Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2023

20230117
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Data: 17.01.2023 - 30.04.2023
Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Opiekunowie konkursu w CWN:

Joanna Boroń

e mail: j.o.boron@uj.edu.pl

tel.12 663 30 00
 

Jadwiga Sulikowska 

e mail: jadwiga.sulikowska@uj.edu.pl

tel.12 663 30 22

Instytucja finansująca:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przedmiot konkursu:

Nagrody Prezesa Rady Ministrów mogą być przyznawane za:

 • wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej osobie, która uzyskała te osiągnięcia w okresie zatrudnienia w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej. Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo.

Zasady wnioskowania i przyznawania nagród określone są w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 976) oraz z dnia 31 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 2503) z w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie.

Informacje związane z przygotowaniem wniosku:

 • Wniosek o przyznanie nagród w każdej z kategorii składa w imieniu uczelni Rektor, po uzyskaniu akceptacji Senatu uczelni.
 • Rektor może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do nagród (za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego) oraz jednego kandydata do nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.
 • Do wniosku należy dołączyć dwie rekomendacje. Autorem rekomendacji może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego, nie jest zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim, nie była promotorem lub recenzentem w postępowaniu o nadanie kandydatowi do nagrody stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Wymagane dokumenty (w formie cyfrowej):

Rodzaj nagrody: wyrózniająca się rozprawa doktorska

 • wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;
 • Uzasadnienie wniosku podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia;
 • rozprawa doktorska wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora i uchwałą o wyróżnieniu;
 • dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem (preferowane sporządzenie rekomendacji w j. polskim lub j. angielskim);
 • inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;
 • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;
 • podpisanej przez kandydata klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.

Dokumenty wskazane w pkt. a), b) powinny być podpisane podpisem elektronicznym ze znakiem graficznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Rodzaj nagrody: wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

 • wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;
 • uzasadnienie wniosku podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia;
 • informacje o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, monografii lub artykułów będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz opinii (konkluzji) komisji habilitacyjnej;
 • dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem zgodnie z § 7 ust. 5-7 rozporządzenia (preferowane sporządzenie rekomendacji w j. polskim lub j. angielskim);
 • inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;
 • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;
 • podpisanej przez kandydata klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.

Dokumenty wskazane w pkt. a), b) powinny być podpisane podpisem elektronicznym ze znakiem graficznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Rodzaj nagrody: osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

 • wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;
 • uzasadnienie wniosku podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) zgodnie z § 7 ust. 4;
 • wybrane publikacje, patenty, autoreferaty kandydata/kandydatów do nagrody, a także przygotowana przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł profesora lub tytuł w zakresie sztuki recenzja osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z pominięciem autocytowań;
 • dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem (preferowane sporządzenie rekomendacji w j. polskim lub j. angielskim);
 • inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata/kandydatów wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;
 • oświadczenia kandydata/kandydatów o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;
 • podpisanej przez kandydata klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.

Dokumenty wskazane w pkt. a), b) powinny być podpisane podpisem elektronicznym ze znakiem graficznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Regulacje wewnętrzne

Ze względu na wymogi formalne przyznawania nagród, Jednostki UJ w tym jednostki CM UJ zainteresowane konkursem proszę o zgłaszanie jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do nagród za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz jednego kandydata do nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej z jednostki UJ.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie do dnia 1 marca 2023 r. zgłoszeń kandydatów do nagród w formie dokumentów elektronicznych na adres mailowy opiekunów konkursu w CWN UJ, przy czym wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów i uzasadnienie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ze znakiem graficznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Za kompletność zgłoszeń odpowiadają kandydat i jednostka zgłaszająca.

W przypadku zgłoszenia do CWN przez jednostki UJ większej liczby kandydatów do nagród za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w ramach jednej dyscypliny naukowej oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej, CWN skieruje wnioski do właściwego Przewodniczącego Rady Dyscyplin lub przewodniczącego Komisji ds. Strategii Rozwoju Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie w celu zaopiniowania i przedstawienia proponowanej listy rankingowej kandydatów dla Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród oraz Senatu Uczelni.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych

Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej