Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

marzec 2023

20230310
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

QuantERA II

Data: 10.03.2023 - 18.05.2023
QuantERA II
 
 
 
 
 
 

Opiekun konkursu w CWN:

Marta Sikora
tel. 12 663 38 56
e‑mail: marta.sikora@uj.edu.pl

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki  i Narodowe Centrum Badań QuantERA II (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies).

Przedmiot konkursu:

Uprzejmie informujemy, że ERA_NET Cofund in Quantum Technologies ogłosiło możliwość składania wniosków w ramach konkursu Quant-ERA II Call 2023 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

 • Quantum Phenomena and Resources,
 • Applied Quantum Science.
Nabór wniosków trwa do 11 maja 2023 r. do godz. 17:00 CET (wniosek wspólny - poziom międzynarodowy) i do 18 maja 2023 r. (wniosek krajowy do NCN - poziom krajowy).   
 
Informacje związane z przygotowaniem wniosków: 
 • W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.
 • Zarówno minimalna, jak i maksymalna wartość finansowania nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań). 
 • O finansowanie mogą się ubiegać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora
 • Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja*, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia*, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (*uczestnictwo kraju zostanie potwierdzone na późniejszym etapie).
 • Wymagania dotyczące kierownika projektu
  • musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
  • nie jest wskazany jako kierownik projektu w innych wnioskach złożonych do NCN w danej edycji konkursów (tj. ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu); 
  • nie jest wskazany jako osoba, która jest planowana jako realizująca działanie naukowe we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA i dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna;
  • kierownikiem projektu we wniosku krajowym w konkursie QuantERA II nie może być osoba, dla której w dniu zakończenia naboru wniosków łączna liczba realizowanych projektów NCN oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania lub będących w trakcie oceny w NCN jest większa lub równa 3 (z wyłączeniem wniosków złożonych lub projektów finansowanych w ramach konkursów: TANGO, DIOSCURI; − SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19; − PRELUDIUM BIS);
  • kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy;
  • kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania  na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji w projekcie wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzeniem kwerend.
 • W konkursie QuantERA Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
 • Budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w OSF.
 • Budżet we wniosku wspólnym należy podać w euro, natomiast we wniosku krajowym w pełnych złotych, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół.
 • W ramach kosztów bezpośrednich w budżecie projektu należy uwzględnić koszt zakupu podpisu kwalifikowanego w wysokości ok. 360 zł (nowy zestaw ważny 2 lata oraz zestaw odnowieniowy również ważny 2 lata).
 • Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym wynosi: 1 EUR = 4,8468 PLN.
 • Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie. Proszę o ujęcie tych kosztów w planowanym budżecie projektu w maksymalnej możliwej wysokości.
Podstawowe dane jednostki (UJ) niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie CWN
 
Forma składania wniosków:
 
 • poziom międzynarodowy
Na poziomie międzynarodowym, polski zespół badawczy we współpracy  z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim jeden wspólny wniosek (full proposal). Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu (ESS – Electronic Submission System), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Call Announcement w terminie do 11 maja 2023 r. 17:00 CET.
 
 • poziom krajowy 
Na poziomie krajowym, polski zespół badawczy przygotowuje i składa wniosek  krajowy dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.
UWAGA: Informacje zawarte we wniosku krajowym oraz w wniosku wspólnym muszą być spójne. Wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego musi być tożsamy z wnioskiem wspólnym, złożonym na poziomie międzynarodowym.
 
Regulacje wewnętrzne UJ:
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 129 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2022 roku  w sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz zasad angażowania i wynagradzania personelu projektu, osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do opiekuna konkursu w CWN:
 
 • do dnia 28 kwietnia 2023 r. w przypadku gdy realizacja projektu planowana jest we współpracy z innymi podmiotami: 
  • i UJ pełni rolę lidera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN), pobranego z systemu ZSUN/OSF (zakładka „Podmioty realizujące”) w postaci pliku PDF;
   • oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Informacji CWN);
   • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ
  • a, w przypadku gdy UJ pełni rolę partnera w projekcie:
   • porozumienia o współpracy grupy podmiotów na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (opracowanego przez NCN)  w postaci pliku PDF, przesłanego przez lidera projektu;
   • oświadczenia do porozumienia o współpracy na rzecz wnioskowanego projektu badawczego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Informacji CWN);
   • Formularza zgłoszenia projektu badawczego i Formularza kwalifikowalności podatku VAT wypełnionych w systemie Strefa Projektów UJ
UWAGA: Załączenie podpisanego porozumienia (opracowanego przez NCN)  w systemie ZSUN/OSF jest warunkiem zablokowania wniosku i wygenerowania wymaganych potwierdzeń. Należy załączyć dokument w formacie PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.
 
 • do dnia 4 maja 2023 r. roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu w CWN) w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym wraz z wersją wniosku pre-proposal; 
 • do dnia 15  maja 2023 r.:
  • ostatecznej wersji wniosku (w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF po zablokowaniu wniosku bez możliwości ponownej edycji, podpisanego podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt.   Dokument należy wygenerować klikając w systemie opcję „Drukuj PDF” oraz nadać mu nazwę wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_QuantERA_15-05-2023);
  • wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot”
  • skanu podpisanego, wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: „Potwierdzenie złożenia wniosku przez Kierownika” lub dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym;
Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system ZSUN/OSF jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian. Wniosek należy wysłać w systemie ZSUN/OSF po załączeniu podpisanych dokumentów „Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot” oraz „Potwierdzenie złożenia wniosku przez kierownika”. 
 
Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez Władze UJ, zostaną przesłane na podane przez Państwa adresy mailowe przez opiekuna konkursu w CWN. 

 

Dodatkowe informacje:

Informacja CWN

Załącznik nr 1 do Informacji CWN

QuantERA NET-NET Cofound in Quantum Technologies

Strona konkursu na witrynie NCN