Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2024

20240428
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Data: 28.04.2024 - 03.06.2024
Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Opiekunki konkursu w CWN:

Natalia Łakomy
tel: 12 663 38 27
e-mail: natalia.lakomy@uj.edu.pl

Paulina Kmita
tel: 12 663 38 35
e-mail: paulina.kmita@uj.edu.pl

Instytucja ogłaszająca:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Przedmiot konkursu:

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła konkurs w ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej, którego celem jest zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizacja wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Badania naukowe prowadzone w ramach Programu powinny łączyć różne perspektywy i podejścia, 
a ich wyniki są przydatne w rozwiązywaniu realnych problemów identyfikowanych przez wnioskodawców w podejmowanym obszarze badawczym. 

Nabór wniosków do FNP w ramach konkursu trwa do 3 czerwca 2024 r. do godziny 16:00 (CET).

Zasady konkursu:
 • Wnioski w konkursie mogą składać 2 osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, przy czym:
  • Każda z ww. osób uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku (liczy się data roczna),
  • w dniu składania wniosku jedna osoba jest pracownikiem naukowym zatrudnionym w instytucji naukowej prowadzącej badania naukowe w Polsce,
  • druga osoba, niezależnie od narodowości, jest obecnie pracownikiem naukowym w instytucji prowadzącej badania naukowe w Ukrainie oraz przebywa i stale będzie przebywać w trakcie realizacji projektu na terenie Ukrainy. 
 • W imieniu obojga naukowców wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).
 • Zgłoszony projekt badawczy przewiduje realizację badań przez wskazany we wniosku okres 12 miesięcy, który powinien rozpocząć się nie wcześniej niż w terminie składania wniosków i nie później niż 8 miesięcy od terminu składania wniosków. 
Zasady finansowania:
 1. Całkowity budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł.
 2. Budżet przewidziany dla każdego z dwóch wnioskodawców wynosi 134 400 zł na okres 12 miesięcy i obejmuje: stawkę jednostkową na pokrycie wynagrodzenia miesięcznego w  wysokości 8000 zł oraz ryczałt w wysokości 38 400 zł (stanowiący 40% całkowitych kosztów wynagrodzenia) przeznaczany na pozostałe koszty związane z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocja, wynagrodzenia dla studentów etc. W miarę dostępności środków pochodzących z darowizn lub innych źródeł finansowanie projektu może zostać zwiększone – na dofinansowanie wynagrodzeń młodych badaczy (doktorantów) zaangażowanych w realizację projektu. Zwiększenie finasowania będzie przyznawane na drodze konkursu. 
 3. Finansowanie projektów pochodzi z funduszy własnych FNP oraz z darowizn przekazanych Fundacji.
 4. FNP zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu, np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców etc. 
Inne ważne informacje:
 1. Projekt finansowany jest na podstawie umowy między FNP, a jednostka goszczącą oraz dwojgiem naukowców składających wniosek.
 2. Środki przekazywane będą w półrocznych transzach zaliczkowych na wskazany w umowie rachunek jednostki goszczącej, zobowiązanej do zarządzania finansowego projektem. 
 3. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności opóźniających realizację projektu, na wniosek obojga wnioskodawców, zaaprobowany przez jednostkę goszczącą i po uzyskaniu zgody Fundacji, możliwe jest przedłużenie okresu realizacji projektu i wydatkowania środków o 6 miesięcy względem pierwotnego terminu określonego w umowie, bez zwiększania finansowania projektu i bez wymogu aneksowania umowy. 
Wniosek powinien zawierać:
 • Dane wnioskodawców i ich instytucji oraz jednostki goszczącej;
 • CV obojga wnioskodawców (do 2 stron A4 dla każdej z osób);
 • Listę do trzech najważniejszych publikacji każdego z wnioskodawców wraz z udostępnionymi wersjami elektronicznymi ich pełnej lub częściowej treści w językach oryginalnych;
 • Opis planowanych badań naukowych wskazujący na ich związek z tematyką programu oraz cel(e) który/e mają być osiągnięte poprzez realizację projektu (do 4 stron A4);
 • Informację dotyczącą podziału zadań, które będą realizowane przez wnioskodawców ze wskazaniem planowanych rezultatów projektu (np. publikacja, scenariusz, wystawa, wykład, warsztaty, szkolenia, strona internetowa, aplikacja etc.), (do 2 stron A4);
 • Informacje dotyczące planowanych działań upowszechniających rezultaty projektu (do 1 strony A4);
 • Informację dotyczącą wkładu jednostki goszczącej w dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy);
 • Uzasadnienie potrzeby zaangażowania młodej/go badaczki/badacza do realizacji projektu wraz z krótką informacją o działaniach badawczych realizowanych przez tę osobę (do 1 strony A4) – opcjonalnie. 
Forma składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w języku angielskim za pośrednictwem internetowej bazy danych: https://wnioski.fnp.org.pl/ 
W związku z powyższym, wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CWN.
 
Regulacje wewnętrzne UJ:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu, osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z CMUJ) proszę o przekazanie do CWN:
 • do dnia 15 maja 2024 r.:
  • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN) celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym;
  • Formularza zgłoszenia projektu badawczego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJInstrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie CWN.
 • do dnia 22 maja 2024 r.: ostatecznej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF - dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu z podpisami. Wymagane podpisy: kierownik projektu oraz kierownik jednostki organizacyjnej UJ (Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej),  w której realizowany będzie projekt. 
W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu 
z opiekunem konkursu w CWN, p. Natalią Łakomy, tel. 12 663 38 27, natalia.lakomy@uj.edu.pl.
 
W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Pauliną Kmitą z CWN, tel. 12 663 38 35, paulina.kmita@uj.edu.pl
 
Więcej informacji: