Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2023

20230906
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

IMPRESS-U

Data: 06.09.2023 - 31.12.2025
IMPRESS-U

Opiekun konkursu:

Joanna Łyczek

tel. 12 663 30 27
e‑mail: joanna.lyczek@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Narodowe Centrum Nauki NCN ogłosiło konkurs IMPRESS-U, którego celem jest wsparcie potencjału naukowego w Ukrainie  i otwarcie nowych możliwości współpracy naukowców polskich i ukraińskich z naukowcami z USA oraz krajów bałtyckich. 

Konkurs organizowany jest we współpracy wielostronnej w ramach programu IMPRESS-U, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP), w którym agencją wiodącą, odpowiedzialną za ocenę merytoryczną wniosków jest National Science Foundation (NSF).

Cele programu IMPRESS-U to:
 • wspieranie wybitnych badań naukowych i technicznych oraz edukacji i innowacji poprzez współpracę międzynarodową,
 • promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich naukowców z globalnym środowiskiem naukowym.
Nabór wniosków w agencji wiodącej (NSF) prowadzony będzie do 31 grudnia 2025 r. (nabór ciągły).
 
Informacje związane z przygotowaniem wniosków:
 
 • Do konkursu IMPRESS-U ogłaszanego przez NCN mogą być zgłaszane wnioski krajowe obejmujące badania podstawowe, zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w warunkach konkursu agencji wiodącej, ogłoszonym przez NSF.
 • Konkurs skierowany jest do zespołów badawczych z Polski, które z zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (opcjonalnie również z Litwy, Łotwy i/lub Estonii) zaplanują realizację badań w ramach wspólnego projektu.
 • Projekt wspólny musi być realizowany przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu
 • Projekt wspólny musi zawierać spójny program badań oraz opierać się na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie wszystkich zaangażowanych w projekt zespołów badawczych.
 • Czas trwania polskiej części projektu może wynosić 24 miesiące
 • Zarówno minimalna, jak i maksymalna wartość finansowania nie jest określona (kosztorys przedstawiony w polskiej części projektu badawczego musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach).
Instytucje partnerskie:
 
 • National Science Foundation, NSF (Stany Zjednoczone), pełniąca rolę agencji wiodącej,
 • US National Academy of Sciences (US NAS) - w przypadku badaczy z Ukrainy,
 • Research Council of Lithuania (LMT),
 • Latvian Council of Science (LCS),
 • Estonian Research Council (ETAG).
Wymagania dotyczące kierownika projektu: 
 
 • Kierownik projekt musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
 • Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu IMPRESS-U można być tylko raz.
 • Osobą wskazaną jako kierownik projektu we wniosku krajowym nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z tym wnioskiem jest planowana jako realizująca działanie naukowe we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA i dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna.
 • Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.
 • Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji w projekcie wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzeniem kwerend.
 • Limity dotyczące łącznej liczby wniosków będących w procesie oceny/ zakwalifikowanych do finansowania/realizowanych projektów badawczych, w których dana osoba jest wskazana jako kierownik projektu, w tym konkursie nie obowiązują. Wystąpienie z wnioskiem w konkursie IMPRESS-U będzie jednak wliczane do limitów obowiązujących w innych konkursach NCN.
Zasady finansowania:
 
 • W konkursie IMPRESS-U można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
 • Budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w OSF.
 • W ramach kosztów bezpośrednich w budżecie projektu należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 370 zł (zakup nowego zestawu ważnego 2 lata oraz zestawu odnowionego ważnego 2 lata). 
 • Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich.
 • Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych  w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości. 

Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN

Zasady, terminy i forma składania wniosków:
 
 • Poziom międzynarodowy
Wniosek wspólny jest przygotowany zgodnie z wymogami określonymi przez NSF w konkursie EAGER (patrz: NSF Proposal & Award Policies & Procedures Guide (PAPPG) i Dear Colleague Letter (DCL) i musi obejmować wszelkie wymagane przez NSF dokumenty. 
Kompletny wniosek jest składany do NSF przez wnioskodawcę koordynującego, afiliowanego w Stanach Zjednoczonych, w wymaganym przez NSF terminie.
 
 • Poziom krajowy
Wnioski krajowe w ramach konkursu IMPRESS-U są wysyłane do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
 
Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy składa za pośrednictwem systemu OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną do NSF. 
 
Zagraniczne zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu IMPRESS-U o środki finansowe na realizację wspólnego projektu do właściwych dla siebie instytucji partnerskich, zgodnie z wymogami określonymi przez poszczególne instytucje partnerskie.
 
Regulacje wewnętrzne UJ: 
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu, osoby zainteresowane udziałem w konkursie (nie dotyczy osób z CM UJ) proszone są o przesłanie do CWN przynajmniej 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku: 
 
 • roboczej wersji wniosku krajowego w formie elektronicznej w postaci pliku pdf, przesłanego na adres opiekuna konkursu w CWN w celu weryfikacji pod względem formalnym;
 • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ
Po weryfikacji przez CWN i zakończeniu pracy nad wnioskiem proszę o przesłanie na adres opiekuna konkursu w CWN:
 • ostatecznej wersji wniosku krajowego w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu OSF dokumentu: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_IMPRESS-U_10-09-2023), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej); 
 • wygenerowanego z OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”;
 • skanu podpisanego, wygenerowanego z OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.
UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w wniosku wspólnym muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.
 
Zachęcamy do konsultacji wniosku wspólnego z opiekunem konkursu w CWN. 

 

Dodatkowe informacje:

Informacja CWN

Informacja o konkursie na witrynie NCN