Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2024

20240426
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

OPUS 27

Data: 26.04.2024 - 17.06.2024
OPUS 27
Opiekunowie konkursu w CWN:
 

Mateusz Basarab 
Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Jednostki pozawydziałowe
tel. 12 663 38 64
mateusz.basarab@uj.edu.pl

Agnieszka Gajda-Górecka
Wydział Biologii, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
tel. 12 663 30 25
agnieszka.gajda-gorecka@uj.edu.pl

Łukasz Kucharzyk
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Filologiczny
12 663 38 49
lukasz.kucharzyk@uj.edu.pl 

Anna Micał
Wydział Filozoficzny, Wydział Polonistyki, Wydział Geografii i Geologii
tel. 12 663 30 11
anna.mical@uj.edu.pl

Monika Mikołajczyk
Wydział Chemii
12 663 38 39
monika.wojtasinska@uj.edu.pl 

Weronika Musielak
Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Historyczny
tel. 12 663 38 92
weronika.musielak@uj.edu.pl

Monika Pacholczyk
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
tel. 12 663 30 09
monika.pacholczyk@uj.edu.pl 

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:
 
Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs obejmujący badania podstawowe w ramach programu OPUS 27 na projekty badawcze przeznaczone dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.
 
Termin składania wniosków w NCN upływa dnia 17 czerwca 2024 r. o godzinie 16.00.
 
Informacje dotyczące przygotowania wniosków:
 • W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.
 • Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.
 • Kierownikiem może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę, co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń społecznych.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt.  Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko  w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wskazana tylko raz jako kierownik projektu i tylko w jednym typie ogłoszonych w edycji konkursów (OPUS/PRELUDIUM).
 • Ważne! W tej edycji obowiązuje następujące ograniczenie: łączna liczba projektów NCN kierowanych przez daną osobę i wniosków złożonych w NCN, będących w ocenie lub zakwalifikowanych do finansowania, w których ta osoba wskazana jest jako kierownik projektu, nie może przekraczać dwóch. Liczba ta ulega zwiększeniu do trzech w przypadku, gdy dana osoba kieruje co najmniej jednym projektem finansowanym w międzynarodowym konkursie NCN lub złożyła co najmniej jeden wniosek do międzynarodowego konkursu NCN. Do limitów tych nie wlicza się projektów ani wniosków z konkursów PRELUDIUM BIS i DIOSCURI.
 • Zespół badawczy: 
  • poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).
  • Stanowisko typu post-doc może być zaplanowane pod warunkiem, że m.in.:
   • osoba zaplanowana na to stanowisko we wniosku uzyskała stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia roku zatrudnienia w projekcie. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, data odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich,
   • o uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
  • W ramach projektu mogą być także wypłacane stypendia naukowe NCN oraz tzw. stypendia doktoranckie dla doktorantów, którzy spełniają wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.
  • UWAGA: Zmianie ulega maksymalna wysokość stypendium doktoranckiego dla doktoranta w szkole doktorskiej, które można zaplanować i wypłacić po ocenie śródokresowej.
  • Jeżeli kierownik projektu na etapie składania wniosku planuje zaangażowanie doktoranta będącego uczestnikiem szkoły doktorskiej, to może zaplanować stypendium doktoranckie w ramach budżetu wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i doktorantów w maksymalnej wysokości:
   • 5 tys. zł do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta
   • 6,5 tys. zł po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta.
  • W projekcie można zaplanować Stanowisko badacza (senior researcher) jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, w którym przewidziane jest zatrudnienie na tym stanowisku, zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby, która uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem i odbyła zagraniczny/e staż/e podoktorski/e, posiadającej specjalistyczną wiedzę, unikalne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.
 • Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie (tzw. Open Access). Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich). 
 • Kosztami kwalifikowalnymi nie są koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego, do czasu uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym przeprowadzonym przez NCN.
 • W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 370 zł (koszt ten zawiera 2 lata ważności z uwzględnieniem dodatkowego przedłużenia o kolejne 2 lata (łącznie 4 lata)).
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie), proszę o podawanie w kosztorysie kwot brutto.
 • Koszty pośrednie - koszty pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do jego realizacji, na które składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości; 
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN
UWAGA: W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.
 
Forma składania wniosków:
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania).
 
Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie:
 
I. W sytuacji, gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami, proszę o przekazanie do dnia 17 maja 2024 r. do opiekuna konkursu w CWN:
 • a, UJ pełni rolę lidera w projekcie:
  • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF, 
  • Oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (załącznik nr 1 do Komunikatu) podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania partnera oraz osobę odpowiedzialną za realizację projektu po stronie partnera. Przesłanie podpisanego Oświadczenia jest warunkiem podpisania wniosku przez Władze UJ. 
  • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ 
 • a, w sytuacji gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
  • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu, 
  •  Oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (załącznik nr 1 do Komunikatu) podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania lidera oraz osobę odpowiedzialną za realizację projektu po stronie lidera. Przesłanie podpisanego Oświadczenia jest warunkiem podpisania Porozumienia o współpracy przez Władze UJ. 
  • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ 
 • Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełnianie o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami. 
 • UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.
 • Po uzyskaniu finansowania, w celu uregulowania współpracy pomiędzy partnerami w ramach grupy podmiotów konieczne będzie zawarcie dodatkowego porozumienia (rozszerzona wersja porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu. Zawarcie dodatkowego porozumienia stanowi warunek podpisania umowy o finansowanie. 
 
II. W sytuacji, gdy realizacja projektu planowana jest zarówno samodzielnie jaki i we współpracy z innymi podmiotami, przekazanie do opiekuna konkursu w CWN:
 
 • do dnia 23 maja 2024 r. 
  • roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu OSF (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu, Wykonawcy, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie);
  • w przypadku projektów realizowanych samodzielnie proszę o wypełnienie Formularza rejestracji projektu w Strefie Projektów UJ. Wypełnienie formularza umożliwi umieszczenie ostatecznej wersji wniosku w Strefie Projektów UJ w celu uzyskania akceptacji władz UJ;
 • do dnia 6 czerwca 2024 r. (do godziny 15.30) proszę o umieszczenie w Strefie Projektów UJ, zgodnie z instrukcja stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu:
  • w sekcji do podpisu: 
   • wygenerowanego z OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot”, o nazwie wg wzoru: Kowalski_Jan_Opus27_Potwierdzenie jednostka,
  • w sekcji do wglądu: 
   • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu OSF dokument: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_Opus27_06-06-2024),
   • skanu podpisanego, wygenerowanego z OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” o nazwie wg wzoru: Kowalski_Jan_Opus27_Potwierdzenie kierownik lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.
Kierownik jednostki organizacyjnej UJ tj. Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej, w której realizowany będzie projekt, akceptuje w systemie Strefa Projektów dokument „Potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot”. Akceptacja tego dokumentu oznacza również akceptację dokumentów załączonych do wglądu, w tym przede wszystkim ostatecznej wersji wniosku o finansowanie projektu.
 
Po uzyskaniu informacji z systemu Strefa Projektów o podpisaniu przez Władze UJ dokumentów, należy z zakładki „Dokumenty podpisane elektronicznie” – należy pobrać dokument podpisany przez Władze UJ (Kwestor/Rektor) i umieścić w OSF wraz podpisanym potwierdzeniem złożenia wniosku dla Kierownika projektu. Po wysłaniu wniosku w OSF należy potwierdzić w Strefie Projektów przesłanie wniosku do NCN.
 
Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.
 
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku - podmiot” oraz „potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”.
 
W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z:
Anna Adamus, anna1.adamus@uj.edu.pl, tel. 12 663 38 89 
Aleksandra Weiss  aleksandra.weiss@uj.edu.pl, tel. 12 663 38 73 
 
Natomiast w kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy  o kontakt z pracownikami Biblioteki Jagiellońskiej: 
Małgorzatą Galik, tel. 12 663 35 89, malgorzata.galik@uj.edu.pl 
Joanną Konik, tel. 12 663 35 89, joanna.konik@uj.edu.pl 
Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 56, l.szafranski@uj.edu.pl 
 
 
Załączniki: 
 
Więcej informacji: