Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

maj 2024

20240510
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

NAWA PHC Polonium 2024

Data: 10.05.2024 - 17.07.2024
NAWA PHC Polonium 2024
 

Opiekunki konkursu w CWN:

Joanna Boroń

tel. 12 663 30 00,
e‑mail: j.o.boron@uj.edu.pl

Wioletta Żabicka-Falandysz 

tel. 12 663 38 44,
e‑mail: wioletta.zabicka-falandysz@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Przedmiot konkursu:
 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez wnioskodawców z Polski i partnerów z Francji.
 
Termin składania wniosków do NAWA upływa 17 lipca 2024 r. o godz. 15:00.
 
Zasady konkursu:
 • Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w kraju partnera, które mają taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.
 • Z wnioskami o finansowanie mogą występować instytucje nauki i szkolnictwa wyższego m.in. uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.). 
 • Projekt może być realizowany przez okres 24 miesięcy, począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.
 • Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką 2 Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa. We wniosku należy wskazać obszar tematyczny, którego dotyczy wniosek, w oparciu o klasyfikację OECD.
 • Środki, jakie można uzyskać, przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Źródłem finansowania badań może być inny już uzyskany projekt badawczy bądź środki jednostki. 
 • Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju.
 • Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych wnioskodawcy. 
 • W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są następujące koszty:
  • stawka jednostkowa na koszty utrzymania i zakwaterowania dla naukowców z Polski w kraju partnera – w wysokości 400 zł dziennie w przypadku pobytu trwającego do 11 dni; w przypadku pobytu dłuższego stawka jednostkowa wynosi 4400 zł na cały pobyt.  
  • stawka jednostkowa na koszty podróży dla naukowców z Polski do Francji  – w wysokości 2000zł. Powyższa stawka stanowi kwotę łączną na podróż w obie strony dla jednej osoby. 
 • Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez wnioskodawcę. 
 • Koordynator projektu nie może być członkiem zespołu w innym projekcie składanym w tym samym naborze.
 • W skład zespołu projektowego mogą być włączone osoby zatrudnione w jednostkach tworzących polski system nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. 
 • Pierwszeństwo finansowania będą miały projekty mobilności z udziałem naukowców na wczesnym etapie kariery (tj. naukowców, których stopień doktora lub równoważny tytuł został uzyskany mniej niż 7 lat przed datą złożenia wniosku) oraz doktorantów.
 • Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku polskim. Wyjątek stanowi życiorys koordynatora z kraju partnerskiego, tytuł oraz streszczenie projektu stanowiące część wniosku, które należy przygotować w  języku angielskim.
 • Nie przewidziano limitu wniosków składanych przez jednego wnioskodawcę. Dopuszczalne jest złożenie jednego wniosku w ramach jednego projektu badawczego.
 • Osoba składająca wniosek w systemie musi posiadać aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy udzielone przez osobę uprawnioną i załączyć je do składanego wniosku. Dla wszystkich aplikujących w konkursie CWN przygotuje wymagane pełnomocnictwo. 
 • Przy ocenie wniosków uwzględniane będą dodatkowe kryteria: 
  • udział młodych naukowców w polskim zespole badawczym,
  • możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu. 
  • Potencjał współpracy w ramach inicjatyw UE.
 
Uwaga
We wniosku w sekcji: Przedstawiciel instytucji uprawniony do podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy prosimy podać następujące dane:
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, 
Prorektor UJ ds. badań naukowych 
e-mail: prorektor.nauka@uj.edu.pl 
tel. (+48 12) 663-11-42
 
Wymagane pełnomocnictwo dla przedstawiciela uprawnionego do podpisywania umów, które należy dołączyć w systemie teleinformatycznym NAWA, zostanie przesłane do osób składających wnioski przez opiekuna konkursu w CWN.
 
Forma składania wniosków:
NAWA wymaga składania wniosków tylko w formie elektronicznej, w tym celu należy:
 • dokonać rejestracji wniosku w systemie teleinformatycznym NAWA dostępnym na stronie internetowej Logowanie / Rejestracja (nawa.gov.pl)
 • wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż do godz. 15:00 ostatniego dnia naboru tj. 17 lipca 2024 roku. 
W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CWN na podane przez Państwa adresu mailowe.
 
Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z jednostek CM UJ) prosimy o przesłanie:
 • do dnia 4 lipca 2024 r.:
  • roboczej wersji wniosku w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym (w postaci pliku pdf) na adres opiekuna konkursu w CWN, 
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego wypełnionego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ 
 • do dnia 11 lipca 2024 r. ostatecznej wersji wniosku - wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku pdf - dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami - wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej). 
 
Ostateczną wersję wniosku wygenerowanego z systemu NAWA proszę zapisać jako plik pdf, nadając mu nazwę wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (np. Kowalski_Jan_NAWA_FRANCJA_11-07-2024). 
 
Więcej informacji: