naukowego w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu i Formularza kwalifikowalności podatku VAT, a także wersji roboczej i ostatecznej wniosku).
 • w przypadku kół naukowych z CMUJ: Opiekun konkursu w Dziale Nauki skontaktuje się z przedstawicielem koła w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych (tj. Formularza zgłoszenia projektu badawczego, Formularza kwalifikowalności podatku VAT, Danych statystycznych o projekcie oraz wersji roboczej i ostatecznej wniosku)

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

zał. nr 1 do Komunikatu

Ogłoszenie na stronie MEiN