Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230117

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Data: 17.01.2023 - 30.04.2023
Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Opiekunowie konkursu w CWN:

Joanna Boroń

e mail: j.o.boron@uj.edu.pl

tel.12 663 30 00
 

Jadwiga Sulikowska 

e mail: jadwiga.sulikowska@uj.edu.pl

tel.12 663 30 22

Instytucja finansująca:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przedmiot konkursu:

Nagrody Prezesa Rady Ministrów mogą być przyznawane za:

 • wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego osobie, której stopień doktora lub stopień doktora habilitowanego został nadany w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody,
 • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej osobie, która uzyskała te osiągnięcia w okresie zatrudnienia w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej. Nagroda za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej może zostać przyznana indywidualnie albo zespołowo.

Zasady wnioskowania i przyznawania nagród określone są w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 976) oraz z dnia 31 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021, poz. 2503) z w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie.

Informacje związane z przygotowaniem wniosku:

 • Wniosek o przyznanie nagród w każdej z kategorii składa w imieniu uczelni Rektor, po uzyskaniu akceptacji Senatu uczelni.
 • Rektor może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do nagród (za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego) oraz jednego kandydata do nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej.
 • Do wniosku należy dołączyć dwie rekomendacje. Autorem rekomendacji może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego, nie jest zatrudniona w Uniwersytecie Jagiellońskim, nie była promotorem lub recenzentem w postępowaniu o nadanie kandydatowi do nagrody stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

Wymagane dokumenty (w formie cyfrowej):

Rodzaj nagrody: wyrózniająca się rozprawa doktorska

 • wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;
 • Uzasadnienie wniosku podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia;
 • rozprawa doktorska wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora i uchwałą o wyróżnieniu;
 • dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem (preferowane sporządzenie rekomendacji w j. polskim lub j. angielskim);
 • inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;
 • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;
 • podpisanej przez kandydata klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.

Dokumenty wskazane w pkt. a), b) powinny być podpisane podpisem elektronicznym ze znakiem graficznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Rodzaj nagrody: wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

 • wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;
 • uzasadnienie wniosku podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia;
 • informacje o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, monografii lub artykułów będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz opinii (konkluzji) komisji habilitacyjnej;
 • dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem zgodnie z § 7 ust. 5-7 rozporządzenia (preferowane sporządzenie rekomendacji w j. polskim lub j. angielskim);
 • inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;
 • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;
 • podpisanej przez kandydata klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.

Dokumenty wskazane w pkt. a), b) powinny być podpisane podpisem elektronicznym ze znakiem graficznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Rodzaj nagrody: osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

 • wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia;
 • uzasadnienie wniosku podpisane przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej) zgodnie z § 7 ust. 4;
 • wybrane publikacje, patenty, autoreferaty kandydata/kandydatów do nagrody, a także przygotowana przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł profesora lub tytuł w zakresie sztuki recenzja osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wdrożeniowego, uwzględniającej indeks cytowań, z pominięciem autocytowań;
 • dwie rekomendacje sporządzone w związku z wnioskiem (preferowane sporządzenie rekomendacji w j. polskim lub j. angielskim);
 • inne dokumenty istotne z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacje o uzyskanych przez kandydata/kandydatów wyróżnieniach i nagrodach w kraju lub za granicą;
 • oświadczenia kandydata/kandydatów o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;
 • podpisanej przez kandydata klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w celu przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu.

Dokumenty wskazane w pkt. a), b) powinny być podpisane podpisem elektronicznym ze znakiem graficznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Regulacje wewnętrzne

Ze względu na wymogi formalne przyznawania nagród, Jednostki UJ w tym jednostki CM UJ zainteresowane konkursem proszę o zgłaszanie jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej do nagród za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz jednego kandydata do nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej z jednostki UJ.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie do dnia 1 marca 2023 r. zgłoszeń kandydatów do nagród w formie dokumentów elektronicznych na adres mailowy opiekunów konkursu w CWN UJ, przy czym wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów i uzasadnienie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym ze znakiem graficznym przez Kierownika jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana, Dyrektora/Kierownika innej jednostki organizacyjnej).

Za kompletność zgłoszeń odpowiadają kandydat i jednostka zgłaszająca.

W przypadku zgłoszenia do CWN przez jednostki UJ większej liczby kandydatów do nagród za wyróżniającą się rozprawę doktorską lub za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w ramach jednej dyscypliny naukowej oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej, CWN skieruje wnioski do właściwego Przewodniczącego Rady Dyscyplin lub przewodniczącego Komisji ds. Strategii Rozwoju Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie w celu zaopiniowania i przedstawienia proponowanej listy rankingowej kandydatów dla Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród oraz Senatu Uczelni.

Więcej informacji:

Komunikat Prorektora UJ ds. badań naukowych

Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej