Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2024

20240103
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Erasmus+ 2024

Data: 03.01.2024 - 01.10.2024
Erasmus+ 2024

Opiekunki konkursu CWN:

Ewelina Dyląg-Pawłyszyn (Akcja 1. Wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży)

tel. 12 663 10 88
e‑mail: ewelina.dylag@uj.edu.pl

Agata Kozielska (Akcja 2., 3., Działania Jean Monnet)

tel. 12 663 30 04

e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Komisja Europejska

Przedmiot konkursu:

Komisja Europejska ogłosiła możliwość składania wniosków w ramach programu ERASMUS + w zakresie:
 • Akcji kluczowej 1.: Mobilność edukacyjna – w tym wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży;
 • Akcji kluczowej 2: Współpraca organizacji i instytucji;
 • Akcji kluczowej 3: Wsparcie rozwoju polityki i współpracy;
 • Działań Jean Monnet.
W ramach Akcji 1. wspierane są między innymi:  
Wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży, które polegają na prowadzeniu działań międzyludzkich, promujących dialog międzykulturowy przez internet. Wirtualne wymiany powinny odbywać się w małych grupach, służyć  uzupełnieniu mobilności fizycznej w ramach programu Erasmus+, sprzyjać rozwojowi umiejętności cyfrowych i miękkich uczniów, osób młodych i osób pracujących z młodzieżą. W projektach mogą uczestniczyć organizacje ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem albo w uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z programem. Każdy wniosek dotyczący projektu musi obejmować organizacje i uczestników wyłącznie z jednego z uprawnionych regionów państw trzecich niestowarzyszonych z programem. Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum składające się z co najmniej 4 niezależnych podmiotów z 4 różnych krajów uprawnionych - w tym co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacje młodzieżowe z 2 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem oraz 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub organizacji młodzieżowych z 2 uprawnionych państw trzecich niestowarzyszonych z programem, należących do tego samego uprawnionego regionu. Liczba organizacji z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z programem. 
 
Projekty trwają 36 miesięcy. Wartość dofinansowania to maksymalnie 95% wysokości szacunkowego budżetu projektu ustalonego po dokonaniu oceny. 
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa 25 kwietnia 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
W ramach Akcji 2. – Współpraca organizacji i instytucji - wspierane są: 
1. Partnerstwa na rzecz współpracy, w tym:
Partnerstwa współpracy – projekty ponadnarodowe, które muszą dotyczyć co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego lub co najmniej jednego priorytetu specyficznego odnoszącego się do dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu będącej przedmiotem największego oddziaływania (lista priorytetów dla poszczególnych sektorów szkolnictwa znajduje się  w Przewodniku po programie Erasmus+). Partnerstwo powinno składać się z co najmniej  3 organizacji z 3 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych  z programem. 
 
Czas trwania projektu może wynosić od 12 do 36 miesięcy.
 
Termin złożenia wniosków dla partnerstw współpracy w dziedzinach kształcenia, szkolenia  i młodzieży do narodowej agencji kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca  – z wyjątkiem europejskich organizacji pozarządowych - upływa dnia 5 marca 2024 r.  o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) – w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 września a 31 grudnia 2024 r.
 
Termin złożenia wniosków dla partnerstw współpracy w dziedzinach dotyczących młodzieży do narodowej agencji kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca, przez dowolną organizację z tych dziedzin, z wyjątkiem europejskich organizacji pozarządowych, upływa  1 października 2024 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów rozpoczynających się między 1 stycznia a 31 sierpnia 2025 r.
 
Termin złożenia wniosków dla partnerstw współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia  i młodzieży przez europejskie organizacje pozarządowe do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 5 marca 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
Termin złożenia wniosków w zakresie partnerstw w dziedzinie sportu do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA)  upływa 5 marca 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 
 
UWAGA: Agencje narodowe Programu Erasmus+ w różnych krajach mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków dla partnerstw współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia w terminie do dnia 1 października 2024 r. do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się między 1 stycznia a 31 sierpnia 2025 r.
 
Partnerstwa na małą skalę – mają na celu rozszerzenie dostępu do programu Erasmus+ na małe podmioty i osoby, do których trudno jest dotrzeć w ramach różnych poziomów kształcenia. Celem akcji jest przyciągnięcie do programu nowych uczestników. Projekty mające wymiar ponadnarodowy muszą dotyczyć co najmniej jednego priorytetu horyzontalnego lub co najmniej jednego specyficznego priorytetu odnoszącego się do dziedziny kształcenia, szkolenia, młodzieży 
i sportu będącej przedmiotem największego oddziaływania (lista priorytetów znajduje się  w Przewodniku po programie Erasmus+). Partnerstwo powinno składać się z co najmniej 2 organizacji pochodzących z 2 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem.
 
Czas trwania projektu może wynosić od 6 do 24 miesięcy.
 
Termin złożenia wniosków w zakresie partnerstw na małą skalę w dziedzinach kształcenia  i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i młodzieży do narodowej agencji kraju, w którym ma siedzibę organizacja wnioskująca upływa:
 • dnia 5 marca 2024 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 września a 31 grudnia 2024 r.; 
 • dnia 1 października 2024 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli)  w przypadku projektów, których realizacja ma się rozpocząć między 1 stycznia a 31 sierpnia 2025 r. 
 
Termin złożenia wniosków dla partnerstw na małą skalę w dziedzinie sportu składanych  do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa 5 marca 2024 r.  o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
UWAGA:
Agencje narodowe Programu Erasmus+ w różnych krajach mogą zorganizować drugą rundę naboru wniosków dla partnerstw na małą skalę w dziedzinie młodzieży w terminie do dnia 7 maja 2024 r. do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dla projektów rozpoczynających się między 1 sierpnia a 31 grudnia 2024 r.
 
2. Partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym:
Uniwersytety Europejskie (akcja ogłaszana za pośrednictwem specjalnego zaproszenia do składania wniosków) to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego, wspierające systemową, strukturalną i zrównoważoną współpracę międzynarodową między różnymi uczelniami w całej Europie. Celem jest pogłębienie na bezprecedensową skalę współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch zakresach:
 • Rozwój głębokiej instytucjonalnej współpracy ponadnarodowej - w ramach tej inicjatywy, dzięki innowacyjnym i różnorodnym modelom długoterminowej, zintegrowanej współpracy, promowane są wspólne wartości europejskie a uczelnie wspierane są w zakresie podnoszenia jakości kształcenia, uzyskiwanych wyników, a także atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Celem jest zrealizowanie długoterminowej wizji „Europejskich Uniwersytetów”. Nowe uczelnie mają możliwość przyłączenia się do istniejących sojuszy jako pełnoprawni partnerzy.
 • Wspólnota praktyk – ma na celu wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń w ramach wspólnoty sojuszy Uniwersytetów Europejskich, z korzyścią dla szerokiego sektora szkolnictwa wyższego. 
Skład konsorcjum to co najmniej trzy organizacje szkolnictwa wyższego z trzech różnych kwalifikujących się krajów. Czas trwania projektu – 48 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu projektu.
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 6 lutego 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
Centra doskonałości zawodowej (VET) – celem działań podejmowanych w ramach projektu powinno być wsparcie reform w sektorze VET, tworzenie i rozwój międzynarodowych sieci współpracy centrów doskonałości zawodowej, przyczyniających się do tworzenia „ekosystemów umiejętności” na rzecz innowacji, rozwoju regionalnego i włączenia społecznego. Sieci powinny służyć połączeniu istniejących centrów doskonałości zawodowej lub przyczyniać się do opracowania modelu doskonałości zawodowej przez połączenie partnerów z różnych krajów. Centra doskonałości będą działały na dwóch poziomach: krajowym i międzynarodowym. Tworzone partnerstwo musi obejmować co najmniej 8 wnioskodawców (beneficjentów) z co najmniej 4 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem. 
Z każdego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z programem do konsorcjum musi wejść: a) co najmniej 1 przedsiębiorstwo, organizacja reprezentująca przemysł, innych pracodawców lub sektor oraz b) co najmniej 1 organizator kształcenia i szkolenia zawodowego (na poziomie średnim lub wyższym).
 
Czas trwania projektu - 48 miesięcy. Wartość dofinansowania to kwota ryczałtowa ograniczona do 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 7 maja 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli);
 
Akademie Nauczycielskie Erasmus+ - celem akcji jest utworzenie europejskich partnerstw organizatorów i szkolenia nauczycieli w celu rozwijania europejskiego i międzynarodowego wymiaru kształcenia nauczycieli. Akademie nauczycielskie powinny wyznaczyć przynajmniej jeden priorytet horyzontalny, który będzie szczególnie istotny dla ich partnerstwa. Konsorcjum powinno składać się z 6 wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych) z co najmniej 4 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem (w tym z co najmniej 3 państw członkowskich UE). Konsorcjum musi składać się z:
 • co najmniej 4 organizatorów kształcenia wstępnego nauczycieli ustanowionych na szczeblu krajowym z 3 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem;
 • co najmniej 1 organizatora ustawicznego doskonalenia zawodowego (szkolenia w trakcie pracy) dla nauczycieli ustanowionego na szczeblu krajowym;
 • co najmniej 1 szkoły prowadzącej praktyki/przygotowanie do zawodu.
Czas trwania projektu - 36 miesięcy. Wartość dofinansowania to kwota ryczałtowa  ograniczona do 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 6 czerwca 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli);
 
Akcja Erasmus Mundus - celem akcji jest promowanie doskonałości i umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego poprzez wspólne programy studiów na poziomie magisterskim oraz przyciągnięcie utalentowanych osób do Europy. Akcja  obejmuje:
 • Wspólne studia magisterskie (drugiego stopnia) Erasmus Mundus (EMJM) realizowane i uznawane wspólnie przez instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibami w Europie. Konsorcjum powinno być złożone z co najmniej trzech instytucji szkolnictwa wyższego (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych) z trzech różnych krajów, z których przynajmniej dwa muszą być państwami członkowskimi UE lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z programem. Okres realizacji projektu - 74 miesiące;
 • Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM), czyli nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych transnarodowych programów studiów na poziomie magisterskim. W działania te powinny być zaangażowane niedostatecznie reprezentowane  w programie Erasmus Mundus instytucje szkolnictwa wyższego z państw członkowskich UE, państw trzecich stowarzyszonych z programem lub państw trzecich niestowarzyszonych  z programem. Minimalnego składu konsorcjum nie określono. Czas trwania projektu - 15 miesięcy. Wartość dofinansowania to 60 000 EUR.
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 15 lutego 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
3. Partnerstwa na rzecz innowacji obejmują:

Sojusze na rzecz innowacji, których celem powinno być zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym) oraz szerszym środowiskiem społeczno-gospodarczym, a także wspieranie rozwoju zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości w UE. Cele sojuszu można osiągnąć przez złożenie wniosku w zakresie poniższych grup.

 • Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw, które muszą obejmować co najmniej 4 państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem, w tym co najmniej 8 wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych). Partnerstwo musi obejmować co najmniej 3 podmioty rynku pracy oraz co najmniej 3 organizatorów kształcenia i szkolenia (VET i instytucje szkolnictwa wyższego). Sojusz powinien trwać 24 lub 36 miesięcy.
 • Sojusze na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności (wdrażanie planu działania), które muszą obejmować co najmniej 8 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem i co najmniej 12 wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych). Partnerstwo musi obejmować co najmniej 5 podmiotów rynku pracy oraz co najmniej 5 organizatorów kształcenia i szkolenia (VET i instytucje szkolnictwa wyższego) w roli wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych). Sojusz powinien trwać 48 miesięcy. 
W każdym wniosku (oba powyższe sojusze) w roli wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych) powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego. Wartość kwoty ryczałtowej sojuszu będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 07 marca 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
4. Budowanie potencjału, w tym:
Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym ma na celu wspieranie projektów współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Akcja ta ma na celu wspieranie modernizacji, podnoszenie jakości i zdolności reagowania szkolnictwa wyższego  w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem. Projekty mogą być realizowane jako:
 • projekty krajowe, tj. obejmujące instytucje jedynie z jednego uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z programem;
 • projekty wielonarodowe (regionalne) w obrębie jednego kwalifikującego się regionu;
 • projekty wielonarodowe obejmujące więcej niż jeden region (międzyregionalne), otwarte dla wszystkich uprawnionych regionów.
Aby możliwe było reagowanie na różnorodne wyzwania występujące w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem, akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym składa się z trzech odrębnych aspektów:
Aspekt 1. – Wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym;
Aspekt 2. – Partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym;
Aspekt 3. – Projekty dotyczące reform strukturalnych.
Wnioski muszą być zgodne z określonymi priorytetami publikowanymi w portalu „Funding & tender opportunities”: 
 
W zależności od typu projektu – krajowy/wielonarodowy oraz wybranego aspektu – zostały określone liczba i profil organizacji uczestniczących oraz czas trwania projektu – od 24 do 48 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 90% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 8 lutego 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 
 
Budowanie potencjału w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) realizowane w ramach współpracy międzynarodowej ma na celu wspieranie zwiększenia znaczenia, poprawy dostępności, a także zdolności do reagowania instytucji i systemów VET  w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem. Działania zaproponowane we wniosku muszą odpowiadać co najmniej jednemu z obszarów tematycznych wymienionych w Przewodniku po programie Erasmus+. Budżet akcji podzielony jest na poszczególne regiony świata w pulach budżetowych o różnej wysokości.  UE ustanowiła liczbę priorytetów dotyczących równowagi geograficznej oraz celów szczegółowych. Partnerstwa obejmują co najmniej 4 wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych) z co najmniej 3 uprawnionych krajów: 1). co najmniej 1 organizację z 2 różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem oraz co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego  z programem z tego samego regionu. Konsorcjum musi obejmować co najmniej jednego organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie kształcenia policealnego. Liczba organizacji  z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z uprawionych państw trzecich niestowarzyszonych z programem.
 
Projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 29 lutego 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej i wzmocnienie potencjału organizacji pracujących z osobami młodymi poza uczeniem formalnym. Działania w projekcie muszą być ukierunkowane na budowanie  i wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i osób młodych głównie w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem. Działania muszą być związane z co najmniej jednym obszarem tematycznym wymienionym w Przewodniku po programie Erasmus+. Skład konsorcjum to co najmniej 4 wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych) – w tym co najmniej 1 podmiot z 1 państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego  z programem i co najmniej 2 podmioty z 2 uprawnionych państw trzecich niestowarzyszone  z programem.
 
Projekty mogą trwać od 12 do 36 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 6 marca 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
Budowanie potencjału w dziedzinie sportu ma na celu współpracę międzynarodową między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie sportu w krajach programu 
i państwach trzecich niestowarzyszonych z programem. Projekty powinny służyć wspieraniu działań i polityk związanych ze sportem w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem, promując wartości, rozwój osobisty i społeczny jednostki oraz tworzenie bardziej spójnych społeczności. Działania muszą być związane z co najmniej jednym obszarem tematycznym wymienionym w Przewodniku po programie Erasmus+. Skład konsorcjum to co najmniej 4 organizacje z co najmniej 3 krajów – co najmniej 1 organizacja z 2 różnych państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem oraz co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 uprawnionego państwa trzeciego niestowarzyszonego z programem z regionu 1 lub regionu 2. Liczba organizacji z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem nie może być wyższa niż liczba organizacji z państw trzecich niestowarzyszonych z programem. Projekty mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 5 marca 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).
 
5. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe służą wspieraniu imprez sportowych  o wymiarze europejskim. Projekt musi koncentrować się na jednym z celów wymienionych  w Przewodniku po programie Erasmus+. Skład konsorcjum i poziom finansowania zależą od kategorii imprezy.
 
Czas trwania projektu to 12 lub 18 miesięcy. 
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 5 marca 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli. 
 
