Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

kwiecień 2024

20240426
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

PRELUDIUM 23

Data: 26.04.2024 - 17.06.2024
PRELUDIUM 23

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Opiekunowie konkursu w CWN:

Panel HS

Katarzyna Pilipowicz,
tel. 12 663 30 05,
e‑mail: katarzyna.pilipowicz@uj.edu.pl

Panel NZ

Karolina Mika,
tel. 12 663 30 02
e-mail: karolina1.mika@uj.edu.pl

Panel ST

Marek Plewa,
tel. 12 663 30 03,
e-mail: marek.plewa@uj.edu.pl

Wnioskodawców z Collegium Medicum prosimy kontakt z Działem Nauki CMUJ

Przedmiot konkursu:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs na projekty obejmujące badania podstawowe w ramach programu PRELUDIUM na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków do NCN upływa dnia 17 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00.

Termin przekazania ostatecznej wersji wniosków do opiekuna konkursu w Centrum Wsparcia Nauki UJ upływa w dniu 6 czerwca 2024 r. o godz. 15.30.

 

Ogólne zasady przygotowania wniosków:

 • Okres realizacji projektów może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy.
 • Wysokość finansowania nie może przekroczyć:
  • 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
  • 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
  • 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
 • Liczba członków zespołu projektowego nie może być większa od trzech (z wyłączeniem wykonawcy zbiorowego), a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy/tytuł profesora może występować we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego.
 • Opiekun naukowy nie może korzystać w jakikolwiek sposób ze środków przekazanych na realizację projektu. W szczególności ze środków projektu nie mogą być finansowane koszty wynagrodzeń opiekuna naukowego i koszty jego wyjazdów służbowych, w tym koszty udziału w konferencjach lub seminariach. 
 • Wynagrodzenia w ramach projektów mogą zostać przewidziane wyłącznie na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, czyli kierownika projektu i (opcjonalnie) wykonawcy i wynoszą maks. 1 500 zł miesięcznie. Wypłata wynagrodzeń może odbywać się na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji podmiotu realizującego projekt. Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązujący. 
 • Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji pozwalającej w jednoznaczny sposób stwierdzić spełnienie przez kierownika projektu powyższego warunku. 
 • W danej edycji konkursów można być wskazanym jako kierownik projektu tylko w jednym wniosku. Oznacza to, że w tej edycji konkursów NCN, dana osoba może być wykazana tylko raz jako kierownik projektu i tylko w jednym typie ogłoszonych w edycji konkursów (OPUS/PRELUDIUM).
 • Łączna wartość planowanej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej (środków trwałych) nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu. 
 • Zakup komputerów proszę uwzględnić w budżecie projektu w ramach pozycji koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. 
 • Z kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych badawczych w otwartym dostępie (tzw. Open Access). Zaplanowanie kosztów Open Access z kosztów bezpośrednich będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. Koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji nie są w ogóle kwalifikowane (w tym również z kosztów pośrednich). 
 • UWAGA: kosztami kwalifikowalnymi nie są koszty publikacji monografii będącej efektem realizacji projektu badawczego, do czasu uzyskania pozytywnej oceny w procesie recenzyjnym przeprowadzonym przez NCN. 
 • W budżecie projektu w ramach kosztów bezpośrednich należy uwzględnić koszt zakupu elektronicznego podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 370 zł (zakup nowego zestawu ważnego 2 lata oraz zestawu odnowionego ważnego 2 lata). Koszt należy zaplanować w kategorii „Inne koszty bezpośrednie – inne koszty”.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie), proszę o podawanie w kosztorysie kwot brutto.
 • Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem badawczym, ale niezbędne do jego realizacji, na które składają się:
  • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnianiem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości;
  • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym również koszty udostępnienia publikacji lud danych badawczych w otwartym dostępie.
 • Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN dostępne są na stronie CWN

UWAGA: W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki, we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Forma składania wniosków:
Wnioski w konkursie PRELUDIUM 23 składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz 
z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania).

Regulacje wewnętrzne:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy CM UJ) proszę o przesłanie: 

I. W sytuacji, gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami, proszę o przekazanie do dnia 20 maja 2024 r. do opiekuna konkursu w CWN:
 
 • w przypadku gdy UJ pełni rolę lidera w projekcie
  • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF, 
  • Oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (załącznik nr 1 do Komunikatu) podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania partnera oraz osobę odpowiedzialną za realizację projektu po stronie partnera. Przesłanie podpisanego Oświadczenia jest warunkiem podpisania wniosku przez władze UJ, 
  • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ
 • a w sytuacji, gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
  • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN) w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu, 
  • Oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (załącznik nr 1 do Komunikatu) podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania partnera oraz osobę odpowiedzialną za realizację projektu po stronie partnera. Przesłanie podpisanego Oświadczenia jest warunkiem podpisania wniosku przez władze UJ, 
  • Formularza rejestracji projektu wypełnionego w systemie Strefa Projektów UJ 
Zapisy zawarte we wzorze porozumienia (przygotowanym przez NCN) nie mogą być modyfikowane ani uzupełniane o dodatkowe uregulowania pomiędzy podmiotami.
 
UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN) w systemie OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.
 
Po uzyskaniu finansowania, w celu uregulowania współpracy pomiędzy partnerami w ramach grupy podmiotów konieczne będzie zawarcie dodatkowego porozumienia (rozszerzona wersja porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu. Zawarcie dodatkowego porozumienia stanowi warunek podpisania umowy o finansowanie projektu badawczego.
 
Zwracam uwagę, że dodatkowego porozumienia nie należy dołączać do wniosku o finansowanie w systemie OSF.
 
II. W sytuacji, gdy realizacja projektu planowana jest zarówno samodzielnie jaki i we współpracy z innymi podmiotami, przekazanie do opiekuna konkursu w CWN:
 
 • do dnia 24 maja 2024 r. roboczej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego  z systemu OSF (wersja robocza oznacza konieczność uzupełnienia co najmniej sekcji: Wnioskodawca, Kierownik projektu/opiekun naukowy/wykonawca, Plan badań, Kosztorys oraz jego uzasadnienie).
 • W przypadku projektów realizowanych samodzielnie, proszę o wypełnienie Formularza rejestracji projektu w Strefie Projektów UJ. Wypełnienie formularza umożliwi umieszczenie ostatecznej wersji wniosku w Strefie Projektów UJ w celu uzyskania akceptacji władz UJ, 
 • do dnia 6 czerwca 2024 r. (do godz. 15:30) proszę o umieszczenie w Strefie Projektów UJ, zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego komunikatu
  • w sekcji do podpisu: 
   • wygenerowanego z systemu OSF dokumentu w postaci pliku PDF: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika podmiotu/osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu”,
  • w sekcji do wglądu: 
   • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu OSF - opcja „Drukuj PDF” o nazwie pliku wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_PRELUDIUM_23_06-06-2024), 
   • skanu wygenerowanego z systemu OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika” podpisanego odręcznie przez kierownika projektu lub dokumentu podpisanego elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
Instrukcja umieszczenia dokumentu w Strefie Projektów UJ stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Komunikatu.
 
Kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej), w której realizowany będzie projekt, akceptuje w systemie Strefa Projektów dokumenty załączone w miejscu „Wniosek – potwierdzenie wniosku przez reprezentującego podmiot”. Akceptacja dotyczy również dokumentów załączonych do wglądu, w tym przede wszystkim ostatecznej wersji wniosku o finansowanie projektu.
 
Wyżej wskazane terminy proszę traktować jako ostateczne.
 
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie OSF po załączeniu podpisanego dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika podmiotu/osobę reprezentującą podmiot” oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”.
 
Po uzyskaniu informacji z systemu Strefa Projektów o podpisaniu przez Władze UJ dokumentów, należy z zakładki „Dokumenty podpisane elektronicznie” – należy pobrać dokument podpisany przez Władze UJ (Kwestor/Rektor) i umieścić w OSF wraz podpisanym potwierdzeniem złożenia wniosku dla Kierownika projektu. Po wysłaniu wniosku w OSF należy potwierdzić w Strefie Projektów przesłanie wniosku do NCN.
 
W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z Pauliną Kmitą tel. 12 663 30 10, paulina.kmita@uj.edu.pl 
 
W kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z pracownikami Biblioteki Jagiellońskiej: 
Małgorzatą Galik, tel. 12 663 35 89, malgorzata.galik@uj.edu.pl 
Joanną Konik, tel. 12 663 35 89, joanna.konik@uj.edu.pl 
Leszkiem Szafrańskim, tel. 12 663 35 56, l.szafranski@uj.edu.pl 

 

Załączniki:

 
Więcej informacji: