Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210915

OPUS 22 + OPUS LAP - ZAKOŃCZONY

Data: 15.09.2021 - 15.12.2021
OPUS 22 + OPUS LAP - ZAKOŃCZONY

Instytucja ogłaszająca:

Opiekunowie konkursu w CAWP:

Wydziały: PiA, ZiKS, Jednostki pozawydziałowe:
Mateusz Basarab,
tel. 12 663 38 64,
e‑mail: mateusz.basarab@uj.edu.pl

Wydział FAIS:
Monika Pacholczyk,
tel. 12 663 30 09
e-mail: monika.pacholczyk@uj.edu.pl

Wydziały: Filozoficzny, Polonistyczny:
Jakub Górka,
tel. 12 663 30 11,
e-mail: jakub.gorka@uj.edu.pl

Wydziały: Biologii, SMiP:
Agnieszka Gajda-Górecka,
tel. 12 663 30 25,
e-mail:agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Wydziały: Chemii, GiGi:
Monika Mikołajczyk,
tel. 12 663 38 39,
e-mail: monika.wojtasinska@uj.edu.pl

Wydziały: BBiB, Filologiczny:
Łukasz Kucharzyk,
tel. 12 663 38 49,
e-mail: lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl

Wydziały: Historyczny, Matematyki i Informatyki:
Joanna Łyczek,
tel. 12  663 38 92
e-mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl

Wnioski OPUS LAP

Agata Pik
tel: 12 663 38 42
email: agata.pik@uj.edu.pl

Marta Ćwir-Biborska
tel: 12 663 30 27
email: marta.cwir-biborska@uj.edu.pl 

Narodowe Centrum Nauki

Opis konkursu:

Konkurs OPUS 22 na projekty badawcze. Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

Ogólne informacje dotyczące przygotowania wniosków OPUS 22 i OPUS LAP:

 • Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać, co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.
 • Kierownikiem projektu może być osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do tego okresu wlicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.
 • W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu i tylko w jednym typie ogłoszonych w edycji konkursów (OPUS/OPUS LAP/PRELUDIUM BIS 3/ SONATA 17).
 • Zespół badawczy:
  • Poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.
  • Stanowisko typu post-doc może być zaplanowane pod warunkiem, że:
   • osoba zaplanowana we wniosku uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;
   • uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
  • W ramach projektu mogą być także wypłacane stypendia naukowe NCN oraz tzw. stypendia doktoranckie dla doktorantów, którzy spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
 • Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie (tzw. Open Access). Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich).
 • Kosztami kwalifikowalnymi nie są koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego, do czasu uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym przeprowadzonym przez NCN.
 • W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 205 zł (zestaw do podpisu + przedłużenie - ważny cztery lata).
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie), proszę o podawanie w kosztorysie kwot brutto.
 • Koszty pośrednie – są to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do jego realizacji, na które składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości;
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CAWP: cawp.uj.edu.pl/projekty/dla-wnioskujacych/dokumenty.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosków OPUS 22:

 • W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.
 • W projekcie OPUS (nie dot. OPUS LAP) można zaplanować stanowisko badacza (senior researcher). Jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, w którym przewidziane jest zatrudnienie na tym stanowisku, zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem i odbyła zagraniczny/e staż/e podoktorski/e, posiadającej specjalistyczną wiedzę, unikalne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.
 • Osoba zatrudniona na stanowisku badacza (senior researcher) musi spełnić łącznie następujące warunki:
  • będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. W ramach projektu można zaplanować wynagrodzenie w wysokości 60 tys. zł rocznie, a podmiot zobowiązuje się do dofinansowania ze środków własnych wynagrodzenia w wysokości co najmniej 60 tys. zł rocznie (dopuszcza się zatrudnienie jednej osoby na stanowisku badacza (senior researcher) na cały okres trwania projektu);
  • odbyła udokumentowany staż lub staże podoktorskie trwające łącznie co najmniej 24 miesiące w podmiotach innych niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, w tym co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
  • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
  • w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski;
  • nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

Szczególne informacje dotyczące przygotowania wniosków OPUS LAP:

 • W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24, 36 lub 48 miesięcy, w przypadku współpracy z parterami z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii, w przypadku współpracy z partnerami z Niemiec lub Czech 24 lub 36 miesięcy.
 • UWAGA: czas trwania projektu powinien być ten sam (jeśli to możliwe) lub jak najbardziej zbliżony dla wszystkich zaangażowanych w dany projekt zespołów.
 • We wniosku należy zaplanować realizację badań opartą na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, w ramach współpracy:
  • Dwu- lub trójstronnej między zespołem badawczym z Polski (wnioskującymi do NCN) oraz zespołami zagranicznymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, wnioskującymi do właściwej instytucji finansującej badania naukowe w programie Weave.
  • Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego we współpracę LAP należy wskazać kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu badawczego kieruje kierownik polskiego zespołu badawczego.
 • Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest tabela budżetowa, w której należy przedstawić kosztorys projektu badawczego dla wszystkich zagranicznych zespołów badawczych, sporządzony zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji partnerskiej (finansującej) w Austrii (FWF), Czechach (GAČR), Słowenii (ARRS), Niemczech (DFG) lub Szwajcarii (SNSF).
 • W tabeli budżetowej należy wypełnić właściwą dla danego zespołu/ów sekcję:
  • wyszczególniając koszty, o jakie zagraniczny zespół badawczy wnioskuje do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, identyczne z kosztami wykazanymi we wnioskach krajowych składanych do tych instytucji;
  • kwoty kosztów należy wprowadzić w:
   • EUR (w przypadku kosztorysów austriackich, słoweńskich i niemieckich zespołów badawczych);
   • CZK (w przypadku kosztorysów zespołów czeskich);
   • CHF (w przypadku zespołów szwajcarskich).
    Kwoty te zostaną automatycznie przeliczone na PLN zgodnie z kursem walut NBP z dnia 9 września 2021 r.: 1 EUR = 4,5315 PLN; 1 CZK = 0,1784 PLN; 1 CHF= 4,1663 PLN;
  • podając szczegółowe uzasadnienia wszystkich podanych kwot. Należy mieć na uwadze, że kosztorysy projektu badawczego po stronie zagranicznej ujęte w tabeli budżetowej będą przedmiotem oceny merytorycznej dokonywanej w NCN jako agencji wiodącej w zakresie zasadności kosztów planowanych na realizację projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  • uzasadnienia kosztów nie są wymagane w przypadku zespołów słoweńskich aplikujących do ARRS.
   UWAGA: Brak uzasadnień kosztów podanych w tabeli budżetowej może skutkować odrzuceniem wniosku.

Regulacje wewnętrzne:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CAWP:

 • do dnia 29 listopada 2021 r. - w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami:
  • ​​i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF;
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego);
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ dostępnego na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
  • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu;
   • dodatkowego porozumienia zatwierdzonego przez Zespół Radców Prawych UJ przygotowanego wg. wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu (wersja rozszerzona porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego);
   • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ dostępnego na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/

​​​Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami. 

UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.

Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie ZSUN/OSF.

 • do dnia 29 listopada 2021 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF na adres mailowy opiekuna konkursu w CAWP (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Wykonawcy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
 • do dnia 8 grudnia 2021 r. (do godziny 15.30):
  • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_OPUS22_08-12-2021), podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt;
  • wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”;
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym, oraz
  • Formularza rejestracji projektu, wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ (nie dotyczy wniosków, w których do CAWP złożono wcześniej porozumienie o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego wraz z ww. formularzem).

UWAGA: w przypadku planowanego zatrudnienia osoby na stanowisku badacza (senior researcher) proszę o złożenie w systemie Strefa Projektów UJ - Formularza zgłoszenia projektu badawczego (ze względu na konieczność zapewnienia wkładu własnego jednostki UJ na pokrycie kosztów zatrudnienia osoby na stanowisku senior researcher).
System Strefa Projektów UJ dostępny jest na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/.

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CAWP we wcześniejszych niż wymienione powyżej terminach.
Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.

Termin składania wniosków:

do 15 grudnia 2021 r. (termin CAWP 29 listopada 2021 r.)

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF

Więcej informacji:

Komunikat Rektora

zał. nr 1 do Komunikatu - Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

NCN

Materiały ze spotkania informacyjnego dot. konkursów OPUS 22 (w tym OPUS LAP) i SONATA 17:

Nagranie cz. 1

Nagranie cz. 2

Pliki do pobrania
Prezentacja pracowników CAWP
Prezentacja PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI, dr Leszek Szafrański