W ramach Akcji 3 - Wsparcie rozwoju polityki i współpracy – pomoc udzielana jest działaniom mającym na celu wdrożenie istniejących polityk w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz opracowanie nowych polityk w tym zakresie. Działania wspierające 3. akcję kluczową to:
 
Europejska młodzież razem – działania służące tworzeniu sieci promujących partnerstwa regionalne (z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem) umożliwiające osobom młodym z całej Europy tworzenie wspólnych projektów, organizowanie wymian i promowanie szkoleń poprzez działania w przestrzeni fizycznej i w internecie. Głównym elementem projektów „Europejska młodzież razem” powinny być działania w zakresie mobilności skierowane do młodzieży z całej Europy, dające możliwość wymiany transgranicznej oraz szkolenia nieformalne i pozaformalne, które można przygotować i wspierać za pośrednictwem forów internetowych, aby przyczyniać się do osiągnięcia celów akcji wymienionych w Przewodniku po programie Erasmus+. Wnioski muszą zostać złożone przez konsorcjum złożone z co najmniej  5 wnioskodawców (beneficjentów, nie podmiotów stowarzyszonych) z co najmniej 5 państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem.
 
Czas trwania projektu 24 miesiące. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 
Termin złożenia wniosków do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) upływa dnia 7 marca 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 
 
W ramach działań „Jean Monnet” służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej wspierane są:
1. Działania w dziedzinie kształcenia wyższego:
 • Moduły „Jean Monnet” – krótkie programy nauczania (moduł/kurs) w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej; minimalny czas trwania modułu wynosi 40 godzin dydaktycznych na rok akademicki przez trzy kolejne lata; moduły mogą koncentrować się na jednej określonej dyscyplinie studiów europeistycznych lub charakteryzować się podejściem wielodyscyplinarnym, a zatem wymagać wkładu naukowego szeregu profesorów i ekspertów. Mogą one również przyjąć formę krótkich programów specjalistycznych lub letnich. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania dla modułu Jean Monnet wynosi 35 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu projektu.
 • Katedry „Jean Monnet” – stanowiska nauczycielskie ze specjalizacją w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej dla nauczycieli akademickich obejmowane na okres trzech lat. Katedrę „Jean Monnet” obejmuje tylko jeden nauczyciel akademicki, który powinien przeprowadzić co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim przez trzy kolejne lata. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania dla katedry Jean Monnet wynosi 60 000 EUR i może stanowić maksymalnie 75% całkowitego kosztu projektu.
 • Centra doskonałości „Jean Monnet” to główne ośrodki kompetencji i wiedzy dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską. W ramach centrów doskonałości należy gromadzić wiedzę fachową i kompetencje cenionych ekspertów w celu rozwijania synergii między różnymi dziedzinami i zasobami studiów europeistycznych, a także w celu tworzenia wspólnych działań transnarodowych. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania dla centrum doskonałości Jean Monnet wynosi 100 000 EUR i może stanowić maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu projektu ustalonego po dokonaniu oceny.
Termin złożenia wniosków o dofinansowanie do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) przez jedną instytucję szkolnictwa wyższego ustanowioną  w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z programem upływa dnia 1 lutego 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 
 
2. Działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia:
 • Szkolenia nauczycieli „Jean Monnet” – główne działania podejmowane w ramach projektu powinny polegać na przygotowaniu i realizacji szkoleń/kształcenia nauczycieli w zakresie treści dotyczących UE. Cele działań zostały wymienione w Przewodniku po programie Erasmus+. Mogą one mieć postać ukierunkowanych kursów lub modułów, w tym kształcenia na odległość (MOOC lub zajęcia mieszane). Szkolenia powinny mieć charakter formalny i kończyć się uzyskaniem certyfikatu. Wniosek składa jedna instytucja szkolnictwa wyższego lub jedna instytucja/agencja kształcenia nauczycieli mająca siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Poziom dofinansowania (do 300 000 EUR) może stanowić maksymalnie 80% wysokości budżetu ustalonego po dokonaniu oceny. 
 • Inicjatywy dotyczące zdobywania wiedzy o UE „Jean Monnet” powinny służyć wprowadzeniu tematyki unijnej do kultury kształcenia w szkołach oraz instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego, przyczyniając się do wzmocnienia tożsamości europejskiej za pomocą inspirujących metod. W każdym roku szkolnym, przez trzy kolejne lata, co najmniej 40 godzin dydaktycznych musi dotyczyć tematów związanych z UE. Wniosek składa jedna szkoła lub jedna instytucja kształcenia i szkolenia zawodowego z siedzibą w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalne dofinansowanie (35 000 EUR) może stanowić do 80% wysokości budżetu ustalonego po dokonaniu oceny. 
3. Debata orientacyjna w ramach działania „Jean Monnet”
 • Sieci tematyczne „Jean Monnet” w szkolnictwie wyższym mogą być poświęcone polityce wewnętrznej UE lub kwestiom polityki zagranicznej. W skład:
  • 1). sieci poświęconej kwestiom wewnętrznym UE – gospodarka służąca ludziom, musi wchodzić co najmniej 12 wnioskodawców pochodzących z co najmniej 7 podmiotów z różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem;
  • 2). sieci poświęconej kwestiom polityki zewnętrznej – UE–Ameryka Łacińska, musi wchodzić co najmniej 12 wnioskodawców pochodzących z co najmniej 5 podmiotów z 5 różnych krajów Ameryki Łacińskiej; 
  • 3). sieci poświęconej kwestiom polityki zewnętrznej – UE–Afryka, musi wchodzić co najmniej 10 wnioskodawców, w tym co najmniej 5 podmiotów z 5 różnych krajów regionu Afryki Subsaharyjskiej (region 9.). Koordynator musi mieć siedzibę w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem. Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania UE dla sieci poświęconej kwestiom wewnętrznym UE wynosi 1 000 000 EUR, a dla sieci poświęconej kwestiom polityki zewnętrznej wynosi 1 200 000 EUR. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
 • Sieci tematyczne „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia mają na celu oferowanie wsparcia dla szkół oraz placówek kształcenia i szkolenia zawodowego lub instytucji szkolnictwa wyższego zajmujących się szkoleniem/kształceniem nauczycieli w celu zwiększenia wiedzy na temat sposobów nauczania przedmiotów dotyczących UE. Wymiana wiedzy między nauczycielami stanowi podstawę działalności sieci. Sieć może składać się z co najmniej 6 wnioskodawców, w tym 3 podmioty z różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem. W skład konsorcjum muszą wchodzić co najmniej 4 szkoły lub organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego (poziom ISCED 1-4) maksymalnie 2 instytucje szkolnictwa wyższego prowadzące szkolenia podstawowe lub szkolenia w trakcie pracy dla nauczycieli szkół lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (ISCED 1-4). Czas trwania projektu – 36 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania UE wynosi 300 000 EUR. Wartość kwoty ryczałtowej będzie ograniczona do maksymalnie 80% wysokości szacunkowego budżetu ustalonego po dokonaniu oceny.
Termin złożenia wniosków (Ad 2 i Ad 3) do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji  i Kultury (EACEA) upływa dnia 1 lutego 2024 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). 
 

Szczegółowe warunki oraz zasady aplikowania dostępne są:

Natomiast formularze wniosków projektowych dostępne są na stronie

Regulacje wewnętrzne UJ:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu, jednostki UJ (nie dotyczy CM UJ) zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:

 • co najmniej 10 dni przed terminem zakończenia konkursu - Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego oraz Formularza kwalifikowalności podatku VAT, wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ

Po zaakceptowaniu ww. formularzy możliwe będzie zaakceptowanie dokumentów projektowych wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem (np. tzw. Mandate, Declaration on Honour). Opiekun konkursu w CWN UJ ustali z autorem projektu termin złożenia wersji roboczej i końcowej wniosku.

W kwestiach dotyczących zatrudniania i wynagradzania w ramach przygotowywanych projektów proszę o kontakt z p. Aleksandrą Weiss, tel. 12 663 38 73, aleksandra.weiss@uj.edu.pl

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych