Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

czerwiec 2024

20240625
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (komponent D)

Data: 25.06.2024 - 12.08.2024
Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (komponent D)

Opiekunka konkursu w CWN:

Anna Dryja
tel. 12 663 38 43
e‑mail: anna.dryja@uj.edu.pl

Opiekunowie konkursu w CM UJ:

Agnieszka Widawska
tel. 12 433 27 93
e‑mail: a.widawska@uj.edu.pl

Konrad Kuliński
tel. 12 433 27 96
e‑mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Agencja Badań Medycznych

Przedmiot konkursu:

Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłosiła nabór wniosków w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), w komponencie D Podniesienie efektywności i jakości ochrony zdrowia poprzez wsparcie polskiego potencjału badawczo rozwojowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPOD.07.07-IW.07 001/24). 
 
Celem konkursu jest wspieranie działalności innowacyjnej w ochronie zdrowia m.in. poprzez dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych. Przedsięwzięcia mogą stanowić kontynuację wcześniej prowadzonych projektów lub prac badawczo rozwojowych i - w przypadku pozytywnych wyników - będą mogły być kontynuowane ze wsparciem środków publicznych w ramach innych konkursów. 
 
Realizacja przedsięwzięć ma doprowadzić do zwiększenia liczby prac badawczo-rozwojowych w obszarze biomedycznym, które w perspektywie długoterminowej mogą przyczynić się do podniesienie efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres tematyczny konkursu jest przedstawiony w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: Pierwszy konkurs ABM w ramach KPO - Aktualności - Agencja Badań Medycznych. 
 
Zgodnie z ogłoszeniem ABM nabór jest prowadzony do 12 sierpnia 2024 r. do godziny 12.00. 
 
Podstawowe informacje dotyczące wniosku i finansowania:
 • Uniwersytet Jagielloński wraz z Collegium Medicum jest uprawniony do złożenia maksymalnie 5 wniosków.
 • W naborze mogą wziąć udział podmioty samodzielnie realizujące projekty, realizacja projektów  w konsorcjum jest niemożliwa.
 • Wartość dofinansowania może wynosi 2 mln do 15 mln zł.
 • Minimalny czas trwania projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy, jednocześnie nie może przekroczyć 18 miesięcy. Ostateczny termin zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 31.03.2026 r. 
 • Koszty pośrednie stanowią 25% sumy kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa.
 • Kierownik projektu musi posiadać minimum stopień naukowy doktora, doświadczenie w tematyce przedsięwzięcia, być zatrudnionym w UJ na umowę o pracę i pracować na rzecz realizacji projektu w wymiarze co najmniej 0,55 etatu.
 • Dofinansowanie udzielane jest na:
  • Wynagrodzenia zespołu badawczego,
  • Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,
  • Pozostałe wydatki bezpośrednie,
  • Działania informacyjno-promocyjne,
  • Usługi zewnętrzne (podwykonawstwo).
Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu jest dzień następny po dniu złożenia wniosku o objęcie projektu wsparciem.
 
Zobowiązania wnioskodawcy:
 • Wskazane we wniosku wskaźniki należy zrealizować najpóźniej w terminie 3 lat po zakończeniu realizacji projektu. Wartość wszystkich wskaźników musi być utrzymana przynajmniej w okresie do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany udzielać ABM oraz podmiotom upoważnionym przez ABM wszelkich żądanych informacji lub dokumentów dotyczących realizacji projektu i wydatkowania wsparcia, a także wyników jego realizacji i ich wykorzystania w trakcie realizacji projektu oraz w okresie utrzymania efektów wynoszącym 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć do ABM raport utrzymania efektów projektu w terminie 30 dni po upływie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu wykorzystanie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu do wsparcia systemu opieki zdrowotnej w Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest uprawniony do doprowadzenia do komercyjnego wykorzystania PWI do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu w następujący sposób: 
  • poprzez udostępnienie PWI podmiotom trzecim za wynagrodzeniem lub jakiekolwiek udostępnienie PWI innym podmiotom na potrzeby wytwarzania przez podmioty trzecie produktów lub świadczenia usług), 
  • albo przeniesienie przez wnioskodawcę PWI na podmiot trzeci. 
 • Udostępnienie PWI podmiotom trzecim lub przeniesienie PWI na podmioty trzecie następuje na zasadach rynkowych. Wnioskodawca nie może wykorzystać wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych będących rezultatem projektu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niezależnie od powyższego ABM przysługuje prawo do pierwokupu PWI do rezultatów projektu po cenach rynkowych. Prawo pierwokupu może zostać wykonane w czasie trwania projektu oraz w terminie 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.
Zasady rozliczenia: 
 
Wsparcie przekazywane jest w formie zaliczki i refundacji, wypłacanej w transzach. Wypłata pierwszej transzy wsparcia następuje w formie zaliczki w wysokości określonej w Harmonogramie płatności. Wypłata kolejnych transz zaliczek co do zasady może nastąpić wyłącznie po rozliczeniu 70% wcześniej wypłaconych środków finansowych wypłaconych w formie zaliczki. Łączne wsparcie w formie zaliczki nie może przekroczyć 90% maksymalnej kwoty wsparcia. Pozostała kwota wsparcia będzie przekazana w formie refundacji po akceptacji Formularza sprawozdawczego końcowego oraz po akceptacji raportu z realizacji projektu.
 
Podatek VAT:
 
W ramach projektu naliczony podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym. W ramach budżetu projektu należy wykazywać wartość netto. W związku powyższym Jednostka/Wydział są zobowiązane do zapewnienia finansowania kosztów związanych z podatkiem VAT.
 
Forma składania wniosków do PARP:
 
Wniosek należy złożyć w języku polskim w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego CST2021, dostępnego pod linkiem: https://wod.cst2021.gov.pl. Numer naboru KPOD.07.07-IW.07-001/24.
 
Regulacje wewnętrzne UJ:
 
Z powodu ograniczonej liczby wniosków, jakie Uniwersytet Jagielloński może złożyć w konkursie, proszę o złożenie w terminie do 8 lipca 2024 r. do godziny 14.00 deklaracji dotyczących aplikowania w konkursie, przygotowanych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu
 
Propozycje wniosków można składać w formie elektronicznej - dokument w formie pliku PDF podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu odręcznie podpisanej propozycji wraz z jej wersją edytowalną. Wymagane podpisy: autor wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt. 
 
Deklaracje dotyczące:
 • jednostek UJ proszę zgłaszać na adres opiekuna konkursu w CWN UJ;
 • ednostek CM UJ proszę przesłać na adres opiekunów konkursu w Dziale Nauki CM UJ.
Na podstawie przesłanych przez Państwa deklaracji, Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmą decyzję o dalszym trybie procedowania wniosków. Opiekunowie konkursu w CWN i Dziale Nauki CM UJ poinformuje o decyzji Władz UJ.
 
Po przekazaniu informacji o wybranych do dalszego procedowania wnioskach opiekun konkursu  w CWN UJ i Dziale Nauki CM UJ skontaktuje się z przedstawicielem jednostki wybranych projektów w celu ustalenia indywidualnych terminów przekazywania dokumentów projektowych.
 
Załącznik:
 
Więcej informacji: