Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku z informacją Prorektora UJ ds. badań naukowych z 18 marca 2021r. w sprawie: kwalifikowalności wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz opinią radców prawnych UJ zwracamy się z prośbą o uwzględnianie kosztów PPK podczas kalkulowania budżetów projektów oraz podczas przygotowywania wniosków dotyczących wypłaty wynagrodzenia.

Zgodnie z w/w ustawą oraz opinią niedopuszczalne jest różnicowanie wynagrodzenia wykonawców w zależności od składek PPK. W związku z powyższym, wszyscy wykonawcy projektu, dla których w budżecie zostało zaplanowane takie samo wynagrodzenie za wykonanie takiego samego zakresu zadań, powinni otrzymać wynagrodzenie w takiej samej kwocie brutto, niezależnie od pobierania składki na PPK.

W przypadku projektów już realizowanych bardzo prosimy o zastosowanie się do poniższej ścieżki dotyczącej zapewnienia środków na pokrycie składek PPK w budżecie projektu:

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy w ramach budżetu projektu istnieją środki na pokrycie kosztów składki na PPK (wszystkie informacje na temat budżetu można uzyskać od opiekuna finansowego z Działu Rozliczeń Projektów, natomiast na temat kosztów wynagrodzenia w Centrum Spraw Osobowych)

2. W przypadku braku środków na pokrycie składki PPK w ramach budżetu projektu, kierownik projektu może rozważyć uśrednienie stawki godzinowej brutto wynagrodzenia dla wykonawców projekcie, (wtedy składki PPK będą uwzględnione w kosztach projektu);

3. W przypadku braku środków w budżecie projektu na pokrycie składki na PPK należy zwrócić się z prośbą do Kierownika jednostki (Dziekana – w przypadku Wydziału albo dyrektora/kierownika innej jednostki) o sfinansowanie ww. kosztów;

4. W przypadku braku zgody Kierownika jednostki na pokrycie kosztów należy skierować pismo do Prorektora UJ ds. badań naukowych z prośbą o wskazanie odpowiedniego źródła sfinansowania kosztów na PPK (do pisma należy załączyć odmowę Kierownika jednostki). Pismo do Prorektora ds. badań naukowych należy kierować za pośrednictwem Zespołu ds. kwalifikowalności wynagrodzeń CWN