Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2024

20240327
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Inwestycje związane z kształceniem MNiSW

Data: 27.03.2024 - 30.04.2024
Inwestycje związane z kształceniem MNiSW

Opiekunowie konkursu w CWN:

Edyta Nowak,
e-mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl,
tel. 12 663 30 20 

Paweł Moń
e-mail: pawel.mon@uj.edu.pl,
tel. 12 663 38 34

Instytucja ogłaszająca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedmiot konkursu:

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. 2019.533), 30 kwietnia 2024 roku upływa termin składania, w trybie normalnym, wniosków dotyczących inwestycji związanych z kształceniem na 2025 rok.

Wnioski o dofinansowanie mogą dotyczyć wyłącznie inwestycji w zakresie zakupu inwestycyjnego infrastruktury związanej z kształceniem. 

Wnioski o dofinansowanie nie mogą dotyczyć inwestycji budowalnych.  

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi wnioski dotyczące zakupu inwestycyjnego (zakup środka trwałego) mogą dotyczyć wyłącznie środków trwałych o szacowanej cenie jednostkowej poszczególnego zakupu powyżej 10 000 zł brutto (przy założeniu pełnej kwalifikowalności podatku VAT) albo 10 000 zł netto (przy założeniu braku kwalifikowalności podatku VAT lub zakupach ze stawką VAT 0%). 

Ostateczna wartość dla pojedynczego środka trwałego zostanie określona na podstawie wykazu planowych do zakupu środków trwałych opisanych w Formularzu zgłoszenia projektu inwestycyjnego i Formularzu kwalifikowalności podatku VAT. 
W związku z powyższym zachęcam do przygotowywania jednego wniosku aplikacyjnego w ramach danego wydziału/jednostki UJ. 

Nabór wniosków w MNiSW trwa do 30 kwietnia 2024 r.

Forma składania wniosków:
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga składania wniosków w elektronicznym systemie ZSUN/OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz w wersji podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
 
Regulacje wewnętrzne UJ:
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu, Jednostki UJ (nie dotyczy CM UJ) zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN:
  • do dnia 15 kwietnia 2024 r.: 
    • roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN lub poprzez dostęp do systemu ZSUN/OSF), celem dokonania weryfikacji w zakresie zgodności z zasadami konkursu oraz pod względem formalnym i rachunkowym;
    • Formularza zgłoszenia projektu inwestycyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ 
do dnia 25 kwietnia 2024 r. ostatecznej wersji części A wniosku „wersja dla Ministerstwa” (wersja elektroniczna – opcja OSF podpis cyfrowy -  przesłana w postaci pliku PDF z podpisem kwalifikowanym z równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna projektu w CWN ostatecznej pełnej wersji wniosku w postaci pliku PDF lub wersja papierowa  - opcja OSF papierowo - z podpisami i równoczesnym przesłaniem na adres opiekuna projektu w CWN ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt. 
 
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po uzyskaniu podpisów w części A wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu  w CWN na wskazane przez Państwa adresy mailowe.
 
Warunkiem złożenia wniosku jest akceptacja Kierownika Jednostki UJ oraz Kwestora UJ na Formularzu zgłoszenia projektu inwestycyjnego.
 
Więcej informacji: