Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

luty 2023

20230201
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

MINIATURA 7

Data: 01.02.2023 - 31.07.2023
MINIATURA 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiekun konkursu w CWN:

Michał Maleszka

e-mail: michal.maleszka@uj.edu.pl

tel. 12 663 30 06

Instytucja ogłaszająca:

Narodowe Centrum Nauki

Przedmiot konkursu:

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło konkurs MINIATURA 7 na działania naukowe służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Nabór wniosków w NCN potrwa do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany przez NCN, jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

NCN zwraca uwagę na fakt, że środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 7 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, NCN rekomenduje rozważenie możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Zasady konkursu:

1. Wniosek w konkursie MINIATURA 7 może złożyć osoba, która:

 • uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich;
 • posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.
 • jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku;
 • nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;

 • nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

2. We wniosku można zaplanować działanie naukowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy.

3. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazd badawcze i konsultacyjne.

4. W ramach konkursu nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie.

5. W ramach konkursu nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

6. UWAGA: W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Narodowego Centrum Nauki ustaliła, że we wnioskach składanych w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych

Informacje dotyczące przygotowania wniosku:

 • Wniosek może zostać przygotowany w języku polskim lub angielskim.
 • Do konkursu mogą być zgłaszane projekty obejmujące badania podstawowe lub badania stosowane we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN.
 • W konkursie MINIATURA 7 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, złożony przez osobę realizującą działanie naukowe.
 • Tylko raz można otrzymać finansowanie na realizację działania naukowego w ramach programu MINIATURA.
 • Wysokość wnioskowanego finansowania powinna wynosić od 5 do 50 tysięcy złotych.
 • Wysokość kosztów pośrednich wynosi 10% wartości kosztów bezpośrednich.
 • W budżecie projektu należy uwzględnić wartość podatku VAT (VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie). Proszę o podanie kwot brutto w kosztorysie.

Forma składania wniosków:

Wnioski w konkursie MINIATURA 7 składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami kierownik projektu składa w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania).

Regulacje wewnętrzne UJ:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie do CWN przynajmniej 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku:

 • roboczej wersji wniosku w formie elektronicznej w postaci pliku pdf, przesłanego na adres opiekuna konkursu w CWN w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym,

następnie po weryfikacji przez CWN i zakończeniu pracy nad wnioskiem proszę o przesłanie na adres opiekuna konkursu w CWN:

 • ostatecznej wersji wniosku w postaci pliku PDF wygenerowanego z systemu ZSUN/OSF dokumentu: opcja „Drukuj PDF” o nazwie wg wzoru: Nazwisko i imię kierownika projektu, nazwa programu, data dokumentu (Kowalski_Jan_MINIATURA7_10-05-2023), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika jednostki organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).
 • Formularza rejestracji projektu badawczego, wypełnionego w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ 

Zwracam uwagę, że wysłanie wniosku przez system jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą dokonanie późniejszych zmian.

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać́ dopiero po uzyskaniu akceptacji Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez opiekuna konkursu w CWN.

Dokumenty wskazane wyżej, podpisane przez władze UJ, zostaną przesłane przez opiekuna konkursu w CWN na podane przez Państwa adresy mailowe.

w kwestiach przygotowania Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym, prosimy o kontakt z pracownikami Biblioteki Jagiellońskiej:

Link do szkolenia on-line w kanale YouTube z zakresu wypełniania Planu Zarządzania Danymi

Dodatkowe informacje:

Informacja CWN o konkursie

Strona konkursu na witrynie NCN