Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20220523

Lider XIII - ZAKOŃCZONY

Data: 23.05.2022 - 30.06.2022
Lider XIII - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Opiekun konkursu w CWN:

Anna Dryja, 
tel. 12 663 38 43,
anna.dryja@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu:

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy. Termin liczony jest od daty uzyskania stopnia doktora),
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 4. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, a ich pobyt jest zarejestrowany. 

Podstawowe informacje dotyczące projektów:

 • Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
 • Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych.
 • Minimalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy a maksymalny 36 miesięcy.
 • Maksymalne dofinansowanie projektu to 1,5 mln zł.
 • Koszty pośrednie stanowią 25% i są naliczane od kategorii: wynagrodzenia i pozostałe koszty bezpośrednie.
 • Koszt zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym będzie kosztem kwalifikowalnym projektu, jeżeli koszt ten dotyczy środka, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji oraz będą spełnione łącznie następujące warunki: o wartość aparatury, infrastruktury informatycznej lub innego urządzenia (sprzętu) nie przekracza 500 000 zł, o jednostka nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym, który mógłby zostać użyty zamiennie.
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie www.cwn.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty

Termin składania wniosków:

Nabór od 23 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. o godz. 16:15. 

Forma składania wniosków:

Wniosek należy sporządzić, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym ZSUN/OSF.

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:

 • do dnia 14 czerwca 2022 r.:
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza oceny kwalifikowalności podatku VAT w projekcie, wypełnionych i złożonych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna wniosku w postaci pliku PDF, przesłana na adres opiekuna konkursu w CWN),
 • do dnia 27 czerwca 2022 r.: ostatecznej wersji wniosku tj. pełnej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym lub akceptacją mailem lub w formie skanu z podpisami) – wymagane podpisy: Kierownik projektu oraz kierownik jednostki, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej).

Wniosek w formie elektronicznej można wysłać w systemie LSI dopiero po uzyskaniu akceptacji władz UJ. Podpisany przez władze UJ wniosek zostanie przesłany na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CWN. Wniosek musi być wysłany w systemie LSI najpóźniej w dniu 30 czerwca 2022 r. do godziny 16.15.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Aleksandrą Weiss, tel. 12 663 38 73, aleksandra.weiss@uj.edu.pl.

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

Ogłoszenie NCBiR